Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020

Kazalo

694. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2020, stran 1949.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 77. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. dopisni seji sklicani dne 24. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.186.376,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
11.960.756,00
70
DAVČNI PRIHODKI
10.237.556,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
8.828.056,00
703 Davki na premoženje
1.155.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
254.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.723.200,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
1.060.200,00
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
20.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
24.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
609.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
200.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
20.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
20.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.005.620,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.285.511,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
720.109,00
78
78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 
0,00
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
16.654.441,00
40
TEKOČI ODHODKI
2.883.141,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
639.100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
103.900,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.932.821,00
403 Plačila domačih obresti 
24.900,00
409 Rezerve 
182.420,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.695.245,00
410 Subvencije 
81.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
3.599.138,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
361.350,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.653.757,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.622.745,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
7.622.745,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
453.310,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
183.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
270.310,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.468.065,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0,00
75
PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
1.047.573,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.047.573,00
500 Domače zadolževanje 
1.047.573,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
512.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
512.000,00
550 Odplačila domačega dolga 
512.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–932.492,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
535.573,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII-VIII-IX=-III) 
1.468.065,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.435.638,50
9009 Splošni sklad za drugo 
1.435.638,50
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2020(110)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost