Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

644. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, stran 1879.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 77I z dne 15. 3. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/402/EU) določa:
– vsebino in obliko vloge za izdajo dovoljenja za izvoz osebne zaščitne opreme (v nadaljnjem besedilu: blago);
– nadzor, pristojne organe in sankcije za kršitve.
II. VLOGE ZA IZDAJO IZVOZNIH DOVOLJENJ TER POSTOPKI IZDAJE 
2. člen 
(vloge za izdajo izvoznih dovoljenj) 
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/402/EU se vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe. Obrazec se pošlje po pošti ali na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
(2) Obrazcu iz prejšnjega odstavka se priloži pojasnilo in dokazila o posebnih okoliščinah, zaradi katerega se vlaga vloga.
3. člen 
(mnenja ostalih državnih organov) 
(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz prejšnjega člena ministrstvo pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ministrstva, pristojnega za zdravje ter ministrstva, pristojnega za obrambo.
(2) Državni organi iz prejšnjega odstavka svoja mnenja oblikujejo na podlagi svojih pristojnosti v skladu z dejavniki, ki jih določa tretji odstavek 2. člena Izvedbene uredbe 2020/402/EU.
(3) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je katerikoli državni organ iz prvega odstavka tega člena podal negativno mnenje.
4. člen 
(izdaja dovoljenja) 
Ministrstvo izda dovoljenje oziroma zavrne izdajo dovoljenja v petih delovnih dneh od datuma, ko so mu bile predložene vse zahtevane informacije s strani izvoznika, druge države članice v primeru posvetovanja in s strani državnih organov iz prejšnjega člena.
III. NADZOR IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 
5. člen 
(nadzor, izmenjava informacij in pristojnost) 
(1) Pri izvozu blaga Finančna uprava Republike Slovenije preverja, ali blago iz Izvedbene uredbe 2020/402/EU, spremlja ustrezno izvozno dovoljenje in izreka globe po tej uredbi.
(2) Če blaga, za katerega je na podlagi Izvedbene uredbe 2020/402/EU potrebno izvozno dovoljenje, ob predložitvi blaga v postopek izvoza ne spremlja ustrezno dovoljenje, carinski organ ne odobri zahtevanega carinskega postopka in o tem obvesti ministrstvo.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
6. člen 
(kršitve v zvezi s prepovedjo izvoza blaga iz Priloge I Uredbe 2020/402/EU) 
(1) Z globo od 15.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez dovoljenja pristojnega organa predloži blago iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/402/EU v postopek izvoza (1. člen Izvedbene uredbe 2020/402/EU).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 3.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(višina globe v prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz prejšnjega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-5/2020
Ljubljana, dne 19. marca 2020
EVA 2020-2130-0009
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost