Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020

Kazalo

769. Sklep o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov, stran 2117.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17, v nadaljevanju ZBS-1) in prvega, četrtega in petega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20) ter tretjega odstavka 13. člena ZBS-1, prvega odstavka 152. člena in 173. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju: ZPlaSSIED), šestega odstavka 8. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12), šestega odstavka 87. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09, Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 19/10, 77/11 in 108/12 – ZIS-E), četrtega odstavka 16. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17), 4. točke prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US) in 13. člena v povezavi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 3. točke 135. člena, četrtega odstavka 149. člena, petega odstavka 150. člena in 205. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju: ZBan-2) v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL EU L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljevanju: Delegirana uredba (EU) 2015/61), drugega odstavka 23. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16), 13. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju: ZCKR), drugega in tretjega odstavka 13. člena v zvezi s 55. členom ZBS-2, sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena ZBan-2 v povezavi s tretjim odstavkom 13. člena ZBS-1, prvega odstavka 93. člena ZBan-2, petega odstavka 293. člena ZBan-2, tretjega odstavka 13. člena ZBan-2 in enajstega odstavka 243. člena ZPlaSSIED v povezavi s 13. členom ZBS-1, tretjega odstavka 13. člena ZBS-1 v povezavi s šestim odstavkom 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16), drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 8. člena, petega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in prve točke prvega odstavka 26. člena ZCKR izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov 
1. člen 
(namen sklepa) 
(1) S tem sklepom se zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) in z namenom zagotavljanja izpolnjevanja obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic (v nadaljevanju: podružnic), plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov odlagajo nekateri obstoječi roki za poročanje in odpravljajo posamezne obveznosti poročanja.
(2) Ne glede na navedbo prejšnjega odstavka tega člena se s tem sklepom v 5. členu tega sklepa zaradi nujnosti za opravljanje nadzora opredeljujejo tiste obveznosti poročanja, za katere se obstoječi roki za poročanje ne spremenijo, ne glede na določbe Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20).
2. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep podrobneje določa odlog ali prenehanje obveznosti posredovanja podatkov, poročil, obvestil, ocen in vprašalnikov (v nadaljevanju poročanje), ki jih banke, hranilnice, plačilne institucije, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalci in drugi posredujejo Banki Slovenije, in sicer v zvezi z:
a) poročanjem na podlagi Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 30/13);
b) poročanjem na podlagi Sklepa o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15);
c) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 44/18);
č) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15, 42/16, 68/17 in 33/18);
d) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 26/19);
e) poročanjem na podlagi Sklepa o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 49/16 in 27/17);
f) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 38/14);
g) poročanjem na podlagi Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13);
h) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 47/17);
i) poročanjem na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 (Uradni list RS, št. 84/18);
j) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 44/18);
k) poročanjem na podlagi Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 69/17, št. 73/19);
l) poročanjem na podlagi Sklepa o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino (Uradni lis RS, št. 63/15);
m) poročanjem na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov (Uradni list RS, št. 53/16);
n) poročanjem na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki (Uradni list RS, št. 53/16);
o) poročanjem na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (Uradni list RS, št. 47/15);
p) poročanjem na podlagi Sklepa o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR (Uradni list RS, št. 45/19);
r) poročanjem na podlagi Sklepa o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka (Uradni list RS, št. 71/19);
s) poročanjem na podlagi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 18/17);
š) poročanjem na podlagi Navodila o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 109/13);
t) poročanjem na podlagi Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON (Uradni list RS, št. 65/17, 6/18 in 68/18);
u) poročanjem na podlagi Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ (Uradni list RS, št. 71/19).
3. člen 
(odlog obveznosti poročanja) 
(1) Bankam in hranilnicam se obveznost poročanja odloži, in sicer za:
a) poročilo o opravljanju menjalniških poslov, za prvo četrtletje 2020, do 15. januarja 2021;
b) BSPOV, relacijska tabela povezanih oseb na dan 31. marca 2020, do 4. maja 2020;
c) BSPOV, relacijska tabela povezanih oseb na dan 30. aprila 2020, do 2. junija 2020;
č) BSPOV, relacijska tabela povezanih oseb na dan 31. maja 2020, do 30. junija 2020;
d) BSPOV, relacijska tabela povezanih oseb na dan 30. junija 2020, do 30. julija 2020;
e) BSSOL, relacijska tabela solidarnih obveznosti na dan 31. marca 2020, do 4. maja 2020;
f) BSSOL, relacijska tabela solidarnih obveznosti na dan 30. aprila 2020, do 2. junija 2020;
g) BSSOL, relacijska tabela solidarnih obveznosti na dan 31. maja 2020, do 30. junija 2020;
h) BSSOL, relacijska tabela solidarnih obveznosti na dan 30. junija 2020, do 30. julija 2020;
i) BS1KP, kreditni posli, ki jih banka vodi, administrira in servisira za račun tretjih oseb na dan 31. marca 2020, do 4. maja 2020;
j) BS1KP, kreditni posli, ki jih banka vodi, administrira in servisira za račun tretjih oseb na dan 30. aprila 2020, do 2. junija 2020;
k) BS1KP, kreditni posli, ki jih banka vodi, administrira in servisira za račun tretjih oseb na dan 31. maja 2020, do 30. junija 2020;
l) BS1KP, kreditni posli, ki jih banka vodi, administrira in servisira za račun tretjih oseb na dan 30. junija 2020, do 30. julija 2020;
m) BSMAP, spremljanje makrobonitetnih instrumentov za področje stanovanjskih in potrošniških kreditov za prvo četrtletje 2020, do 8. maja 2020;
n) POR-1 – Poročilo o deležih v pravne osebe – Seznam vseh neposrednih naložb v delnice, poslovne deleže oziroma članske pravice vseh pravnih oseb, za spremembe, ki bodo nastale v obdobju od uveljavitve tega sklepa do 25. junija 2020, do 30. junija 2020;
o) POR-2 – Izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko – Poročanje o izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko, ki vključuje neposredno in posredno izpostavljenost do teh oseb, za spremembe, ki bodo nastale v obdobju od uveljavitve tega sklepa do 25. junija 2020, do 30. junija 2020;
p) POR-3 – Poročilo o kvalificiranih naložbah, za spremembe, ki bodo nastale v obdobju od uveljavitve tega sklepa do 25. junija 2020, do 30. junija 2020;
r) POR-5 – Poročilo o kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja, za spremembe, ki bodo nastale v obdobju od uveljavitve tega sklepa do 25. junija 2020, do 30. junija 2020;
s) POR-6 – Izpostavljenost tveganju koncentracije – Poročanje o celotni izpostavljenosti do posameznih strank ali skupin povezanih strank, kadar ta dosega ali presega 10 % sprejemljivega kapitala banke, za prvo četrtletje 2020, do 30. junija 2020;
š) POR-PRESTR – Struktura načrta prestrukturiranja – Informacija o vsebini prestrukturiranja, za prestrukturiranja, ki bodo nastala v obdobju od uveljavitve tega sklepa do 25. junija 2020, do 30. junija 2020;
t) banke in hranilnice, ki niso podrejene neposrednemu nadzoru Evropske centralne banke na podlagi 4. člena Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (Uradni list EU L 287, 29. 10. 2013, str. 63–89), za poročila na podlagi tretjega in osmega odstavka Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2, do 31. maja 2020.
(2) Podružnicam se obveznost odločanja odloži, in sicer za:
a) poročilo o opravljanju menjalniških poslov, za prvo četrtletje 2020, do 15. januarja 2021;
b) BSPOV, relacijska tabela povezanih oseb na dan 31. marca 2020, do 4. maja 2020;
c) BSPOV, relacijska tabela povezanih oseb na dan 30. aprila 2020, do 2. junija 2020;
č) BSPOV, relacijska tabela povezanih oseb na dan 31. maja 2020, do 30. junija 2020;
d) BSPOV, relacijska tabela povezanih oseb na dan 30. junija 2020, do 30. julija 2020;
e) BSSOL, relacijska tabela solidarnih obveznosti na dan 31. marca 2020, do 4. maja 2020;
f) BSSOL, relacijska tabela solidarnih obveznosti na dan 30. aprila 2020, do 2. junija 2020;
g) BSSOL, relacijska tabela solidarnih obveznosti na dan 31. maja 2020, do 30. junija 2020;
h) BSSOL, relacijska tabela solidarnih obveznosti na dan 30. junija 2020, do 30. julija 2020;
i) BSMAP, spremljanje makrobonitetnih instrumentov za področje stanovanjskih in potrošniških kreditov za prvo četrtletje 2020, do 8. maja 2020.
(3) Družbi za upravljanje terjatev bank, d. d. (DUTB), se obveznost poročanja odloži za POR-PRESTR – Struktura načrta prestrukturiranja – Informacija o vsebini prestrukturiranja, za prestrukturiranja, ki bodo nastala v obdobju od uveljavitve tega sklepa do 25. junija 2020, do 30. junija 2020.
(4) Menjalcem se obveznost poročanja odloži za Poročilo o opravljanju menjalniških poslov, za prvo četrtletje 2020, do 15. januarja 2021.
4. člen 
(prenehanje obveznosti poročanja) 
Bankam in hranilnicam obveznost poročanja preneha, in sicer za Poročilo SReB – Podatki o likvidnih naložbah za slovenski sklad za reševanje za prvo četrtletje 2020.
5. člen 
(nespremenjena obveznost poročanja) 
(1) Bankam in hranilnicam se obveznost poročanja zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni, in sicer za:
a) obvestilo o večjih varnostnih ali operativnih incidentih;
b) obvestilo o izpadu iz plačilnega sistema TARGET2;
c) poročanje nadomestil za plačilne storitve (zagotavljanje spletne primerjave nadomestil);
č) poročanje bank o medbančnih depozitih;
d) redno poročanje banke za sistem jamstva za vloge – obrazec JAM;
e) BS1S, knjigovodske postavke z obrestnimi merami;
f) BS1V, bilanca prevrednotenj s transakcijami;
g) BS1K, parametri v zvezi s kreditnim tveganjem in zneski poplačil;
h) BSZAV, tabela zavarovanj;
i) BS1VZ, relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj;
j) SHSG, poročilo o statistiki imetij vrednostnih papirjev za izbrane bančne skupine;
k) BDOG, dogodki v zvezi z dolžniki s finančnimi instrumenti na nivoju posameznega posla;
l) RTPS, register tujih poslovnih subjektov;
m) EOM-PotK – Efektivne obrestne mere;
n) zahteve po poročanju, ki neposredno izhajajo iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-2 in niso zajete v prvem odstavku 3. člena tega sklepa ter so roki za njihovo poročanje določeni v Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic;
o) zahteve po poročanju, ki neposredno izhajajo drugega odstavka 5. člena Sklepa o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino;
p) finančne informacije na posamični podlagi iz 4. poglavja Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic;
r) banke in hranilnice, ki niso podrejene neposrednemu nadzoru Evropske centralne banke na podlagi 4. člena Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013, za poročila na podlagi odstavka 4.1 Smernic o primerjavi prejemkov;
s) banke in hranilnice, ki niso podrejene neposrednemu nadzoru Evropske centralne banke na podlagi 4. člena Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013, za poročila na podlagi odstavkov 3.1, 3.3 in 5.1 Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki;
š) podatke in informacije, ki jih posredujejo na podlagi Sklepa o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka, ter Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ.
(2) Podružnicam se obveznost poročanja zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni, in sicer za:
a) obvestilo o izpadu iz plačilnega sistema TARGET2;
b) poročanje nadomestil za plačilne storitve (zagotavljanje spletne primerjave nadomestil);
c) poročanje bank o medbančnih depozitih;
č) BS1S, knjigovodske postavke z obrestnimi merami;
d) BS1V, bilanca prevrednotenj s transakcijami;
e) BS1K, parametri v zvezi s kreditnim tveganjem in zneski poplačil, če poročanja ni oproščena na podlagi a. točke tretjega odstavka 3. člena Sklepa o poročanju podružnic držav članic;
f) BSZAV, tabela zavarovanj;
g) BS1VZ, relacijska tabela alokacije vrednosti zavarovanj;
i) BDOG, dogodki v zvezi z dolžniki s finančnimi instrumenti na nivoju posameznega posla;
j) RTPS, register tujih poslovnih subjektov;
k) EOM-PotK – Efektivne obrestne mere;
l) podatke in informacije, ki jih posredujejo na podlagi Sklepa o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka, ter Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ.
(3) Plačilnim institucijam in družbam za izdajo elektronskega denarja se obveznost poročanja zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni, in sicer za:
a) obvestilo o večjih varnostnih ali operativnih incidentih; plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja navedeno obvestilo posredujejo ob nastanku dogodka;
b) poročanje nadomestil za plačilne storitve (zagotavljanje spletne primerjave nadomestil).
(4) Obveznikom poročanja na podlagi Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino se obveznost poročanja zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni, in sicer za:
a) poročilo SN, neposredne kapitalske naložbe med rezidenti in nerezidenti;
b) poročilo BST, storitvena menjava, del blagovne menjave ter tekoči in kapitalski transferi z nerezidenti;
c) poročilo PPT, plačilni promet s tujino;
č) poročilo VRP, poročanje o poslih z vrednostnimi papirji.
(5) Obveznikom poročanja na podlagi Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil se obveznost poročanja zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni za poročilo SPI in Anketo – brezstična plačila, statistika plačil (prenosi sredstev, plačilne kartice, bankomati itd.).
(6) Obveznikom poročanja na podlagi Sklepa o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 se obveznost poročanja zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni za poročilo o goljufijah.
(7) Članom sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb (SISBON) se obveznost poročanja na podlagi Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni.
(8) SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., se obveznost poročanja zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni za podatke in informacije, ki jih posreduje na podlagi Sklepa o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 1. in 2. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR in SID banka, ter Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ.
(9) Obveznikom poročanja iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR se obveznost poročanja zaradi nujnosti opravljanja nadzora ne spremeni za podatke in informacije, ki jih posredujejo na podlagi Sklepa o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR, ter Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ.
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. aprila 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti