Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2020 z dne 22. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2020 z dne 22. 4. 2020

Kazalo

834. Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Policijo, stran 2182.

  
Na podlagi četrtega odstavka 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Policijo 
S tem sklepom se urejata posredovanje in uporaba osebnih podatkov iz evidenc, ki jih Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) upravlja v skladu s 3. in 14.b členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) ter 16. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZNB) in ki jih Policija (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) potrebuje za izvajanje pooblastil iz 6., 7., 8., 9. in 11. točke prvega odstavka 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP).
II 
(1) Za izvajanje pooblastil iz 6., 7., 8., 9. in 11. točke prvega odstavka 103. člena ZIUZEOP sme uporabnik od upravljavca za namen zagotavljanja izvajanja odločb in drugih konkretnih aktov, s katerimi so odrejeni posebni ukrepi osamitve, karantene ali obveznega zdravljenja iz 18. do 20. člena ZNB (v nadaljnjem besedilu: posebni ukrepi), brezplačno pridobiti naslednje osebne podatke oseb, zoper katere so odrejeni posebni ukrepi:
– osebno ime,
– EMŠO, za tujega državljana pa številko, vrsto in državo izdajateljico osebnega dokumenta,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
– podatke o osebnem zdravniku,
– podatke o odločbi, s katero je bila oboleli osebi odrejena osamitev, popolna osamitev ali karantena (kdo in kdaj je odredil osamitev),
– podatke o vrsti in trajanju osamitve ali karantene (ali osamitev poteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za ta namen posebej določenem prostoru),
– podatke o omejitvah za osebe, ki jim je bila odrejena osamitev ali karantena (zaščitna oprema in način prevoza).
(2) Izmenjava osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka se opravi tako, da uporabnik na elektronski naslov upravljavca iz točke V tega sklepa pošlje zahtevo, upravljavec pa na elektronski naslov uporabnika iz točke V tega sklepa pošlje zahtevane podatke.
(3) Podatki, ki jih vsebuje zahteva uporabnika, so pravna podlaga, namen obdelave, osebno ime preverjane osebe in njen EMŠO, za tujega državljana pa poleg pravne podlage in namena obdelave njegovo osebno ime ter številka, vrsta in država izdajateljica osebnega dokumenta.
(4) Odgovor upravljavca vsebuje podatke iz prvega odstavka te točke.
(5) Uporabnik lahko pošilja zahteve upravljavcu 24 ur na dan vse dni v tednu. Upravljavec zaprošene podatke pošlje uporabniku takoj, najpozneje pa v dveh urah od prejetja zahteve.
(6) Uporabnik o ugotovljenih kršitvah posebnih ukrepov takoj obvešča kontaktno točko upravljavca iz točke V tega sklepa.
III 
(1) Ne glede na prejšnjo točko lahko upravljavec, če tako predlaga zdravstvena inšpekcija in je to potrebno za namen iz prvega odstavka prejšnje točke, uporabniku periodično posreduje osebne podatke iz prvega odstavka prejšnje točke za določen in omejen nabor oseb, zoper katere so odrejeni posebni ukrepi.
(2) Obseg in pogostost posredovanj iz prejšnjega odstavka določi glavni inšpektor zdravstvene inšpekcije v načrtu izvajanja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, po predhodnem posvetovanju z upravljavcem in uporabnikom.
(3) Upravljavec takoj obvesti kontaktno točko uporabnika o morebitnih spremembah ali ukinitvah posebnih ukrepov zoper tiste osebe, za katere je uporabniku posredoval podatke v skladu s prvim odstavkom te točke.
(4) Uporabnik o ugotovljenih kršitvah posebnih ukrepov takoj obvešča kontaktno točko upravljavca iz točke V tega sklepa.
IV 
(1) Izmenjava osebnih podatkov iz točk II in III tega sklepa se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) Osebni podatki, ki spadajo med posebne vrste osebnih podatkov, se posebej označijo, upravljavec in uporabnik pa poskrbita, da je zagotovljena ustrezna raven varnosti teh podatkov, in sicer zlasti tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do teh podatkov.
(3) Upravljavec v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, evidentira čas, namen in obseg posredovanih osebnih podatkov z namenom, da se za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotovi možnost poznejšega ugotavljanja, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kateri pravni podlagi ter za kakšen namen (revizijska sled upravljavca). Na podlagi 30. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/679/EU) upravljavec vodi tudi evidenco dejavnosti obdelave.
(4) Uporabnik iz razlogov iz prejšnjega odstavka evidentira, kdo, kdaj in za kakšen namen je vpogledal v pridobljene osebne podatke (revizijska sled uporabnika).
(5) Upravljavec in uporabnik podatke iz revizijskih sledi hranita pet let od dneva posredovanja osebnih podatkov.
(6) Podatki iz revizijskih sledi se uporabljajo samo za preverjanje zakonitosti obdelave, zagotavljanje varnosti osebnih podatkov in uveljavljanje pravic posameznikov pri pridobitvi informacij o obdelavi lastnih osebnih podatkov. Upravljavec in uporabnik si za ta namen v primeru podanega zahtevka medsebojno izmenjata podatke o revizijskih sledeh.
(7) Upravljavec na svoji spletni strani zagotovi informacije iz 14. člena Uredbe 2016/679/EU.
(8) Upravljavec in uporabnik imenujeta tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki upravljavca, uporabnika in Ministrstva za notranje zadeve. Komisija po preteku roka iz šestega odstavka 103. člena ZIUZEOP vse posredovane podatke uniči oziroma izbriše in o tem sestavi zapisnik.
(1) Izmenjava podatkov in vsa medsebojna komunikacija v zvezi s tem se izvajata v elektronski obliki in po elektronski pošti z namenom zagotavljanja sledljivosti in nadzorovanja izvajanja tega sklepa.
(2) Kontaktna točka upravljavca je dežurni epidemiolog, e-poštni naslov epinb@nijz.si. Telefonska številka dežurnega epidemiologa se sporoči najpozneje ob začetku dežurstva.
(3) Kontaktna točka uporabnika je Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave, telefonska številka 01/428-5355, e-poštni naslov poizvedba.korona@policija.si.
VI 
(1) Upravljavec in uporabnik imenujeta uslužbence, ki bodo skrbeli za izvajanje tega sklepa, in si podatke o teh osebah izmenjata v pisni obliki po elektronski pošti najpozneje v treh dneh od začetka veljavnosti tega sklepa.
(2) Upravljavec in uporabnik se medsebojno redno in pravočasno obveščata o vseh zadevah in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje tega sklepa.
KONČNI DOLOČBI 
VII 
Ta sklep se uporablja, dokler trajajo ukrepi v skladu z 20. členom ZIUZEOP.
VIII 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-9/2020
Ljubljana, dne 22. aprila 2020
EVA 2020-1711-0015
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost