Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2020 z dne 28. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2020 z dne 28. 4. 2020

Kazalo

873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020, stran 2250.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. izredni seji dne 22. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19 in 12/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
25.556.215
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
23.448.801
70 DAVČNI PRIHODKI
20.351.776
700 Davki na dohodek in dobiček
17.075.776
703 Davki na premoženje
2.640.000
704 Domači davki na blago in storitve
636.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
3.097.025
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.816.444
711 Takse in pristojbine
22.000
712 Globe in druge denarne kazni
110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
85.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.063.581
72 KAPITALSKI PRIHODKI
525.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
22.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
503.000
73 PREJETE DONACIJE
300
730 Prejete donacije iz domačih virov
300
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.435.534
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.029.226
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
406.308
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
146.580
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
146.580
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
27.416.235
40 TEKOČI ODHODKI
7.953.603
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.819.583
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
287.670
402 Izdatki za blago in storitve
3.977.350
403 Plačila domačih obresti
13.000
409 Rezerve
1.856.000
41 TEKOČI TRANSFERI
11.723.497
410 Subvencije
161.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.170.731
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.072.716
413 Drugi tekoči domači transferi
4.318.550
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
7.050.935
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.050.935
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
688.200
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
423.950
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
264.250
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.860.020
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
40.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
40.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
40.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–40.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.260.527
50 ZADOLŽEVANJE
1.260.527
500 Domače zadolževanje
1.260.527
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
387.040
55 ODPLAČILA DOLGA
387.040
550 Odplačila domačega dolga
387.040
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.026.533
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
873.487
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.860.020
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.026.533
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V drugem odstavku 9. člena se znesek »250.000 €« nadomesti z zneskom »620.000 €«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 410-0023/2019
Kamnik, dne 22. aprila 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar