Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2020 z dne 29. 4. 2020

Kazalo

893. Tarifa o taksah in nadomestilih, stran 2260.

  
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) in 5. točke 10. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je Svet Slovenskega inštituta za revizijo na 59. korespondenčni seji dne 4. 3. 2020 sprejel
T A R I F A 
o taksah in nadomestilih 
A) SPLOŠNI DEL 
1. člen 
S tarifo Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: Inštitut) določa:
– višino taks za odločanje o posamičnih zadevah,
– višino (letnih) nadomestil za opravljanje nadzorne funkcije,
– višino taks za vpis v register,
– višino taks za izdajo potrdil, izpisov iz evidenc in izdelavo dvojnikov odločb.
2. člen 
(1) V tej tarifi uporabljeni izraz pooblaščeni ocenjevalec vrednosti je fizična oseba iz 24. točke 3. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18, v nadaljnjem besedilu: ZRev-2).
(2) V tej tarifi uporabljeni izraz oseba, ki je pridobila strokovni naziv, ki ga podeljuje Inštitut, je fizična oseba, ki je pridobila katerega koli od strokovnih nazivov iz 6. točke prvega odstavka 9. člena ZRev-2.
3. člen 
Višina taks in nadomestil za nadzor se določa v eurih brez obračunanega davka na dodano vrednost.
4. člen 
(1) Takse in nadomestila iz 1. člena te tarife se plačujejo na račun Inštituta: SI56 020850015504554.
(2) Taksa oziroma nadomestilo iz 1. člena te tarife je plačana na dan, ko je priliv sredstev na računu Inštituta, navedenem v prejšnjem odstavku.
5. člen 
Zavezanec za plačilo takse oziroma nadomestila je:
– vložnik zahteve za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti;
– vložnik zahteve za vpis v register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut;
– vložnik zahteve za izdajo potrdila o vpisu v register oziroma za izpis podatkov iz registra;
– pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, nad katerim je začet postopek nadzora.
6. člen 
(1) Obveznost za plačilo takse nastane z dnem vložitve zahteve ter s tem dnem tudi dospe v plačilo.
(2) Obveznost za plačilo letnega nadomestila za opravljanje nadzora v posameznem koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za nadzor) (94. člen ZRev-2) nastane na dan izstavitve računa, ki dospe v plačilo 15 dni po nastanku obveznosti.
7. člen 
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Inštitut, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.
(2) Direktor Inštituta lahko vložniku zahteve oprosti plačilo takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Inštitut, če vložnik izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene.
8. člen 
Z uveljavitvijo te tarife preneha veljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 45/02, 118/05 – odl. US, 71/06 in 84/18 – ZRev-2A) v delu, ki se ne nanaša na revidiranje.
9. člen 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Višina taks in nadomestil
B) TARIFA O TAKSAH 
1. Odločanje o posameznih zadevah
Tarifna številka 1 
Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (90. člen ZRev-2) znaša 390 eurov.
Tarifna številka 2 
Taksa za zahtevo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (90. člen ZRev-2) znaša 390 eurov.
2. Vodenje registrov in izdaja izpisov iz registrov pri Inštitutu
Tarifna številka 3 
Taksa za zahtevo za vpis v register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut (158. člen ZRev-2), znaša 50 eurov.
Tarifna številka 4 
Taksa za zahtevo za izdajo potrdila o vpisu v register znaša 50 eurov.
Tarifna številka 5 
Taksa za zahtevo za posamezni izpis podatkov iz registra, ki ga vodi Inštitut, in so javni v skladu z ZRev-2, znaša 75 eurov.
Tarifna številka 6 
Taksa za zahtevo za izdajo dvojnikov odločb in listin, izdanih pri Inštitutu, znaša 5 eurov za vsako stran dvojnika.
Osebe, vpisane v register Inštituta, so oproščene plačila taks po tarifnih številkah 4 in 5.
C) TARIFA O NADOMESTILIH 
1. Nadomestilo za opravljanje nadzorne funkcije
Tarifna številka 7 
(1) Nadomestilo za nadzor znaša 390 eurov in se zaračuna pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, nad katerimi opravi Inštitut nadzor v posameznem letu. Inštitut nadomestilo za nadzor zaračuna v 10 dneh po začetku opravljanja nadzora.
(2) Če nadomestilo za nadzor ni plačano v roku, Inštitut z odločbo naloži plačilo nadomestila za nadzor z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Št. 2/20
Ljubljana, dne 22. aprila 2020
Podpredsednica Sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 
Vesna Milanovič 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije dne 16. 4. 2020.

AAA Zlata odličnost