Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2020 z dne 22. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2020 z dne 22. 4. 2020

Kazalo

832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2020, stran 2180.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 10. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 17/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA
OPIS
PRORAČUN 
2020 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
 
4.392.617
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.352.035
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.489.905
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.328.117
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
142.070
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITEV
19.718
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
862.130
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
178.834
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
DENARNE KAZNI
2.912
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
533.016
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
145.368
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
118.829
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
60.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA PREMOŽENJA
58.829
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
921.753
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
840.427
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
81.326
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.002.824
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.458.686
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKIH ZAPOSLENIH
406.929
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
67.991
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
961.898
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4.868
409
SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
17.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.567.389
410
SUBVENCIJE 
187.500
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
813.330
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
169.119
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
397.440
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
925.249
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
925.249
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
51.500
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
48.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
3.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
 
389.793
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
43.134
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
43.134
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
802.927
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI+X.) = (I.+VI.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–370.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–759.793
XI. NETO FINANCIRANJA 
(VI.+X-IX.)
–389.793
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
370.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti«.
2. člen 
Besedilo 19. člena Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2020 se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Tišina se v letu 2020 v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1 lahko zadolži do višine 43.134 EUR odobrenih povratnih sredstev iz naslova državnega proračuna«.
3. člen 
Besedilo tretjega odstavka 14. člena Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2020 se spremeni, tako, da se glasi:
»Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah o uporabi sredstev proračunske rezerve do njene skupne višine 29.184,17 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen 
Besedilu 18. člena Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2020 se doda besedilo 18.a člena, ki se glasi:
»1. Vsi uporabniki storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (prejemniki računov) so za mesec marec, april in maj 2020 oproščeni plačila računa v delu, in sicer:
– omrežnine za vodovod in
– omrežnine za kanalizacijo.
2. Vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2020, se obveznost zmanjša za tri mesečne obroke (marec, april in maj).«
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2020-1
Tišina, dne 20. aprila 2020
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost