Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020

Kazalo

895. Dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta, stran 2261.

  
Državnotožilski svet je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami; ZDT-1) in prvega odstavka 54. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, št. 24/18 z dopolnitvijo), na 9. dopisni seji, ki je potekala 21. 4. 2020, sprejel naslednje
D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Državnotožilskega sveta 
1. člen 
V Poslovniku Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, št. 24/18 z dopolnitvijo; Poslovnik) se v 12. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če izvedba seje z osebno navzočimi člani oziroma katerim od članov ni mogoča, se lahko seja izvede s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (videokonferenčna seja).«
Dosedanje besedilo 12. člena postane prvi odstavek.
2. člen 
V 22. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se glasi:
»(4) Svet z dvotretjinsko večino vseh članov izvoli predsednika in podpredsednika, sprejme Poslovnik, odloča o podajanju predloga za imenovanje generalnega državnega tožilca RS, o oblikovanju liste treh kandidatov za imenovanje evropskega tožilca, o sprejetju meril za kakovost dela in o mnenju k skupnemu letnemu poročilu.«
3. člen 
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen 
(Videokonferenčna seja) 
(1) Za operativno izvedbo videokonferenčne seje je odgovoren vodja strokovne službe.
(2) Vsi člani in druge osebe, ki so v skladu z določbami Poslovnika navzoče na seji, morajo zagotoviti, da so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami.
(3) V kolikor ni določeno drugače, se za videokonferenčno sejo smiselno uporabljajo določbe tega poglavja Poslovnika.«
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(Uveljavitev in objava) 
(1) Dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Sveta.
(2) Dopolnitve se objavijo na spletni strani Sveta in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Dts 4/2020-8
Ljubljana, dne 21. aprila 2020
Tamara Gregorčič 
predsednica Državnotožilskega sveta