Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2020 z dne 23. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2020 z dne 23. 4. 2020

Kazalo

836. Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji, stran 2186.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja se prepove opravljanje mednarodnega rednega in posebnega (čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki na območja javnih letališč državnega in lokalnega pomena, in sicer za obdobje:
– od 28. aprila 2020 (od 00:00 ure) do 11. maja 2020 (do 24.00 ure) za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter
– od 28. aprila 2020 (od 00:00 ure) do preklica za mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice Evropske unije.
2. člen 
(1) Prepoved iz prejšnjega člena ne velja:
– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni (čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail),
– za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne zračne prevoze brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo, na letih na vzdrževanje, na letih namenjenih parkiranju zrakoplovov.
(2) Iz prepovedi iz prejšnjega člena so izvzeti leti državnih zrakoplovov in zrakoplovi, ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/835 z dne 12. maja 2017 o popravku slovenske in švedske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 124 z dne 17. 5. 2017, str. 35).
(3) Iz prepovedi iz prejšnjega člena so izvzeti posamezni leti tujih državnih zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne in zdravstvene namene.
(4) Morebitne druge izjeme odobrita minister, pristojen za infrastrukturo, ali minister, pristojen za zunanje zadeve.
3. člen 
Objavo informacij iz tega odloka zagotovi Ministrstvo za infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem prometu.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 49/20).
5. člen 
Ta odlok začne veljati 28. aprila 2020.
Št. 00710-23/2020
Ljubljana, dne 23. aprila 2020
EVA 2020-2430-0043
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost