Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2020 z dne 22. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2020 z dne 22. 4. 2020

Kazalo

831. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028), stran 2179.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028) št. 08-8/19 z dne 19. 2. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Radeče, ki meri 6 780,4 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Laško, Litija in Radeče oziroma v katastrskih občinah Širje, Obrežje, Dole pri Litiji, Radeče, Svibno, Njivice, Hotemež, Vrhovo in Zavrate.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Radeče je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 79,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 19,8 % državnih gozdov ter 0,3 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4 533,82 ha, od katere je 3 716,26 ha večnamenskih, 1 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi niso dovoljeni, in 816,56 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 295,1 m3/ha, od tega 49,0 m3/ha iglavcev in 246,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,02 m3/ha, od tega 1,13 m3/ha iglavcev in 6,89 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Radeče določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 557,28 ha,
– ekološke funkcije na površini 819,72 ha ter
– socialne funkcije na površini 90,69 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Radeče za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 390 870 m3, od tega 70 069 m3 iglavcev in 320 801 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 629,08 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 22,59 ha;
4. zaščita s premazom na 2 ha;
5. zaščita s 4 500 tulci ali količki ter
6. zaščita s 7 150 m zaščitne ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Radeče je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-362/2018
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
EVA 2019-2330-0016
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost