Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020

Kazalo

774. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, stran 2121.

  
Na podlagi drugega odstavka 85. člena, tretjega odstavka 86. člena in tretjega odstavka 87. člena ter za izvrševanje 61. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter na podlagi tretjega odstavka 60. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
1. člen 
V Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) se v 6. členu v petem odstavku drugi stavek črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek so posegi v prostor iz prejšnjega odstavka dovoljeni, če:
– se v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, ali
– ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim soglasjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen 
V 7. členu se v petem odstavku drugi stavek črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek je izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka dovoljeno, če:
– se v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, ali
– ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim soglasjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.«.
3. člen 
V prilogi 1 se 1., 2., 3. in 4. točka črtajo.
4. člen 
V prilogi 2 se 1., 2., in 3. točka črtajo.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-8/2020
Ljubljana, dne 9. aprila 2020
EVA 2020-2550-0019
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost