Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020

Kazalo

945. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica, stran 2346.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade RS št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 16. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 76/00) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 3. dopisni seji dne 16. 4. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
DL – državna liga
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
RS – Republika Slovenija
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa, v skladu s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v NPŠ, in se uresničuje tako, da se:
– zagotavlja finančna sredstva sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki so registrirana v RS,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe, določene z LPŠ,
– pravne osebe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Borovnica,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj 1 leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– imajo za prijavljene športne programe
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva, evidenco o udeležencih programa in evidenco o plačani članarini. 
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu se v skladu s proračunskimi možnostmi, ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
V kolikor razpoložljiva sredstva v posameznem letu ne bodo zadoščala za udejanjanje programa športa v celoti, se prednostno upošteva financiranje programov pod točkami 1.1., 1.4., 1.5., 1.8. in 1.9.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Občinske športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določena merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost ter pomen za lokalno okolje v programih športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter v drugih programih kakovostnega in vrhunskega športa.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega pravilnika in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ do zaključka razpisnega postopka ne sme spreminjati.
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem letu opredeljena kot javni interes občine. Predlog LPŠ pripravi občinska uprava. K predlogu LPŠ poda mnenje pristojni odbor, sprejme ga občinski svet.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe oziroma področja, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto športnih programov oziroma področij,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih področij športa, morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
8. člen 
(postopek izbora izvajalcev LPŠ) 
Postopek izbora izvajalcev LPŠ, razdelitev finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za šport poteka po pravilniku, ki ureja postopek izvedbe javnega razpisa v Občini Borovnica.
9. člen 
(merila za sofinanciranje) 
Merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov so priloga pravilnika.
10. člen 
(začasno sofinanciranje) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi sklepa o začasnem sofinanciranju. Dokument se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec podal pisno zahtevo po začasnem sofinanciranju. O začasnem sofinanciranju odloči župan s sklepom.
(2) V sklepu o začasnem sofinanciranju se določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
11. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa lahko župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
12. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le- tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v oziroma na javnih športnih objektih in površinah, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov (Uradni list RS, št. 76/00).
14. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016-6
Borovnica, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost