Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2020 z dne 11. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2020 z dne 11. 4. 2020

Kazalo

775. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, stran 2123.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi z drugo alinejo prvega odstavka 32. člena in 1. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in 112. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije.
2. člen 
Kontrolne točke iz prejšnjega člena se lahko vzpostavijo na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko, na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo in na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko.
3. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse,
5. Robič ‒ Stupizza,
6. Rateče ‒ Fusine.
(2) Kontrolne točke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka so odprte ves čas, razen kontrolne točke iz:
‒ 4. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. do 23. ure,
‒ 5. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. do 18. ure, razen nedelj in praznikov v Republiki Sloveniji, ko je zaprta.
(3) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti.
4. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
2. Kuzma – Bonisdorf,
3. Holmec – Grablach,
4. Karavanke – Karawankentunnel,
5. Jurij – Langegg,
6. Vič – Lavamund,
7. Ljubelj – Loibltunnel,
8. Trate – Mureck,
9. Radlje – Radlpass,
10. Gederovci – Sicheldorf,
11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
13. Korensko sedlo – Wurzenpass.
(2) Kontrolne točke iz prejšnjega odstavka so odprte ves čas, razen kontrolne točke iz:
‒ 3. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. do 8. ure in od 15. do 18. ure,
‒ 6. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. do 23. ure, in
‒ 7., 8. in 9. točke prejšnjega odstavka, ki so odprte od 5. do 21. ure.
5. člen 
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Hodoš – Bajansenye,
3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút),
4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út),
5. Čepinci – Ketvolgy.
(2) Kontrolne točke iz prejšnjega odstavka so odprte ves čas, razen kontrolnih točk iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka, ki sta odprti od 6. do 19. ure.
(3) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2. in 5. točke prvega odstavka tega člena je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom na podlagi potrdila delodajalca ozirom izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe.
6. člen 
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 3. člena, prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka 5. člena tega odloka ter zaporo vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko, Republiko Avstrijo in Madžarsko.
7. člen 
(1) Osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, minister, pristojen za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karanteno za obdobje sedmih dni.
(2) Osebi iz prejšnjega odstavka se zadnji dan obdobja, za katerega ji je bila odrejena karantena, odvzame bris za testiranje na okužbo SARS-CoV-2 (COVID-19). V primeru zavrnitve odvzema brisa ali če brisa osebi ni mogoče odvzeti, minister, pristojen za zdravje, odredi podaljšanje karantene za nadaljnjih sedem dni. Po preteku tega obdobja karantena preneha. Če odvzem brisa za testiranje ali prejem rezultata testiranja sedmi dan ni mogoč, se karantena avtomatsko podaljša do prejema rezultata testiranja oziroma ne dlje kot za obdobje, ki ne presega 14 dni od dneva odreditve karantene.
(3) Če je rezultat testa iz prejšnjega odstavka negativen, karantena preneha.
(4) Če je rezultat testa iz drugega odstavka tega člena pozitiven, se osebo z prvega odstavka tega člena obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19), in v skladu s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17).
(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora v času odrejene karantene in po njej, kadar je rezultat testa iz drugega odstavka tega člena negativen in zanjo karantena preneha, o pojavu morebitnih bolezenskih znakov takoj obvestiti izbranega osebnega zdravnika, lečečega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči.
(6) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na domačem naslovu. Če iz utemeljenega razloga karantena na domačen naslovu ni mogoča, se kraj izvajanja karantene dogovori s Civilno zaščito.
(7) Oseba iz prvega odstavka tega člena, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(8) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki je tuji državljan in bo opravljala delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.
(9) Osebi iz prejšnjega odstavka mora delodajalec zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti skladna s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prestajanja karantene.
(10) Državljanu Republike Slovenije ali osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ob prehodu meje navaja, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali navaja očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z navedenim virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), policija da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči.
(11) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne na okužbo z navedenim virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).
(12) Za potrebe priprave odločbe o karanteni osebam iz prvega odstavka tega člena policija tem osebam ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, stalni ali začasni naslov, kjer bo posameznik v Republiki Sloveniji nastanjen) in jim da informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke policija posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.
8. člen 
Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
2. čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji,
3. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
4. osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu,
5. državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
6. osebe z diplomatskim potnim listom,
7. osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
8. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
9. državljane Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.
9. člen 
Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli.
10. člen 
Osebam, ki se jim odredi karantena v skladu s tem odlokom ali jim je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, kot mu je bila odrejena.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
‒ Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 34/20),
‒ Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 29/20).
12. člen 
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-16/2020
Ljubljana, dne 11. aprila 2020
EVA 2020-2711-0036
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti