Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020

Kazalo

960. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2019, stran 2370.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 11. redni seji dne 29. aprila 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žalec za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi obrazložitve zaključnega računu proračuna.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 410-0022/2020
Žalec, dne 29. aprila 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos