Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020

Kazalo

770. Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank, stran 2119.

  
Na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4., 17. in 16. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) ter Priporočila OFS/2020/1 z dne 6. 4. 2020, izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa in namen sklepa) 
(1) Zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19 na realno gospodarstvo in finančni sistem Banka Slovenije, s ciljem povečanja odpornosti finančnega sistema na finančne šoke in ohranjanja finančne stabilnosti ter preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu in zmanjšanja kopičenja sistemskih tveganj uvaja začasno omejitev razdelitev dobičkov bank.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za banke in hranilnice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: banke).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(Opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) ter Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32712, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1).
2. OMEJITEV RAZDELITEV DOBIČKOV BANK 
3. člen 
(Omejitev razdelitev dobičkov bank) 
(1) Omejitev razdelitev dobičkov bank po tem sklepu vključuje začasno prepoved:
(a) izplačil dividend v denarju;
(b) izplačil v zvezi z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom, ki vključujejo:
– celotno ali delno izplačilo variabilnega dela prejemkov v obliki delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
– odkup ali nakup lastnih delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 s strani banke,
– izplačilo kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
– izplačila postavk iz (b) do (e) točk prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(c) izplačil v zvezi z instrumenti dodatnega temeljnega kapitala,
(d) izplačil variabilnega dela prejemkov ali vzpostavitev obveznosti za izplačilo variabilnega dela prejemkov ali diskrecijskih pokojninskih ugodnosti za zaposlene, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke (opredeljeni zaposleni) iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij,
(e) uporabe bilančnega dobička za druge namene iz šestega odstavka 230. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32712, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1,
(f) izplačil vmesnih dividend po 232. členu ZGD-1.
(2) Omejitev razdelitev dobičkov bank se nanaša na dobiček bank, ustvarjen v letih 2019, 2020 in na nerazporejene dobičke in rezerve iz preteklih let.
(3) Ne glede na določbe v prejšnjih odstavkih tega člena banke ne smejo prevzemati nobene nepreklicne obveznosti izplačila dividend za poslovni leti 2019 in 2020.
3. KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(Veljavnost sklepa) 
(1) Makrobonitetni ukrep omejitev razdelitev dobičkov bank velja eno leto od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Banka Slovenije lahko ob pomembnem zmanjšanju tveganj ukrep predčasno prekliče ali ob porastu tveganj podaljša njegovo veljavnost.
5. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. aprila 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost