Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2020 z dne 4. 5. 2020

Kazalo

943. Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, stran 2345.

  
Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), 4. in 4.a člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (Covid-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju ZZUSUDJZ) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
O D R E D B O 
o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ 
1. Odločanje sodišč v nujnih in nenujnih zadevah
Zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje sodne oblasti in zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodstva vsa sodišča od 5. 5. 2020 opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja
a) v zadevah, ki niso nujne v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih, in ki se ne štejejo kot nujne v skladu s to odredbo, če sodišča lahko zagotavljajo opravo teh dejanj v skladu s pogoji, določenimi v tej odredbi in v drugih ukrepih, ki jih na podlagi te odredbe določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ter tako, da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi, ter
b) v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih;
od teh se pa kot nujne ne štejejo:
b.1. v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti,
b.2. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
b.3. popis zapustnikovega premoženja,
b.4. zadeve prisilne poravnave in stečaja, v katerih do vključno 30. 3. 2020 ni bil izdan sklep o začetku postopka,
b.5. zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora,
b.6. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu,
b.7. upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
b.8. upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
b.9. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.
2. Temeljni ukrepi za nemoteno izvajanje sodne oblasti v zadevah, navedenih v 1. točki te odredbe:
2.1. Dostop do sodišča
Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stranke, njihove pooblaščence in druge osebe ter vstopno točko v sodno stavbo za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to mogoče. Na vstopnih točkah se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe in objavi pisno obvestilo za vse vstopajoče o uvedenih preventivnih ukrepih, ki veljajo v prostorih sodišča.
Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:
1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.
V času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom in niso vabljeni na sodišče, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.
2.2. Naroki, seje in zaslišanja
Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, praviloma izvedejo preko videokonference.
Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo prek videokonference, mora biti razdalja med sodniki, sodnim osebjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami vsaj dva metra, vsi morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa mora biti razkužen.
2.3. Javnost glavne obravnave
Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik ali predsednik senata začasno izključi javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne ukrepe.
2.4. Drugi ukrepi
Druge ukrepe dodatno določi za vsa sodišča predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno sodišče pa vsak predsednik sodišča.
3. Veljavnost odredbe in drugih ukrepov
Ta odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in veljajo do javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanje, vendar najdlje do 1. julija 2020.
4. Prenehanje veljavnosti prejšnje odredbe
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih z dne 30. 3. 2020, objavljena v Uradnem listu RS, št. 39/20 in Odredba o spremembi odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ z dne 8. 4. 2020, objavljena v Uradnem listu RS, št. 47/20.
Št. Su 407/2020
Ljubljana, dne 4. maja 2020
Predsednik 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
mag. Damijan Florjančič 

AAA Zlata odličnost