Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2020 z dne 16. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2020 z dne 16. 4. 2020

Kazalo

796. Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov, stran 2149.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določa način vključitve zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov (v nadaljnjem besedilu: diplomant), zdravnikov sekundarijev (v nadaljnjem besedilu: sekundarij), doktorjev dentalne medicine pripravnikov (v nadaljnjem besedilu: pripravnik), zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (v nadaljnjem besedilu: specializant) v izvajanje ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
(2) Diplomant po tem odloku je oseba, ki je pridobila strokovni naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine in še ni začela opravljati sekundariata oziroma pripravništva ter je vpisana v register zdravnikov.
(3) Ta odlok se smiselno uporablja tudi za osebe v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij na podlagi zakona, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist, ter za osebe v postopku priznanja specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, na podlagi pravilnika, ki določa vrste, vsebino, trajanje in potek specializacij zdravnikov.
2. člen 
Za namen izvajanja ukrepov iz prejšnjega člena lahko diplomanti s pooblaščenim izvajalcem, pri katerem se izvaja sekundariat ali pripravništvo, za čas trajanja ukrepov iz prejšnjega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu sekundarij ali pripravnik.
3. člen 
(1) Vsem sekundarijem se neposredno na podlagi tega odloka za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka podaljšata obvezni in izbirni del sekundariata.
(2) Vsem pripravnikom se neposredno na podlagi tega odloka za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka podaljša pripravništvo.
(3) Vse obveznosti iz sekundariata in pripravništva (na primer kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega znanja in opravljanje strokovnega izpita) se neposredno na podlagi tega odloka zadržijo za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka.
(4) Sekundarije in pripravnike lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci oziroma pooblaščeni izvajalci, pri katerih opravljajo sekundariat oziroma pripravništvo oziroma imajo na dan uveljavitve tega odloka sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru se jih razporedi na delovna mesta, ki so jih v okviru programa sekundariata za poklic zdravnik oziroma programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine že opravljali.
(5) Za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka se sekundarije in pripravnike brez opravljenega strokovnega izpita razporeja na delovna mesta, ki so jih v okviru programa sekundariata za poklic zdravnik oziroma programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine že opravljali.
(6) Zdravniki z opravljenim obveznim delom programa sekundariata za poklic zdravnik in doktorji dentalne medicine z opravljenim obveznim delom programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine, vendar brez opravljenega strokovnega izpita za poklic zdravnik oziroma strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine, lahko s pooblaščenimi izvajalci, s katerimi so imeli v času opravljanja obveznega dela programa sekundariata oziroma pripravništva sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka in za namen izvajanja teh ukrepov sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu sekundarij ali pripravnik.
4. člen 
(1) Izvajanje vseh programov specializacij se neposredno na podlagi tega odloka prekine in se za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka zadržijo vse obveznosti specializantov iz specializacije (na primer kroženje in opravljanje specialističnih izpitov).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je izvedba specialističnih izpitov izjemoma dovoljena, če je specializant opravil celoten program specializacije ter se z izvedbo specialističnega izpita strinjajo specializant in vsi člani izpitne komisije. Specialistični izpit se v tem primeru lahko izvede brez neposrednega stika s pacienti.
(3) Za čas trajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.
5. člen 
(1) Specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci.
(2) Če specializanta ne pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove pooblaščeni izvajalec, pri katerem je bil specializant na kroženju na dan uveljavitve Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20).
(3) Če specializanta na delo ne pozove niti pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka, lahko pa z drugim pooblaščenim izvajalcem sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev specializanta v drug javni zdravstveni zavod.
6. člen 
Diplomanti, pripravniki, sekundariji in specializanti delo na podlagi tega odloka opravljajo pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec iz 2., 3. oziroma 5. člena tega odloka, pri katerem opravljajo delo.
7. člen 
(1) Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, sekundarijev in specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.
(2) Glede plačila dela pripravnikov, sekundarijev in specializantov ter financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka.
(3) Glede plačila dela diplomantov in financiranja njihovega dela se uporabijo pogodbe iz 2. člena tega odloka.
8. člen 
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-17/2020
Ljubljana, dne 16. aprila 2020
EVA 2020-2711-0038
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost