Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2020 z dne 13. 5. 2020

Kazalo

1017. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, stran 2450.

  
Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 12. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ter tretjega odstavka 12. člena, 50. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja 
1. člen 
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »in certificiranih sadik B in uradne preglede standardnih sadik hmelja« črta.
2. člen 
V 2. členu se v 3. točki besedilo »ali podzemni deli stebla« črta.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. enota pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja (v nadaljnjem besedilu: enota pridelave) je senčnica, mrežnik, rastlinjak ali drug zavarovan prostor, ki je namenjen za pridelavo razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja. Enota pridelave je lahko cel GERK ali del GERK-a;«.
3. člen 
V 3. členu se na koncu 3. točke podpičje nadomesti s piko, 4. in 5. točka pa se črtata.
4. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razmnoževalni material in sadike hmelja se lahko tržijo, če:
– je sorta vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte v sortno listo in vodenje sortne liste, in
– so bili v skladu s tem pravilnikom uradno potrjeni kot izvorne ali osnovne matične rastline ali kot certificirane sadike A ter označeni z uradno etiketo na način, kot je določeno v 7. in 8. členu tega pravilnika.«.
5. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo »za matično hmeljišče se navede tudi oznaka enote hmeljišča v obdelavi, ki se vodi v evidenci GERK v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;«.
V četrti alineji se črta besedilo »v prijavi matičnega hmeljišča se poleg števila matičnih rastlin navedejo tudi številčne oznake vrst, v katerih so posajene matične rastline, ki jih prijavlja v uradno potrditev;«.
6. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v osmi alineji črta besedilo »pri certificiranih sadikah B in standardnih sadikah se navede tudi, ali so enovenčne ali dvovenčne,«.
V drugem odstavku se za besedilom »bele barve« vejica nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in za certificirane sadike 'B' rdeče barve«.
V tretjem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »ali v primeru matičnega hmeljišča površino matičnega hmeljišča, število matičnih rastlin«.
7. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in certificirane sadike B«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uradni nadzor nad označevanjem iz prejšnjega odstavka izvede organ za potrjevanje pri vseh dobaviteljih certificiranih sadik A najmanj enkrat v času označevanja.«.
8. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku v prvi in drugi alineji črta besedilo »na enoti hmeljišča v obdelavi ali«.
V šestem odstavku se za besedilom »10. člena« vejica nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo », drugim odstavkom 15. člena ali drugim odstavkom 17. člena«.
9. člen 
15., 16., 17., 18. in 20. člen se črtajo.
10. člen 
V Prilogi 2 se naslov »Pogoji in zahteve za pridelavo certificiranih sadik A, certificiranih sadik B v certificiranem matičnem hmeljišču in standardnih sadik v standardnem matičnem hmeljišču« nadomesti z naslovom »Pogoji in zahteve za pridelavo certificiranih sadik A«.
2. točka se črta.
11. člen 
V Prilogi 5 se črta točka B).
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko sadike hmelja, pridelane v matičnih hmeljiščih, ki so bila v skladu s 15. členom Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15) v letu 2019 uradno potrjena kot certificirana matična hmeljišča, najpozneje do 1. junija 2020 uradno potrdijo in tržijo kot certificirane sadike B v skladu z določbami Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15).
Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko sadike hmelja, pridelane v matičnih hmeljiščih, za katere je bilo do uveljavitve tega pravilnika v skladu s 17. členom Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15) ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve za standardna matična hmeljišča, najpozneje do 1. junija 2020 tržijo kot standardne sadike v skladu z določbami Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2020
Ljubljana, dne 6. maja 2020
EVA 2020-2330-0042
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost