Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1021. Odlok o pokopališkem redu v Občini Tolmin, stran 2479.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 32/16), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave št. 21/2008, Uradni list RS, št. 77/19) ter 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 10. (dopisni) seji dne 30. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Na območju občine so naslednja pokopališča in pripadajoča naselja:
POKOPALIŠČE
NASELJE
Bača pri Podbrdu
Bača pri Podbrdu
Dolenja Trebuša
Dolenja Trebuša, Stopnik (del)
Gorenja Trebuša
Gorenja Trebuša
Grahovo ob Bači
Grahovo ob Bači, Koritnica
Idrija pri Bači
Idrija pri Bači
Kamno
Kamno
Kanalski Lom
Dolgi Laz, Grudnica (del), Kanalski Lom, Tolminski Lom
Kneža
Kneža, Temljine
Most na Soči
Bača pri Modreju, Drobočnik, Gorenji Log, Kozmerice, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Postaja
Obloke
Hudajužna, Obloke
Pečine
Pečine (del)
Podbrdo
Kuk, Petrovo Brdo, Podbrdo, Porezen, Trtnik
Podmelec
Klavže, Kneške Ravne, Lisec, Loje, Logaršče, Podmelec, Sela nad Podmelcem
Ponikve
Ponikve (del)
Roče
Grudnica (del), Roče, Slap ob Idrijci
Rut
Grant, Rut
Stržišče
Kal, Stržišče, Znojile
Šentviška Gora
Daber, Gorski vrh, Polje, Prapetno Brdo, Šentviška Gora, Zakraj, Stopnik (del), Pečine (del), Ponikve (del)
Tolmin
Čadrg, Dolje, Gabrje, Ljubinj, Poljubinj, Prapetno, Selišče, Tolmin, Tolminske Ravne, Volarje, Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-Žabče, Zatolmin, Žabče
Volče
Čiginj, Kozaršče, Sela pri Volčah, Volčanski Ruti, Volče
3. člen 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, in pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu.
(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine in obsega upravljanje ter urejanje pokopališč, ki obsega tudi storitve grobarjev.
4. člen 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
6. člen 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.
7. člen 
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti, ki se izvaja na trgu, je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
8. člen 
Pogreb obsega:
– prijavo pokopa,
– pripravo pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– pogrebno slovesnost,
– pokop.
9. člen 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali, če naročnika pogreba ni, občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno oziroma začasno prebivališče oziroma, kjer je pokojnik umrl ali bil najden. Pokop lahko upravljavcu pokopališča prijavi tudi izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
10. člen 
(1) Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, pri čemer se priprava pokojnika lahko izvede le v ustreznih prostorih zdravstvene ustanove ali izvajalca pogrebne dejavnosti ali domovih za ostarele.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena se priprava pokojnika lahko opravi doma, če je pokojnik pred pogrebom doma. Pokojnik je lahko pred pogrebom doma le v krajih, kjer s tem odlokom na pokopališčih ni predpisana uporaba mrliške vežice in stanovanjska hiša nima več kot dve stanovanji, pod pogojem, da smrt ni posledica nalezljive bolezni.
11. člen 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, pri čemer obsega minimalna pogrebna slovesnost prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev, katerih obred je sestavni del pogrebne slovesnosti.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi častna enota z vojaškim strelnim orožjem ali druga društva z drugim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost udeležencev pogreba je odgovoren vodja enote oziroma društva.
(7) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
12. člen 
(1) Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
(2) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali pa se izvede v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni.
(3) Pogrebne slovesnosti se lahko opravijo v skladu s pravili in navadami vere pokojnika oziroma naročnika pogreba, vendar se mora naročnik pogreba o tem pred pogrebom upoštevaje določila pokopališkega reda dogovoriti tako z izvajalcem pogrebne dejavnosti kot tudi z upravljavcem pokopališča.
13. člen 
(1) Krsta s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika se na dan pogrebne slovesnosti praviloma položi v poslovilno dvorano mrliške vežice oziroma poslovilni prostor ob uri, dogovorjeni z naročnikom pogreba ali izvajalcem pogrebne dejavnosti, vendar praviloma najmanj dve uri pred pričetkom pogrebne slovesnosti.
(2) Če je na pokopališču predpisana uporaba mrliške vežice, pokojnik do položitve v poslovilno dvorano mrliške vežice leži v mrliški vežici, sicer leži lahko doma v stanovanjski hiši, ki nima več kot dve stanovanji, pod pogojem, da smrt ni posledica nalezljive bolezni. Pogrebna slovesnost se lahko prične na mestu, kjer pokojnik leži, oziroma na vstopu na pokopališče, ali pred vstopom v sakralni objekt.
(3) Če na pokopališču ni predpisana uporaba mrliške vežice, pokojnik pa doma ne sme ležati, ker gre za stanovanjsko hišo, ki ima več kot dve stanovanji ali je smrt posledica nalezljive bolezni, pokojnik do pogrebne slovesnosti leži v ustrezno opremljeni mrliški vežici oziroma ustrezno opremljenem poslovilnem prostoru.
14. člen 
(1) Pogrebni sprevod se odvija v skladu z nazori pokojnika oziroma v skladu z željo naročnika pogreba od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču.
(2) Udeleženci pogrebnega sprevoda se razvrstijo na krajevno običajen način. Praviloma se pogrebni sprevod prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, če je pokojnik tuj državljan, in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna četa itd.), nosilci žalnega cvetja in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma krste, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Na željo pokojnika oziroma naročnika pogreba se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom sprevoda, v mrliški vežici oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
(4) Po prihodu udeležencev pogrebnega sprevoda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavniki verske skupnosti, če se opravlja verski obred, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in cvetja, govorniki in nato drugi udeleženci pogrebnega sprevoda.
(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, nato igranje ali petje žalostink, poslovilni govori. Pogrebna slovesnost se zaključi s poslovilnim poklonom z državno zastavo in mimohodom udeležencev pogrebnega sprevoda.
(6) Grob je potrebno zasuti najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti oziroma v primeru večjega števila pogrebov najkasneje dve uri po zadnji pogrebni slovesnosti, za kar skrbi upravljavec pokopališča.
15. člen 
Pogrebna slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja raztrosa se izvede raztros, ki ga opravi izvajalec pogrebne dejavnosti, pri čemer se udeleženci pogrebnega sprevoda razvrstijo pred območjem raztrosa na način pogrebnega sprevoda do groba. Za izvedbo obreda se smiselno uporabljajo določila tega odloka, ki veljajo za pokop s krsto ali žaro.
16. člen 
(1) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in tem odlokom.
(2) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grob ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika oziroma, če ta ni znana, v skladu z voljo naročnika pogreba in na način, določen s tem odlokom.
(3) Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj šestintrideset ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupni pokop, lahko območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša.
(4) O načinu in času pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(5) Pokop se praviloma opravi na pokopališču. Zunaj pokopališča je pokop dovoljen le kot raztros pepela iz žare ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti ali pokop v posamezne grobove zunaj pokopališča, po predhodno pridobljenem soglasju občinske uprave. Soglasje mora biti izdano v sedmih dneh od prejema popolne vloge naročnika pogreba. Zoper izdani sklep ni dovoljena pritožba, dovoljen je upravni spor.
(6) Pokop se lahko opravi vsak dan, razen 1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra in na velikonočno nedeljo, pri čemer je možen praviloma samo en pokop dnevno. V času od 1. aprila do 30. septembra se pokopi opravljajo od 9.00 do 18.00 ure, v času od 1. oktobra do 31. marca pa od 10.00 do 16.00 ure.
17. člen 
Na pokopališčih se izvaja pokop:
– pokojnikov s stalnim prebivališčem v okolišu pokopališča,
– pokojnikov s stalnim prebivališčem izven okoliša pokopališča, če je bila to želja pokojnika ali naročnika pogreba, če pokojnik ni izrazil svoje želje, ter prostorske razmere pokopališča to omogočajo,
– oseb, ki so umrle v okolišu pokopališča in nimajo nikogar, ki bi uredil pokop v kraju njihovega stalnega prebivališča.
18. člen 
Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob, pri čemer žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča,
– raztros pepela iz žare, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču, kjer okoliščine primera to dopuščajo, ali zunaj njega,
– pokop stanovskih predstavnikov verske skupnosti v grobnice verskih skupnosti ali posamezne grobove zunaj pokopališča,
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
19. člen 
(1) Naročnik pogreba lahko zaprosi za raztros pepela iz žare zunaj pokopališča. V vlogi mora navesti podatke o pokojniku, kraj in čas raztrosa pepela, ter priložiti potrdilo o smrti oziroma mrliški list, soglasje lastnika zemljišča, na katerem se predlaga raztros, soglasja najbližjih sorodnikov za izbrani način pokopa, ter mnenje upravljavcev zavarovanih območij, v kolikor se predlaga raztros na teh območjih.
(2) Raztros pepela iz žare zunaj pokopališča se praviloma opravi v ožjem družinskem krogu. Raztros pepela se izvede tako, da ne posega nedopustno v pravice tretjih oseb in na lokaciji, za katero občinska uprava ugotovi, da je primerna z vidika varstva okolja.
(3) Raztros pepela iz žare v vodotoke je mogoč le na določenih lokacijah, katere ob upoštevanju okoljevarstvenih predpisov in pravic tretjih določi občinska uprava. Raztros ni mogoč v območje kopalnih voda v času od 1. 5. do 15. 10.
(4) Raztros pepela iz žare ni mogoč v podzemne jame in na območjih stavbnih zemljišč ter v oddaljenosti manj kot 100 metrov od meje le-teh.
20. člen 
Stroške 24-urne dežurne službe in stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Stroške pogreba lahko poravna tudi druga fizična ali pravna oseba.
21. člen 
Če je plačnik pokopa občina, se na pokopališču v Tolminu opravi praviloma pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob. Kjer okoliščine primera tega ne dopuščajo, se opravi anonimni pokop z raztrosom pepela. Kjer okoliščine primera tudi tega ne dopuščajo, pa se pokop opravi z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
22. člen
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča, ki obsega vzdrževanje pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidence in izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Upravljavec pokopališč na območju občine je Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., lahko pa tudi krajevna skupnost, če ima za to primerno usposobljene izvajalce.
23. člen 
(1) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo ali zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov in mora imeti urejeno odlaganje odpadkov. V kolikor je to mogoče morajo biti na pokopališču zagotovljeni vodni viri in elektrika.
(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se na novo nanj ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
(3) Upravljavec pokopališča je dolžan skrbeti za red in čistočo na pokopališču in v mrliški vežici ter za vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, kakor tudi druge pokopališke infrastrukture, kot so zidovi, ograje, poti, zelenice, žive meje, in za druga vzdrževalna dela, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, zimsko službo, vodenje registrov in drugih del, potrebnih za upravljanje pokopališča.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame ter prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče. Naloga grobarjev je tudi prekop posmrtnih ostankov.
24. člen 
(1) Na pokopališču Tolmin je uporaba mrliške vežice obvezna.
(2) Mrliška vežica iz prejšnjega odstavka tega člena je odprta vsak dan med 8.00 in 19.00 uro, v dogovoru z naročnikom pogreba pa lahko tudi dlje.
(3) Na ostalih pokopališčih se mrliške vežice štejejo za poslovilni prostor.
25. člen 
(1) Upravljavec pokopališča vodi evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, pokopališki kataster in evidenco najemnikov grobov.
(2) Upravljavec pokopališča za vsako pokopališče izdela pokopališki kataster v tekstualni in grafični obliki in načrt pokopališča z vrstami grobov ter sproti dopolnjuje evidenco grobov in evidenco najemnikov grobov.
26. člen 
Na pokopališčih so dovoljene naslednje zvrsti grobov in prostori za pokope:
– klasični grobovi – enojni, otroški, dvojni, trojni, povečani grobni prostor in grobnice,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
27. člen 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Širina enojnega groba je do 1,00 m, dolžina pa 2,00 m.
(2) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Širina otroškega groba je do 1,00 m, dolžina pa 1,00 m.
(3) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Širina dvojnega groba je od 1,00 m do 2,00 m, dolžina pa 2,00 m.
(4) Trojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V trojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Širina trojnega groba je od 2,00 m do 3,00 m, dolžina pa 2,00 m.
(5) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora (nad 6 m2).
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.
(7) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Širina talnega žarnega groba je od 0,60 m do 1,00 m, dolžina pa od 0,60 m do 1,00 m. Dimenzije pokončnega žarnega groba so višina največ 0,60 m, širina največ 0,80 m in globina največ 0,60 m, vanj pa je mogoče shraniti najmanj šest žar.
(8) Prostor za anonimne pokope je prostor na pokopališču, kjer se pokopi opravljajo s pokopom žare ali raztrosom pepela iz žare in je brez označbe in imena pokojnika.
(9) Prostor za raztros pepela je prostor, kjer se raztros pepela opravlja s posebnim za to namenjenim priborom in je namenjen polaganju cvetja in prižiganju sveč. Imena pokojnih so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem nagrobniku.
28. člen 
V prejšnjem členu določene velikosti grobov ne veljajo za obstoječe grobove.
29. člen 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za grob s krsto znaša deset let, na pokopališčih, kjer so tla slabše propustna, pa petnajst let. Za grob z žaro ni mirovalne dobe.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
30. člen 
(1) Prekop groba s tem, da se posmrtne ostanke pokojnika izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču je mogoč samo z dovoljenjem pristojnega občinskega organa, ki dovoljenje izda po predhodno pridobljenem mnenju najemnika groba, iz katerega se posmrtne ostanke pokojnika izkoplje in predhodno pridobljenem mnenju najemnika groba, v katerega se posmrtne ostanke pokojnika prenese.
(2) Prekop groba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko zahtevajo svojci ali druge fizične ali pravne osebe, ki imajo za to upravičen interes.
(3) Prekop posmrtnih ostankov pokojnika izvede grobar v navzočnosti pooblaščenega zdravnika. Navzočnost slednjega ni potrebna, kadar gre za prekop žare.
31. člen 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe, sklenjene v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom le-tega skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika pogreba z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.
(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika groba. V kolikor nihče ne želi prevzeti najema groba, se ta šteje kot opuščen do konca mirovalne dobe, nakar se ga prekoplje in odda v najem drugemu najemniku groba. Posmrtne ostanke pokojnika oziroma pepel iz žare se prenese v skupno grobnico.
(6) Določila prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogojem, da se s tem strinja najemnik groba, ki mora podati pisno odpoved groba, in je grobnina za tekoče leto plačana. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.
32. člen 
(1) Najemno razmerje se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemno razmerje lahko preneha:
– če najemnik groba ne poravna grobnine za preteklo leto niti po predhodnem pisnem opozorilu,
– če najemnik groba ne vzdržuje groba v skladu s tem odlokom in sklenjeno najemno pogodbo niti po predhodnem pisnem opozorilu,
– po volji najemnika groba, pri čemer je ta dolžan grobnino plačevati do konca mirovalne dobe,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(3) Po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe se grob, v kolikor ne izkaže druga oseba interesa, da bi prevzela pravico do najema groba, šteje kot opuščen do konca mirovalne dobe, nakar se ga prekoplje in odda v najem drugemu najemniku groba. Posmrtne ostanke pokojnika oziroma pepel iz žare se prenese v skupno grobnico.
(4) Najemnik groba je dolžan v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena na lastne stroške odstraniti opremo groba v 45. dneh po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe. Po izteku tega roka opremo groba po predhodnem pisnem opozorilu odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika groba in jo odloži na deponiji gradbenih materialov.
33. člen 
Najemnik groba plačuje za najem groba grobnino. Grobnino plača tudi naročnik pogreba za raztros pepela na pokopališču, in sicer v višini grobnine za enojni grob za obdobje enega leta.
34. člen 
Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob:
VRSTA GROBA
FAKTOR GROBNINE
enojni grob
1,00
otroški grob 
0,41
žarni grob
0,41
dvojni grob
1,32
trojni grob
1,50
grob 7 m2 do 8 m2
1,84
grob 8 m2 do 9 m2
2,18
grob 9 m2 do 10 m2
2,53
grob 10 m2 do 11 m2
2,87
grob 11 m2 do 12 m2
3,22
grob 12 m2 do 13 m2
3,57
grob 13 m2 do 14 m2
3,87
grob 14 m2 do 15 m2
4,21
grob 15 m2 do 16 m2
4,61
35. člen 
(1) Grobnina vključuje stroške za urejenost pokopališča, oddajo grobov v najem in vodenje evidenc.
(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s sklepom določi pristojni občinski organ.
(3) Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do konca meseca avgusta v tekočem letu. Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(4) Če se najemno razmerje prekine po volji najemnika groba s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora ta plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
36. člen 
(1) Najemnik groba mora:
– skrbeti za urejen videz groba na način, da obrezuje in skrbi za zasaditev (drevesa, grmovnice, cvetlice, trava), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati in odlagati plevel in ostale odpadke na za to določena mesta,
– redno plačevati grobnino,
– postaviti nagrobni spomenik v skladu z arhitektonsko zasnovo pokopališča,
– upravljavca pokopališča pisno obveščati o spremembi naslova in spremembi drugih podatkov, ki so pomembne za obračun grobnine,
– spoštovati določbe tega odloka in sklenjene najemne pogodbe.
(2) Na pokopališču ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki ostane od prenove grobov, v posode za odpadke ali ob zid pokopališča,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– sajenje drevja, grmičevja in drugih okrasnih rastlin z močno rastjo oziroma na način, da je oviran dostop do drugih grobov,
– voziti se s kolesom ali motornim vozilom po pokopališču,
– vodenje živali na pokopališče,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti.
37. člen 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov (grobov), obnova spomenikov (grobov) in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču, kot je npr. prevoz materiala z motornim vozilom, je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
38. člen 
(1) Upravljavec pokopališča zaračuna uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, kakor tudi storitve grobarjev, naročniku pogreba oziroma izbranemu izvajalcu pogrebne dejavnosti.
(2) Stroške izdaje soglasja iz prejšnjega člena upravljavec pokopališča zaračuna najemniku groba oziroma uporabniku.
(3) Stroške iz prvega in drugega odstavka tega člena upravljavec zaračuna skladno s cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski organ.
39. člen 
Za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcu pogreba pogrebno pristojbino, skladno s cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski organ.
IV. NADZOR 
40. člen
Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine in nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
41. člen
(1) Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje upravljavec pokopališča, če:
– najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti oziroma v primeru večjega števila pogrebov najkasneje dve uri po zadnji pogrebni slovesnosti ne zasuje groba (šesti odstavek 14. člena odloka),
– ne opravlja pokopov vsak dan (šesti odstavek 16. člena odloka),
– ne skrbi za red in čistočo na pokopališču in v mrliški vežici ter za vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, kakor tudi druge pokopališke infrastrukture, kot so zidovi, ograje, poti, zelenice, žive meje, in za druga vzdrževalna dela, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, zimsko službo, vodenje registrov in drugih del, potrebnih za upravljanje pokopališča (tretji odstavek 23. člena odloka),
– opravi prekop groba ali pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, pred potekom mirovalne dobe (drugi odstavek 29. člena odloka),
– opravi prekop brez izdanega dovoljenja pristojnega občinskega organa oziroma v nasprotju z izdanim dovoljenjem pristojnega občinskega organa (prvi odstavek 30. člena odloka).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca pokopališča, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
42. člen 
(1) Z globo 2.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– se raztros pepela iz žare izvede brez soglasja pristojnega občinskega organa ali na območju, ki ni določeno za raztros pepela iz žare ali če raztrosa pepela iz žare ne opravi izvajalec pogrebne dejavnosti (16. člen odloka),
– se na zid, s katerim je ograjeno pokopališče, pritrdi nagrobno ploščo (drugi odstavek 23. člena odloka),
– se prekop groba izvede brez dovoljenja pristojnega občinskega organa (prvi odstavek 30. člena),
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 36. člena odloka,
– ravna v nasprotju s prepovedmi iz drugega odstavka 36. člena odloka,
– opravlja posamezna dela oziroma posege na območju pokopališča brez soglasja (prvi odstavek 37. člena odloka).
(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen
(1) Izvajalec 24-urne dežurne službe je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti pristojnemu občinskemu organu v sprejem cenik storitev 24-urne dežurne službe.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka predložiti pristojnemu občinskemu organu v sprejem cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, kakor tudi storitev grobarjev in izdaje soglasja iz 38. člena tega odloka.
(3) Do sprejema cenikov iz prvega in drugega odstavka tega člena veljajo že sprejeti in veljavni ceniki.
44. člen 
(1) Krajevne skupnosti kot upravljavci posameznih pokopališč so dolžne v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka obvestiti občino, ali bodo še opravljale pokopališko dejavnost.
(2) Krajevne skupnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, ki bodo pokopališko dejavnost prenesle na Komunalo Tolmin d.o.o., so dolžne v roku trideset dni od prenosa Komunalo Tolmin d.o.o. seznaniti s stanjem pokopaliških objektov, naprav in opreme ter Komunali Tolmin d.o.o. predati kataster pokopališča, evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču in evidenco najemnikov grobov.
45. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu Občine Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 19/00).
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2019
Tolmin, dne 4. maja 2020
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost