Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1020. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, stran 2478.

  
Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprejme
S K L E P 
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika 
Celotno ozemlje Republike Slovenije se za izvajanje 6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2007, str. 37), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 456/2012 z dne 30. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 141 z dne 31. 5. 2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1266/2007/ES) šteje za območje z omejitvami zaradi serotipa 4 virusa bolezni modrikastega jezika (v nadaljnjem besedilu: BTV 4).
II 
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) je na podlagi klimatskih dejavnikov in rezultatov entomološkega nadzora, ki ga izvaja na podlagi 4. točke Priloge I Uredbe 1266/2007/ES, in v skladu z merili iz Priloge V Uredbe 1266/2007/ES določila konec obdobja brez aktivnosti vektorjev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Obdobje brez aktivnosti vektorjev se konča 27. aprila 2020. S tem dnem se začne obdobje aktivnosti vektorjev, ki traja do preklica.
III 
Poleg pogojev iz točke (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES se za premike dovzetnih živali z območja z omejitvami uporabljajo tudi naslednji pogoji, sprejeti na podlagi točke (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 1266/2007/ES in določeni v sporazumu, sklenjenim med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo:
– obdobje, po katerem se lahko prvič cepljene živali premaknejo iz Republike Slovenije na prosto območje v Republiki Avstriji, se skrajša s 60 na 10 dni in preiskave niso potrebne;
– živali, mlajše od 90 dni, se lahko premaknejo iz Republike Slovenije na prosto območje v Republiki Avstriji, če izvirajo od mater, cepljenih proti BTV 4.
IV 
Na podlagi dodatnih pogojev za tranzit živali iz točke (a) prvega odstavka 9. člena Uredbe 1266/2007/ES v obdobju aktivnosti vektorjev se po ustreznem čiščenju in dezinfekciji na kraju natovarjanja sredstva za prevoz obdelajo z odobrenimi insekticidi oziroma repelenti, kar izvede organizacija s koncesijo za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije in o tem prevozniku izda potrdilo.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika (Uradni list RS, št. 79/19 in 81/19 – popr.) in Sklep o določitvi začasnih nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, št. U3440 – 2/2020/8, z dne 22. aprila 2020, ki je objavljen na spletni strani Uprave.
VI 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-157/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0075
Dr. Jernej Drofenik 
v. d. generalnega direktorja 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin

AAA Zlata odličnost