Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020

Kazalo

689. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 1945.

  
Na podlagi 181. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) in 14. ter 43. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 52/14) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. februarja 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 60/13, 6/15 in 49/18; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 5. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvedencu, zdravniku specialistu ustrezne usmeritve, ki že sodeluje v izvedenskih organih zavoda najmanj pet let in se izobražuje v skladu s pogoji, ki se zahtevajo za licenco pri Zdravniški zbornici Slovenije, licenca Zdravniške zbornice Slovenije ni pogoj za nadaljevanje opravljanja izvedenskega dela.«.
2. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda razreši izvedenca:
– če ne izpolnjuje svojih dolžnosti,
– če nima več potrebne veljavne licence Zdravniške zbornice Slovenije ali najmanj pet let sodelovanja v izvedenskih organih zavoda,
– če se ne izobražuje v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika,
– če pri svojem delu ne upošteva strokovno dogovorjenih meril in kriterijev ocenjevanja,
– če krši kodeks izvedencev ter splošna in etična načela stroke,
– če se ne udeležuje usposabljanj, ki jih za izvedence organizira Zavod ali
– iz drugih utemeljenih razlogov (na primer želja izvedenca po razrešitvi, odklanjanje sodelovanja v izvedenskih organih Zavoda, neprimeren odnos do zavarovancev oziroma ostalih sodelujočih v procesu dela v izvedenskih organih Zavoda in drugo)«.
3. člen 
V 36. členu se črta prvi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvedenski organ II. stopnje poda izvedensko mnenje v pritožbenem postopku ob upoštevanju medicinske in delovne dokumentacije, zbrane v postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri čemer upošteva tudi dodatno medicinsko in delovno dokumentacijo, ki je bila zbrana v postopku v zvezi s pritožbo do datuma obravnave na senatu invalidske komisije II. stopnje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen 
V 40. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Člani senata opravijo pogovor s predstavnikom delodajalca, ki poda dodatne informacije v zvezi z delom zavarovanca. Izjava predstavnika delodajalca je kot priloga sestavni del izvedenskega mnenja.«.
5. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen 
(1) Izvedenski organ II. stopnje poda izvedensko mnenje v pritožbenem postopku na zaprosilo uradne osebe.
(2) Uradna oseba pošlje izvedenskemu organu II. stopnje pritožbo skupaj z vso dokumentacijo, zbrano v postopku za uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in tudi dokumentacijo, ki je bila zbrana v postopku v zvezi s pritožbo do datuma obravnave na senatu invalidske komisije II. stopnje, ter natančno navedbo, o čem naj izvedenski organ II. stopnje poda izvedensko mnenje.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-1/2020 (01000)
Ljubljana, dne 27. februarja 2020
EVA 2020-2611-0018
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Predsednik sveta zavoda 
Dušan Bavec 

AAA Zlata odličnost