Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020

Kazalo

962. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki (SD OPN 3), stran 2372.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je župan Občine Železniki sprejel
S K L E P 
o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki (SD OPN 3) 
1. člen 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Železniki (v nadaljevanju: SD OPN 3), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13, 42/13, 41/16; v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
Potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Železniki. Izhodišča za pripravo SD OPN 3 so bila pripravljena v skladu z 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
3. člen 
Območje tretjih sprememb in dopolnitev OPN in predmet načrtovanja 
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje Občine Železniki, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Na podlagi izhodišč, strokovnih preveritev, uradnih podatkov in evidenc, aktov in predpisov ter režimov bodo ustrezni predlogi sprememb in dopolnitev vključeni v osnutek SD OPN 3. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podrobne preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljeni na podlagi javnega naročila.
5. člen 
Vrsta postopka 
Spremembe in dopolnitve OPN Železniki se skladno s 108.–115. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega prostorskega načrta.
6. člen 
Roki za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev OPN in njegovih posameznih faz 
Posamezne faze postopka priprave SD OPN 3 z okvirnimi roki so:
ID
Faza v postopku
Rok izvedbe
1
Priprava in objava izhodišč ter sklepa o pripravi SD OPN 3
2
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 3 na okolje in odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) na osnovi tega sklepa in potrjenih izhodišč
30 dni po javni objavi v prostorskem informacijskem sistemu (v nadaljevanju: PIS)
3
Pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora
30 dni po javni objavi v PIS
4
Priprava osnutka SD OPN 3
90 dni po prejetju konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora
5
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni po javni objavi v PIS
6
Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 3
30 dni po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (po potrebi izdelave dodatnih strokovnih podlag)
7
Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka na občinskem svetu
8
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3
minimalno 30 dni 
9
Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
45 dni po zaključku javne razgrnitve
10
Priprava predloga SD OPN 3
90 dni po zaključku javne razgrnitve
11
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje
30 dni po javni objavi v prostorskem informacijskem sistemu (PIS)
12
Priprava usklajenega predloga SD OPN 3
Najkasneje 15 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje
13
Obravnava in sprejem predloga na občinskem svetu 
Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic, mnenj in okoljske presoje, števila podanih pobud ter pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
7. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPN 3 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPN 3 so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
5. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
6. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
8. Za področje cestnega in železniškega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
13. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
14. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
15. Za področje javnega zdravja: Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
16. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana;
17. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
18. Za področje komunikacijskih omrežij: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj; Tritel, d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana-Črnuče;
19. Za področje elektro distribucijskega omrežja: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj;
20. Za področje ravnanja z odpadki: Loška komunala, d.d., Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka;
21. Za področje občinskih cest, javnega vodovoda, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki;
22. Krajevna skupnost Sorica, Spodnja Sorica 16, 4229 Sorica.
Občina Železniki lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
Vključevanje javnosti 
Občina Železniki vključi zainteresirano javnost v oblikovanje izhodišč na način, da javnost poda predloge in pripombe in sodeluje na javnih posvetih in delavnicah.
Občina Železniki seznani zainteresirano javnost s tem sklepom z njegovo objavo na spletni strani Občine Železniki, www.zelezniki.si in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
Občina Železniki v postopku priprave SD OPN 3 seznani javnost z dopolnjenim osnutkom SD OPN 3 z objavo na spletni strani www.zelezniki.si in v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo.
Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek SD OPN 3.
Občina Železniki prouči pripombe in predloge javnosti na dopolnjeni osnutek SD OPN 3 ter do njih zavzame stališče. Stališča objavi na svoji spletni strani www.zelezniki.si.
Občina Železniki lahko z namenom vključevanja javnosti organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
9. člen 
Podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo SD OPN 3 pripravljavec pridobi strokovne podlage:
– vsebine urbanistične zasnove, ki jih Urbanistični načrt iz leta 2013 ne vsebuje (novelacija Urbanističnega načrta),
– določitev območij dolgoročnega razvoja naselja ter določitev ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij,
– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo, če MOP določi obveznost postopka CPVO,
– morebitne druge študije, če jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora.
10. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN 3 
Pripravo SD OPN 3 financira Občina Železniki, ki v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem prostorskega akta, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti izdelovalca prostorskega akta se določijo s pogodbo o medsebojnih obveznostih med Občino Železniki in izdelovalcem prostorskega akta.
Občina Železniki prav tako financira pripravo strokovnih podlag, okoljskega poročila in elaborata ekonomike.
11. člen 
Objava in uveljavitev 
Občina sklep skupaj z Izhodišči za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Železniki javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2020-001
Železniki, dne 23. aprila 2020
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost