Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020

Kazalo

681. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), stran 1932.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) 
Razglašam Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2020.
Št. 003-02-2/2020-16
Ljubljana, dne 28. marca 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O ZAČASNIH UKREPIH V ZVEZI S SODNIMI, UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI ZADEVAMI ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
Ta zakon zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti določa začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi, drugimi javnopravnimi zadevami in zadevami na področju izvrševanja kazenskih sankcij.
2. člen 
(trajanje ukrepov) 
Ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.
II. UKREPI V SODNIH ZADEVAH 
3. člen 
(tek rokov) 
(1) Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo.
(2) Roki v sodnih zadevah ne tečejo, razen v sodnih zadevah, ki se obravnavajo kot nujne.
(3) Rok za vložitev ustavne pritožbe ne teče.
4. člen 
(nujne sodne zadeve) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o sodiščih) lahko predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na način iz tretjega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih odloči, da se tudi zadeve iz 2. in 5. do 9. točke drugega odstavka 83. člena Zakona o sodiščih ne štejejo kot nujne zadeve.
(2) Ne glede na drugi odstavek 83.a člena Zakona o sodiščih lahko ukrepi iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in ukrepi iz prejšnjega odstavka, ki jih iz razlogov iz 1. člena tega zakona določi predsednik Vrhovnega sodišča na način iz tretjega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih, trajajo, dokler trajajo ukrepi po tem zakonu.
(3) Če sodišče zaradi tehtnih razlogov, ki so nastali na strani sodišča, ne more odločati o nujnih zadevah iz prvega odstavka tega člena, predsednik neposredno višjega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče.
5. člen 
(izključitev javnosti) 
Sodnik ali predsednik senata lahko iz razloga iz 1. člena tega zakona začasno izključi javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela.
III. UKREPI V UPRAVNIH IN DRUGIH JAVNOPRAVNIH ZADEVAH 
6. člen 
(tek rokov) 
(1) Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o splošnem upravnem postopku) (v nadaljnjem besedilu: upravne zadeve), za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo.
(2) Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom tega zakona. Če z iztekom roka za uveljavitev pravice preneha istovrstna pravica, se šteje, da je prenehala z iztekom roka iz prejšnjega stavka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se tek rokov ne prekine v posamičnih upravnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za doseg namena iz 1. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nujne zadeve).
(4) V odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, s katerim se določi rok, se stranko opozori o teku roka v skladu s tem členom.
(5) Organi o tem, da se rok, ki je bil določen v odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, izdanem pred uveljavitvijo tega zakona, ne prekine v skladu s tretjim odstavkom tega člena, nemudoma obvestijo stranke.
(6) V prekrškovnih zadevah roki ne tečejo. Ne glede na prejšnji stavek roki pred prekrškovnim organom, ki v zadevah iz tretjega odstavka tega člena lahko začne ali nadaljuje postopek o prekršku, tečejo, o čemer mora storilca prekrška obvestiti.
7. člen 
(ukrepi v zvezi s poslovanjem) 
(1) V upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku.
(2) V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V tem primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.
(3) V upravnih zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah.
(4) V upravnih zadevah se izključi javnost pri vseh procesnih dejanjih.
8. člen 
(vročanje v nujnih zadevah) 
(1) Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa iz 2. člena tega zakona oziroma najkasneje 2. julija 2020.
(2) Vročanje v prostorih organa se ne opravlja, razen v nujnih primerih, če je takšna vročitev predpisana z zakonom.
(3) Vročanje z javnim naznanilom se opravlja tako, da se sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavi na državnem portalu eUprava.
9. člen 
(določitev dodatnih ukrepov) 
Vlada Republike Slovenije lahko v skladu s tem zakonom določi tudi organizacijske in druge podobne ukrepe, ki so nujni za preprečitev širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, varovanje pravic in pravnih koristi oseb in nemoteno poslovanje upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ko opravljajo upravne naloge.
IV. UKREPI PRI IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 
10. člen 
(poziv obsojencu) 
Že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora se prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo.
11. člen 
(premestitev obsojenca) 
Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, premesti obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda.
12. člen 
(prekinitev prestajanja kazni zapora) 
Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, za čas enega meseca prekine prestajanje kazni zapora obsojencu, kadar ne obstajajo varnostni zadržki. Zoper odločbo direktorja je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njene izvršitve. Trajanje prekinitve kazni zapora se lahko zaporniku podaljšuje, dokler obstaja razlog za prekinitev.
13. člen 
(predčasni odpust) 
Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko iz razloga preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 ob upoštevanju pogojev iz 108. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18) predčasno odpusti obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni.
V. UKREPI GLEDE NOTARSKIH PISARN 
14. člen 
(poslovanje notarskih pisarn) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 20. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) lahko predsednik Notarske zbornice Slovenije sprejme začasne ukrepe v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo zlasti na način ali omejitev izvajanja uradnih ur za sprejemanje strank.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sprejme ukrep popolnega zaprtja notarske pisarne minister, pristojen za pravosodje, na predlog Notarske zbornice Slovenije.
(3) Notarska zbornica Slovenije seznani javnost s sprejetjem začasnih ukrepov iz tega člena z objavo na svoji spletni strani.
VI. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/20-7/18
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EPA 1075-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti