Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020

Kazalo

959. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec, stran 2369.

  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 29. aprila 2020 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Žalec 
1. člen
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) (v nadaljevanju poslovnik) se spremeni in dopolni tako, da se za 44. členom doda novo podpoglavje e) Sklic seje na daljavo in doda 44.a člen poslovnika, ki se glasi:
»(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi člani sveta predstavlja tveganje za zdravje in varnost članov sveta in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo.
(2) Seja na daljavo je seja, na kateri član sveta sodeluje izven sedeža občine s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji izven sedeža občine, sporoči član sveta županu v roku, ki ga določi župan ob sklicu seje oziroma ob odločitvi o izvedbi seje na daljavo. Če član sveta sodeluje na seji izven sedeža občine, mora zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.
(3) Dnevni red seje sveta na daljavo se določi s sklicem. Gradivo se objavi na spletni strani občine.
(4) Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana sveta, ki na seji sodeluje izven sedeža občine. Seja na daljavo se snema.
(5) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo člani sveta, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.
(6) Občinski svet na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem, z dvigom zelenega (ZA) ali rdečega (PROTI) kartončka ali na drug dogovorjen način, iz katerega je jasno razvidna volja člana sveta.
(7) Zapisnik seje, ki je bila izvedena z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in informacijskega sistema občine se takoj po končani seji objavi na spletni strani občine.
(8) Predsednik delovnega telesa občinskega sveta lahko skliče sejo na daljavo samo za obravnavo zadev, ki jih na seji na daljavo obravnava občinski svet za katere se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za sklic seje sveta na daljavo.«
2. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020
Žalec, dne 29. aprila 2020
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost