Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2020 z dne 22. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2020 z dne 22. 4. 2020

Kazalo

830. Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa, stran 2178.

  
Na podlagi osmega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje in postopke za priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev) za izvajanje Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU).
2. člen 
(sektor, za katerega se prizna organizacija proizvajalcev) 
Organizacija proizvajalcev po tem pravilniku se prizna za sektor prašičjega mesa iz točke (q) drugega odstavka 1. člena Uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: sektor prašičjega mesa).
3. člen 
(podrobnejši pogoji za priznanje) 
Organizacija proizvajalcev poleg pogojev iz 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) za priznanje izpolnjuje tudi naslednje podrobnejše pogoje:
– proizvajalci iz prve alineje in pravne osebe iz druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu v sektorju prašičjega mesa ustanovijo organizacijo proizvajalcev na lastno pobudo z namenom opravljanja vsaj ene dejavnosti iz točke (b) prvega odstavka 152. člena in doseganja vsaj enega od ciljev iz točke (c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU,
– proizvajalci so vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali v skladu s predpisom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali,
– organizacija proizvajalcev izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika in prvega odstavka 152. člena, prvega in drugega odstavka 153. člena ter prvega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU,
– organizacija proizvajalcev v skladu s točko (b) prvega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU združuje najmanj deset proizvajalcev,
– vsota staležev prašičev proizvajalcev iz prve alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu oziroma proizvajalcev, ki so združeni pri članu organizacije proizvajalcev iz druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu, je na dan 1. februar koledarskega leta pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev najmanj 5000 prašičev, kar je razvidno iz evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali v skladu s predpisom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali,
– organizacija proizvajalcev letno proda najmanj 5000 prašičev članov organizacije proizvajalcev pravnim ali fizičnim osebam, ki niso člani organizacije proizvajalcev, kar se prvič preveri za koledarsko leto, ki sledi letu, v katerem je bila izdana odločba o priznanju.
4. člen 
(vloga) 
(1) Vloga za priznanje organizacije proizvajalcev se vloži pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in mora vsebovati podatke o firmi, sedežu ali naslovu, davčni številki, matični številki poslovnega subjekta, pravnoorganizacijski obliki in stikih (telefonsko številko in elektronski naslov) vlagatelja.
(2) Vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev iz prejšnjega odstavka je treba priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o številu članov organizacije proizvajalcev s poimenskim seznamom članov organizacije proizvajalcev, ki mora vsebovati osebno ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali naziv proizvajalca, davčno ali matično številko poslovnega subjekta, naslov in KMG-MID kmetijskega gospodarstva,
– podpisane izjave proizvajalcev iz prve alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu in proizvajalcev, ki so združeni pri članu organizacije proizvajalcev iz druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu, da soglašajo z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev,
– navedbo vlagatelja, da opravlja vsaj eno dejavnost iz točke (b) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU in dosega vsaj enega od ciljev iz točke (c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU ter da izpolnjuje pogoj iz točke (c) prvega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU, in
– statut organizacije proizvajalcev v skladu s 153. členom Uredbe 1308/2013/EU.
5. člen 
(del pravne osebe) 
Za izvajanje prvega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU se šteje, da je organizacija proizvajalcev v skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) jasno organizacijsko opredeljen del pravne osebe, če:
– se v aktu o ustanovitvi pravne osebe ali v zadružnih pravilih razmejijo pristojnosti pri odločanju med pravno osebo in organizacijo proizvajalcev,
– se zagotovi ustrezno ločeno računovodstvo za del pravne osebe, ki je priznan kot organizacija proizvajalcev, in
– izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU.
6. člen 
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev) 
(1) Ministrstvo izvaja upravni pregled izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev najmanj enkrat letno na podlagi poročanja v evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti iz 152. člena Zakona o kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: evidenca) in podatkov, ki se na podlagi 152. člena Zakona o kmetijstvu vodijo v evidenci ali se v evidenco prevzemajo.
(2) Inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, za izvajanje točk (b) in (c) četrtega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU v okviru svojih pooblastil enkrat letno opravlja nadzor na kraju samem glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev in verodostojnost poročanih podatkov.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 60/16).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-45/2019
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
EVA 2019-2330-0036
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost