Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1018. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, stran 2451.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja 
1. člen 
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16 in 18/20) se v 3. členu v 21. točki besedilo »in je naveden v prilogi I, prilogi II ali prilogi III Direktive 2014/98/EU« črta.
Za 21. točko se doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem je škodljivi organizem, ki je naveden v prilogi I, prilogi II ali prilogi III Direktive 2014/98/EU;«.
Dosedanji 22. in 23. točka postaneta 23. in 24. točka.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 64)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1)«.
3. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku za besedo »prisotnosti« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V tretjem odstavku se za besedo »brez« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V četrtem odstavku se besedilo »viruse, viroide in virusom podobne škodljive organizme« nadomesti z besedilom »prisotnost virusov, viroidov in bolezni, podobnih virusnim« in besedilo »virusom podobnih škodljivih organizmov« nadomesti z besedilom »bolezni, podobnih virusnim«.
V šestem odstavku se za besedilom »katerega od« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V osmem odstavku se besedilo »viruse, viroide in virusom podobne škodljive organizme« nadomesti z besedilom »prisotnost virusov, viroidov in bolezni, podobnih virusnim«.
4. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku v drugi alineji beseda »tistih« nadomesti z besedilom »nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov«.
V tretjem odstavku se besedilo »ni okužen s« nadomesti z besedilom »ni okužen z nadzorovanimi nekarantenskimi« in besedilo »na škodljive organizme« nadomesti z besedilom »na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov«.
5. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(zahteve glede zdravstvenega stanja izvornega materiala) 
(1) Z vizualnimi pregledi izvornega materiala, ki se opravijo v objektih med rastjo ter v partijah pred trženjem, mora biti ugotovljeno, da:
– je brez znakov prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I in prilogi II Direktive 2014/98/EU, in
– so izpolnjene zahteve, ki so pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin določene za kategorijo izvorni material v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) S testiranjem odvzetih vzorcev, ki se izvede v skladu z zahtevami, določenimi v prilogi 3 tega pravilnika za kategorijo izvorni material, mora biti ugotovljeno, da je izvorni material brez nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi II Direktive 2014/98/ES.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vzorčenja in testiranja izvornega materiala opravijo tudi, če se pojavi sum na prisotnost katerega od nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I Direktive 2014/98/EU.
(4) Ukrepi, ki se izvedejo za zagotovitev skladnosti izvornega materiala z zahtevami iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, so za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin določeni v prilogi 3 tega pravilnika.
(5) Zaradi omejitve prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki so navedeni pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi 3 tega pravilnika, mora biti izvorni material pridelan v skladu z zahtevami, ki so v prilogi 3 tega pravilnika določene za enoto pridelave, mesto pridelave ali območje pridelave izvornega materiala.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za izvorni material, ki se vzdržuje in hrani z zamrzovanjem.«.
6. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku beseda »tistih« nadomesti z besedilom »nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov«.
7. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(zahteve glede zdravstvenega stanja osnovnega in certificiranega materiala) 
(1) Z vizualnimi pregledi osnovnega in certificiranega materiala, ki se opravijo v objektih in nasadih ter v partijah mora biti ugotovljeno, da:
– je brez znakov prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU, in
– so izpolnjene zahteve, ki so pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin določene za kategorijo osnovni ali certificiran material v prilogi 3 tega pravilnika.
(2) S testiranjem odvzetih vzorcev, ki se izvede v skladu z zahtevami, določenimi v prilogi 3 tega pravilnika za kategorijo osnovni ali certificiran material, mora biti ugotovljeno, da je osnovni ali certificiran material brez nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi II Direktive 2014/98/ES.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vzorčenja in testiranja osnovnega in certificiranega materiala opravijo tudi, če se pojavi sum na prisotnost katerega od nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I Direktive 2014/98/ES.
(4) Zaradi omejitve prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki so navedeni pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi 3 tega pravilnika, morata biti osnovni in certificiran material pridelana v skladu z zahtevami, ki so v prilogi 3 tega pravilnika določene za enoto pridelave, mesto pridelave ali območje pridelave osnovnega ali certificiranega materiala.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za osnovni in certificiran material, ki se vzdržuje in hrani z zamrzovanjem.«.
8. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku besedilo »okužena s« nadomesti z besedilom »okužena z nadzorovanimi nekarantenskimi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vzorčenja in testiranja zemlje ali substrata na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge III Direktive 2014/98/EU se opravijo tudi, če se pojavi sum na prisotnost teh škodljivih organizmov.«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji za besedo »gostiteljice« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V drugi alineji se za besedo »prisotni« doda besedilo »nadzorovani nekarantenski«.
9. člen 
V 29. členu se v tretjem odstavku besedilo »viruse, viroide, virusom podobne bolezni in fitoplazme« nadomesti z besedilom »prisotnost virusov, viroidov, bolezni, podobnih virusnim, in fitoplazem«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
10. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku za številko »32/12« beseda »in« nadomesti z vejico ter za besedilom »90/12 – ZdZPVHVVR« doda besedilo »in 22/18«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«, v četrti alineji pa se za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V petem odstavku se za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
V devetem odstavku se za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
11. člen 
V 31. členu se v drugem odstavku za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
12. člen 
V 32. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji za besedo »prisotnost« doda besedilo »nadzorovanih nekarantenskih«.
13. člen 
V 33. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Organ za potrjevanja izda uradne etikete v skladu z 2. točko priloge 2 tega pravilnika. Zaradi zagotavljanja sledljivosti razmnoževalnega materiala in sadik ter lažjega nadzora dobaviteljev, ki v skladu s tretjim odstavkom 34. člena tega pravilnika sami označujejo razmnoževalni material in sadike, uradne etikete označi z zaporednimi serijskimi številkami.«.
14. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(zahteve glede zdravstvenega stanja CAC materiala) 
(1) Z vizualnimi pregledi CAC materiala v objektih in nasadih ter v partijah mora biti ugotovljeno, da je brez nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto sadnih rastlin v prilogi I ali prilogi II Direktive 2014/98/EU, razen če ni drugače določeno v posebnih zahtevah glede zdravja razmnoževalnega materiala in sadik iz priloge 3 tega pravilnika.
(2) Zaradi omejitve prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki so navedeni pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin v prilogi 3 tega pravilnika, mora biti CAC material pridelan v skladu z zahtevami, ki so v prilogi 3 tega pravilnika določene za enoto pridelave, mesto pridelave ali območje pridelave CAC materiala.
(3) Dobavitelj opravi vzorčenje in testiranje izvora CAC materiala in CAC materiala na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge II Direktive 2014/98/EU v skladu z zahtevami, ki so v prilogi 3 tega pravilnika pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin določene za kategorijo CAC material. Dobavitelj opravi vzorčenje in testiranje izvora CAC materiala in CAC materiala tudi v primeru suma na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I Direktive 2014/98/EU.
(4) Za zagotovitev skladnosti CAC materiala z zahtevami iz tega člena izvede dobavitelj ukrepe, ki so v prilogi 3 tega pravilnika pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin določeni za kategorijo CAC material.
(5) CAC material se lahko da na trg le, če dobavitelj pri vizualnem pregledu posamezne partije CAC materiala pred trženjem ugotovi, da CAC material ne kaže znakov ali simptomov nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz priloge I in priloge II Direktive 2014/98/EU.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za CAC material, ki se shranjuje z zamrzovanjem.«.
15. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(prehodna določba) 
(1) Za razmnoževalni material in sadike, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjujejo zahteve za trženje uradno potrjenega razmnoževalnega materiala ali sadik, določene s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16 in 18/20), se šteje, da izpolnjujejo zahteve za uradno potrjen razmnoževalni material in sadike po tem pravilniku.
(2) Postopki uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16 in 18/20), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
(3) Za razmnoževalni material in sadike, ki ob uveljavitvi tega pravilnika izpolnjujejo zahteve za trženje, predpisane s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16 in 18/20) za kategorijo CAC material, se šteje, da izpolnjujejo zahteve za trženje CAC materiala po tem pravilniku.
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2020.
Št. 007-58/2020
Ljubljana, dne 6. maja 2020
EVA 2020-2330-0052
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano