Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2020 z dne 23. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2020 z dne 23. 4. 2020

Kazalo

835. Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb, stran 2185.

  
Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba ureja pogoje za začasno premestitev javnih uslužbencev zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega delovnega procesa (v nadaljnjem besedilu: nujne delovne potrebe) zaradi epidemije COVID-19 v okviru istega delodajalca ali k drugemu delodajalcu v javnem sektorju, vsebino sklepa o začasni premestitvi, način izplačevanja plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v času začasne premestitve ter kategorije javnih uslužbencev, ki jih ni dopustno začasno premestiti.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. javni sektor je javni sektor, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in zakon, ki ureja javne uslužbence,
2. predstojnik je oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca,
3. delodajalec je pravna oseba javnega sektorja, s katero je javni uslužbenec v delovnem razmerju,
4. sklep o začasni premestitvi je akt, s katerim se javni uslužbenec začasno premesti v okviru istega delodajalca ali k drugemu delodajalcu ter določijo njegove pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
5. začasna premestitev je premestitev v okviru istega delodajalca ali k drugemu delodajalcu zaradi nujnih delovnih potreb.
3. člen 
(začasna premestitev in izpolnjevanje pogojev za delovno mesto) 
Začasna premestitev je dopustna s soglasjem ali brez soglasja javnega uslužbenca, in sicer na ustrezno delovno mesto, za katero javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje in za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katero ima javni uslužbenec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter je delo sposoben opravljati.
4. člen 
(sklep o začasni premestitvi) 
(1) Javni uslužbenec je začasno premeščen s pisnim sklepom.
(2) Sklep o začasni premestitvi v okviru istega delodajalca izda predstojnik delodajalca, s katerim ima javni uslužbenec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, sklep o začasni premestitvi k drugemu delodajalcu pa sporazumno izdata predstojnika obeh delodajalcev.
(3) Če delodajalec, pri katerem ima javni uslužbenec, ki je začasno premeščen, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ne more več organizirati delovnega procesa, lahko pisno sporoči delodajalcu, h kateremu je javni uslužbenec začasno premeščen, da se mora javni uslužbenec vrniti na svoje delovno mesto. V takem primeru se javni uslužbenec vrne k svojemu delodajalcu v treh delovnih dneh od oddaje pisnega sporočila.
(4) Sklep o začasni premestitvi vsebuje najmanj:
1. datum začetka opravljanja dela na drugem delovnem mestu in datum prenehanja začasne premestitve,
2. navedbo delovnega mesta, na katerem bo javni uslužbenec opravljal delo, s kratkim opisom nalog,
3. določbo o plači,
4. kraj opravljanja dela.
5. člen 
(trajanje začasne premestitve) 
(1) Začasna premestitev začne učinkovati z dnem, ki je določen v sklepu o začasni premestitvi, in preneha s potekom datuma, določenega v sklepu o začasni premestitvi, pri čemer datum prenehanja začasne premestitve ne sme biti poznejši, kot ga določa 20. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasna premestitev javnega uslužbenca preneha tudi z dnem nastopa katere izmed okoliščin iz prvega odstavka 6. člena te uredbe.
6. člen 
(prepoved začasne premestitve) 
(1) Začasna premestitev javnega uslužbenca ni dopustna, če:
1. gre za starejšega delavca v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,
2. gre za javno uslužbenko med nosečnostjo ali če doji otroka,
3. je javni uslužbenec začasno nezmožen za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali je odsoten zaradi nege družinskega člana,
4. je javni uslužbenec na materinskem, očetovskem ali starševskem dopustu,
5. je javni uslužbenec začasno odsoten zaradi zagotavljanja varstva otrok,
6. gre za javnega uslužbenca, ki v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, dela s krajšim delovnim časom od polnega,
7. gre za javnega uslužbenca, za katerega zakon, ki ureja delovna razmerja, določa varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom,
8. je javni uslužbenec invalid.
(2) Začasna premestitev ni dopustna tudi, če je kraj začasnega opravljanja dela od kraja bivališča, s katerega javni uslužbenec prihaja na delo, oddaljen več kot 50 km v eno smer.
7. člen 
(uporaba predpisov) 
Za določanje pravic iz delovnega razmerja se za javnega uslužbenca, ki na podlagi sklepa o začasni premestitvi začasno opravlja drugo delo, uporabljajo določbe zakonov, podzakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo delovna razmerja, plače in nadomestila plač v javnem sektorju.
8. člen 
(plača, povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter pravice javnega uslužbenca) 
(1) Javni uslužbenec, ki na podlagi sklepa o začasni premestitvi začasno opravlja drugo delo, ima pravico do plače za delo, ki ga opravlja, in druge pravice iz delovnega razmerja, razen če so plača, ki bi jo prejemal, in druge pravice, do katerih bi bil upravičen, če bi opravljal svoje delo brez premestitve, zanj ugodnejše. V tem primeru mu pripadajo pravice, ki so zanj ugodnejše.
(2) Javni uslužbenec v času začasne premestitve k drugemu delodajalcu prejema plačo in povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec, h kateremu je javni uslužbenec začasno premeščen, na podlagi zahteve povrne nastale stroške delodajalcu javnega uslužbenca, pri katerem ima ta sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(3) Glede pravic, ki so vezane na delovno dobo javnega uslužbenca ali na opravljanje dela na delovnem mestu pred začasno premestitvijo, se šteje, da javni uslužbenec v času začasne premestitve opravlja delo na delovnem mestu, za katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
9. člen 
(vrnitev na delovno mesto) 
(1) Javnemu uslužbencu v primeru začasne premestitve k drugemu delodajalcu delovno razmerje pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ne preneha.
(2) Javni uslužbenec se vrne na delovno mesto, na katerem je delo opravljal pred začasno premestitvijo, naslednji dan po poteku datuma, določenega v sklepu o začasni premestitvi, razen v primeru iz tretjega odstavka 4. člena in drugega odstavka 5. člena te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-6/2020
Ljubljana, dne 23. aprila 2020
EVA 2020-3130-0012
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti