Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020

Kazalo

961. Spremembe letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2020, stran 2370.

  
Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 11. redni seji dne 29. aprila 2020 sprejel
S P R E M E M B E  L E T N E G A  P R O G R A M A  Š P O R T A 
v Občini Žalec za leto 2020 
S sprejetim Rebalansom proračuna občine za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9/20) se Letni program športa v Občini Žalec za leto 2020 spremeni v:
2. IZHODIŠČA IN USMERITVE LPŠ ZA LETO 2020
Pregled sofinanciranja po posameznih vsebinskih področjih za leto 2020:
Vsebina
Rebalans proračuna 2020 – VREDNOST LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Proračunska postavka
Vrednost 
v €
1. Športni programi
18104
7.450
18105
114.770
18106
1.000
18111
24.000
SKUPAJ 
147.220
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
18105
52.900
18107
15.000
18108
55.000
18109
13.000
18113
12.000
18124
25.210
18126
80.000
SKUPAJ
253.110
3. Razvojne dejavnosti v športu 
18105
2.500
SKUPAJ
2.500
4. Organiziranost v športu
18105
5.200
SKUPAJ
5.200
5. Športne prireditve in promocija športa 
18101
9.000
18102
25.000
18103
0
18105
28.000
18125
15.000
SKUPAJ
77.000
SKUPAJ OD 1. DO 5.
485.030
LPŠ predvideva, da se iz proračuna občine v proračunskem letu 2020 za programe športa zagotovi 485.060 €, od tega 259.110 € za športno infrastrukturo.
3. VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI
Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 147.220 €, za športne objekte in površine za šport v naravi 253.110 €, za razvojne dejavnosti 2.500 €, organiziranost v športu 5.200 € in za športne prireditve in promocijo športa 77.000 €. Podrobnejša vsebinska razdelitev je opredeljena v nadaljevanju:
1. ŠPORTNI PROGRAMI – 147.220 €
Športni programi obsegajo različne vsebine športnih dejavnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh spolov in predstavljajo neposredno aktivno vadbo posameznika. Sofinancirajo se programi:
a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 22.000 €
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine zajemajo celoletne športne programe, promocijske športne programe in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki jih izvajajo športna društva in zasebniki. Udeleženci teh programov niso del tekmovalnih programov. Programi so namenjeni razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov. Mladim, ki nimajo ambicij dosegati v športu visokih rezultatov ali nimajo ustreznih sposobnosti, pa nudijo možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti in zdrav način življenja.
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo. V letu 2020 se bodo sofinancirali vsi programi, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem razpisu.
Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih ponujajo možnost vključevanja otrok v različne aktivnosti v prostem času, pri otrocih in mladostnikih vpliva na v vseh starostnih obdobjih. V času počitnic je vključevanje v vodene programe poleg vpliva na oblikovanje življenjskih navad in zdravega, koristnega preživljanja prostega časa pomembno tudi z vidika razbremenitve staršev za varstvo otrok, ki jim ga zaradi svojih delovnih obveznosti v času počitnic ne morejo zagotavljati.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključuje tudi programe oseb s posebnimi potrebami. Šport in gibalna aktivnost je za to populacijo izjemnega pomena in vpliva na kvaliteto njihovega življenja.
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih Vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), prištevamo: Mali sonček (MaS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP) ter ciciolimpijado za vrtce.
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti. Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi, urbanem okolju ali pokritih športnih površinah. Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
b. Šolska športna tekmovanja in predšolski šport – 7.450 €
Programi šolskih športnih tekmovanj so ena izmed najobsežnejših aktivnosti športa otrok in mladine in se izvajajo v okviru šolskega programa športa. Iz sredstev LPŠ se za izvajanje programa zagotavljajo sredstva za udeležbo osnovnih šol na področnih in državnih tekmovanjih in izvedbo ciciolimpijade za vrtce.
c. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 92.770 €
Sofinancirajo se redni celoletni programi športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Gre za športnike, ki so registrirani v okviru posamezne NPŠZ in tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalne panožne zveze.
d. Občinska panožna športna šola – 24.000 €
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira všportnih društvih, ki tekmujejo v vseh starostnih kategorijah v tekmovalnih sistemih NPŠZ in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne športne šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega kadra in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih pogojev za vzgojo športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z mladimi je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega nacionalnega programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja. Za sofinanciranje plač štirih strokovnih delavcev se zagotovi 24.000 €.
e. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. S sredstvi LPŠ se bo sofinanciral najem športnih objektov.
f. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. Vlagatelji z vadečimi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo dodatno ovrednoteni pri programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport.
g. Šport invalidov – 1.000 €
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Sofinancirali se bodo strokovno vodeni programi v znesku 1.000 €.
2. ŠPORTNI OBJEKTI – 253.110 €
Izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter izvajalci kakovostnega športa so upravičeni do nadomestila najemnine objekta. Za najemnine športnih objektov je namenjenih 52.900 €.
Za tekoče vzdrževanje objektov je namenjenih 32.000 €, od tega 15.000 € za tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec in 5.000 € za vzdrževanje drugih športnih objektov, ki so v lasti Občine Žalec ter 12.000 € za vzdrževanje in delovanje drsališča.
Za investicije je namenjenih 168.210 €, in sicer za investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra v Žalcu (nakup kosilnice, urejanje športnih površin(odbojka, skate park – odvisno od umeščanja nogometnega igrišča z umetno travo) 55.000 € ter za investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov 8.000 €. Ureditev ŠC Petrovče preplastitev atletske steze s tartanom 25.210 € in za sofinanciranje ureditve nogometno igrišče v umetno travo v ŠC Žalec 80.000 €.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – 5.200 €
Športno društvo je društvo, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo društva in ima v temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Za sofinanciranje delovanja športnih društev je namenjenih 2.500 €. Za Zvezo športnih društev se namenijo sredstva za zavarovanje odgovornosti trenerjev v višini 2.700 €.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE – 77.000 €
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev. Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe prireditev. Sofinancirajo se prireditve, ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in so dostopne vsem. Za sofinanciranje prireditev, ki jih izvajajo društva, se nameni 28.000 €, in sicer:
– za planinske pohode v višini 4.600 €,
– za prireditve društev upokojencev 1.800 €,
– ter 21.600 za ostale prireditve društev.
ZKŠT Žalcu se sofinancirajo prireditve v višini 40.000 €, in sicer za:
– Šport 2019 v Občini Žalec, Kolesarska dirka po Sloveniji, Razpnimo jadra, Kolesarjenje po SSD, Tek po ulicah Žalca – v okviru prireditev ob občinskem prazniku, Šolska športna tekmovanja in druge prireditve …
Za sofinanciranje udeležbe športnikov Občine Žalec na mednarodnih športnih prireditvah se nameni 9.000 €.
4. VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ
Sprememba LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2020.
Št. 671-0012/2019
Žalec, dne 29. aprila 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost