Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2020 z dne 15. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2020 z dne 15. 4. 2020

Kazalo

785. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E), stran 2139.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-6
Ljubljana, dne 15. aprila 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI (ZRLI-E) 
1. člen 
V Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 41/13 – UZ90,97,99 in 6/18 – odl. US) se 21. člen spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
Če se pobuda nanaša na zakon, o katerem v skladu z drugim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije referenduma ni dopustno razpisati, državni zbor v štirinajstih dneh po vložitvi pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V sklepu se navedejo razlogi, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.
Pobudnik lahko v petnajstih dneh od objave sklepa iz prvega odstavka tega člena zahteva, da ustavno sodišče preizkusi ustavnost tega sklepa. Zahteva se vloži pri ustavnem sodišču in je pravočasno vložena le, če jo ustavno sodišče fizično prejme pred iztekom roka. Če je zahteva poslana v elektronski obliki in podpisana z naprednim elektronskim podpisom, ki temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis, je pravočasna, če jo je pred iztekom roka prejel informacijski sistem ustavnega sodišča ali informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Pobudnik lahko zahtevo umakne do odločitve ustavnega sodišča. Ustavno sodišče pošlje državnemu zboru informacijo o tem, ali je bila vložena zahteva in o njenem umiku. Ustavno sodišče odloči o zahtevi v tridesetih dneh.
Če državni zbor sprejme sklep iz prvega odstavka tega člena, zakona ne pošlje v razglasitev, dokler ustavno sodišče ne posreduje informacije, da zahteva v skladu z drugim odstavkom tega člena ni bila vložena. Če je zoper sklep državnega zbora na ustavno sodišče vložena zahteva iz drugega odstavka tega člena, zakona ne pošlje v razglasitev do objave odločitve ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije, da sklep državnega zbora iz prvega odstavka tega člena ni v neskladju z ustavo oziroma do seznanitve, da je zahteva umaknjena.
Če ustavno sodišče ugotovi, da je sklep državnega zbora iz prvega odstavka tega člena v neskladju z ustavo, ga razveljavi.
Sklep iz prvega odstavka tega člena zadrži zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma in potek roka za njihovo zbiranje. Zbiranje podpisov se v primeru odločitve ustavnega sodišča, da je sklep državnega zbora v neskladju z ustavo, nadaljuje naslednji dan po objavi odločbe ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije, kar se objavi na spletni strani državnega zbora.«.
2. člen 
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen 
Ne glede na določbe tega zakona državni zbor na predlog vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Če državni svet odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, državni zbor sprejme sklep takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi državnega sveta. Če državni svet zahteva, da državni zbor o zakonu ponovno odloča, državni zbor sprejme sklep takoj po ponovnem sprejetju zakona. Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.
Po sprejetju sklepa iz prejšnjega odstavka se zakon pošlje v razglasitev. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj z zakonom.
Sklep iz prvega odstavka tega člena se ne sprejme, če državni svet v sedmih dneh po sprejetju zakona ne sprejme nobene odločitve iz prvega odstavka tega člena in pobuda v tem roku ni bila vložena.
Če je bila glede zakona iz prvega odstavka tega člena vložena pobuda, se s sprejetjem sklepa iz prvega odstavka tega člena šteje, da ni bila vložena. Državni zbor o tem obvesti pobudnika.
Zahtevo za oceno ustavnosti zakona zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije lahko v petnajstih dneh od uveljavitve zakona iz prvega odstavka tega člena vloži le vsak volivec. Ustavno sodišče o zahtevi odloči v tridesetih dneh.«.
3. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
Državni zbor razpiše referendum z odlokom v sedmih dneh po vložitvi popolne zahteve. Če državni zbor razpiše referendum po opravljeni ustavnosodni presoji sklepa državnega zbora iz prvega odstavka 21. člena tega zakona, zahteva in pobuda za oceno ustavnosti odloka o razpisu referenduma iz razloga nedopustnosti razpisa referenduma nista dovoljeni.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-01/20-2/15
Ljubljana, dne 7. aprila 2020
EPA 1098-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti