Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2020 z dne 28. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2020 z dne 28. 4. 2020

Kazalo

876. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki, stran 2251.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so občinski sveti Občin Bled na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17) na 1. dopisni seji dne 20. 3. 2020, Občinski svet Občine Bohinj na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) na 11. redni seji dne 27. februarja 2020, Občinski svet Občine Železniki na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) na 1. dopisni seji dne 22. 4. 2020 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki 
1. člen 
(1) S tem odlokom ustanavljajo občine Bled, Bohinj in Železniki (v nadaljevanju: ustanoviteljice) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bo deloval skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki bo opravljal tudi naloge s področja civilne zaščite.
(2) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva ter nalog civilne zaščite na območju ustanoviteljic.
(3) S tem odlokom se ureja ime, sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo, pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in medsebojnih razmerji.
2. člen 
(1) Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki« (v nadaljevanju: MIR).
(2) Sedež MIR je: Cesta svobode 13, 4260 Bled.
(3) MIR je neposredni uporabnik proračuna Občine Bled.
(4) MIR ima žig okrogle oblike, ob notranjem robu je napis »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN«, v sredini je napis »BLED BOHINJ ŽELEZNIKI«. Imena občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.
3. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi vsakokratni župani. Ustanovitelji se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan Občine Bled, mora pa jih sklicati na pobudo župana soustanoviteljice.
(2) Za sprejem odločitve glede skupnih usmeritev MIR je potreben sporazum vseh županov ustanoviteljic. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo skupne občinske uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarja, sprejme župan Občine Bled. O začasni rešitvi morata biti takoj obveščena župana soustanoviteljic in podati nanjo soglasje v roku 5 dni.
4. člen 
Medsebojne pravice in obveznost do skupne občinske uprave, in sicer načrtovanje ter organizacijo dela, financiranje, poročanje, opravljanja administrativnih tehničnih ter strokovnih in ostalih nalog in del, ki so pomembna za delo organa, ustanoviteljice uredijo s sporazumom.
5. člen 
(1) MIR deluje neodvisno in samostojno pri izvrševanju svojih nalog. MIR nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(2) MIR je pristojen za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji, skladno s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere pristojnost spada posamezna zadeva.
(3) MIR je pristojen za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih v skladu z Zakonom o prekrških.
6. člen 
(1) MIR opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter civilne zaščite, na podlagi državnih predpisov ter predpisov posameznih ustanoviteljic. MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito deloval. Predloge za sprejem oziroma dopolnitev občinskih predpisov posreduje županom tudi vodja MIR.
7. člen 
(1) Naloge MIR se opravljajo v skladu z letnim načrtom dela, ki ga pripravi MIR, sprejmejo pa župani ustanoviteljic. Letni načrt dela pripravi MIR v roku za pripravo občinskih proračunov.
(2) Letni načrt dela opredeljuje vsebino dela MIR ter potrebne kadrovske, tehnične in finančne vire.
(3) Vodja MIR mora pripraviti letno poročilo o delu MIR za preteklo leto, iz katerega je razvidna uresničitev letnega načrta dela in ga do konca februarja tekočega leta posredovati županom. Z letnim poročilom se seznani občinski svet ustanoviteljic.
8. člen 
(1) MIR mora županom ustanoviteljic posredovati obrazložen predlog letnega finančnega načrta, na podlagi izhodišč in v rokih, ki veljajo za pripravo občinskega proračuna.
(2) Ustanoviteljice bodo sredstva za delo MIR zagotavljale v svojih proračunih na podlagi potrjenega predloga financiranja, ki mora vsebovati tudi kadrovski načrt in predlog finančnega načrta z letnim načrtom dela MIR.
(3) Sredstva za delovanje inšpektorata in redarstva se zagotavljajo po sledečem ključu:
– 53,39 % Občina Bled,
– 42,05 % Občina Bohinj,
– 4,56 % Občina Železniki.
(4) Sredstva za opravljanje nalog s področja civilne zaščite se zagotavljajo po sledečem ključu:
– 33,33 % Občina Bled,
– 33,33 % Občina Bohinj,
– 33,33 % Občina Železniki.
(5) Občinska uprava Občine Bled bo za MIR opravljala finančna, kadrovska in administrativno-tehnična dela, katerih stroški znašajo:
– 10 % plače dveh zaposlenih v finančni službi;
– 10 % enega zaposlenega v kadrovski službi;
– 20 % enega zaposlenega administratorja.
Te stroške delijo občine soustanoviteljice po enakem ključu kot velja za zagotavljanje sredstev za delovanje (53,39 % : 42,05 % : 4,56 %).
(6) Podrobnejši obseg del in nalog ter način delitve stroškov ter plačila ustanoviteljice MIR določijo s sporazumom, opredeljenim v 4. členu tega odloka.
9. člen 
MIR nima lastnih prostorov in osnovnih sredstev za delovanje. Prostore za MIR zagotavlja Občina Bled. Nabavo osnovnih sredstev soustanoviteljice sofinancirajo v deležu iz prejšnjega člena. Osnovna sredstva, ki jih uporablja MIR, se vodijo v evidenci osnovnih sredstev Občine Bled.
10. člen 
(1) MIR vodi in predstavlja vodja, ki ima status uradnika na položaju in ga imenuje in razrešuje župan Občine Bled po predhodnem pisnem soglasju županov soustanoviteljic.
(2) Vodja MIR mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
11. člen 
(1) Vodja MIR organizira in koordinira opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva ter opravlja druga dela in naloge določene s sistemizacijo MIR, ki jo sprejme župan Občine Bled, s soglasjem vseh županov ustanoviteljic.
(2) Vodja MIR v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela MIR.
(3) Vodja MIR odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in direktorju te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa vsem županom ustanoviteljic.
(4) Vodja MIR je uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja s področja delovanja MIR.
12. člen 
Vsi zaposleni v MIR sklenejo delovno razmerje z Občino Bled. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Bled. Pri svojem delovanju so samostojni in neodvisni, v skladu s pooblastili, ki jih imajo na podlagi področne zakonodaje, tega odloka ter predpisov ustanoviteljic.
13. člen 
(1) Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške skupnih projektov v MIR zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 8. člena tega odloka.
(2) Strošek dopolnilnega programa (posebne akcije, projekti, naloge, ki niso vezane na inšpekcijsko nadzorstvo in redarstvo), pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim programom in se ne šteje za skupen strošek delovanja skupne občinske uprave. Finančno razmerje do tretjih oseb (upravne takse, prihodki od glob ipd.) se obračuna v skladu s predpisi, prihodek pa pripada občini ustanoviteljici, kjer je prekršek nastal.
(3) Vsi prihodki iz naslova delovanja MIR so proračunski prihodki tiste ustanoviteljice, ki nastanejo na podlagi njenih predpisov oziroma izhajajo iz njenega območja.
(4) Ker je MIR neposredni uporabnik proračuna Občine Bled je odredbodajalec za MIR določen v Odloku o proračunu Občine Bled.
14. člen 
(1) Posamezna ustanoviteljica lahko izstopi iz MIR pod pogojem, da je občinski svet posamezne ustanoviteljice sprejel sklep o izstopu ter da so poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova MIR, z odpovednim rokom enega leta. Odpovedni rok začne teči, ko ostali ustanoviteljici prejmeta sklep občinskega sveta o izstopu, ki ga občina, ki izstopa, posreduje s priporočeno pošto. Pred sklepom o izstopu na občinskem svetu mora občina, ki želi izstopiti, podati pisno namero za izstop županoma soustanoviteljic. V času teka odpovednega roka se morajo ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu kadrov, zaposlenih znotraj MIR, ki jih lahko prevzame katerakoli ustanoviteljica, ali pa predstavljajo presežne delavce. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci, se vsi stroški, vezani na prekinitev delovnega razmerja (odpravnine, odškodnine ipd.), delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
(2) MIR preneha z delovanjem na podlagi sporazuma ustanoviteljic pod pogojem, da so občinski sveti posamezne ustanoviteljice sprejeli sklep o izstopu, ter da so poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova MIR, z odpovednim rokom enega leta. V času teka odpovednega roka se morajo ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu kadrov, zaposlenih znotraj MIR, ki jih lahko prevzame katerakoli ustanoviteljica, ali pa predstavljajo presežne delavce. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci, se vsi stroški, vezani na prekinitev delovnega razmerja (odpravnine, odškodnine ipd.), delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
(3) V odpovednem roku sta ustanoviteljici dolžni kriti stroške MIR dogovorjene na podlagi te pogodbe in sporazuma opredeljenega v 4. členu tega odloka.
(4) V primeru prenehanja delovanja MIR pripada posamezni občini ustanoviteljici takratna vrednost sredstev MIR v razmerju sofinanciranja pridobitve teh sredstev.
(5) V primeru, da posamezna ustanoviteljica svojih finančnih obveznosti po tem odloku in po pogodbah sklenjenih na njegovi podlagi ne poravna tri mesece zaporedoma ali petkrat v roku enega leta, se šteje, da je podala izjavo o izstopu iz MIR. V tem primeru mora v roku 30 dni poravnati vse svoje nastale obveznosti in terjatve in se s dogovoriti s preostalima ustanoviteljicama o morebitnem prevzemu javnih uslužbencev, zaposlenih znotraj MIR. Te javne uslužbence lahko prevzame katerakoli ustanoviteljica ali pa lahko postanejo presežni javni uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci, se stroški delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
15. člen 
Občina Bled mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v MIR. Strošek zavarovanja se deli po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev in inšpektorjev, ki so opredeljeni v 8. členu tega odloka.
16. člen 
Župan Občine Bled mora, s soglasjem ustanoviteljic, v skladu s 17. členom Zakona o občinskem redarstvu imenovati komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva, ki je pristojna za obravnavanje pritožb zoper delo občinskih redarjev. Stroške komisije nosijo občine po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev in inšpektorjev, ki so opredeljeni v tretjem odstavku 8. člena tega odloka.
17. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki (Uradni list RS, št. 112/13, Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1, januar 2014).
18. člen 
(1) Ustanoviteljice objavijo ta odlok v svojih uradnih glasilih.
(2) Ta odlok začne veljati in se začne uporabljati 1. 5. 2020.
Št. 034-2/2020-21
Bled, dne 20. marca 2020
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar 
Št. 070-11/2019/5
Bohinjska Bistrica, dne 27. februarja 2020
Župan 
Občine Bohinj 
Jože Sodja 
Št. 9000-2/2020-017
Železniki, dne 22. aprila 2020
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar