Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020

Kazalo

596. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od PIP v delu EUP SEN 0414, stran 1779.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 12. seji, dne 5. 3. 2020, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od PIP v delu EUP SEN 0414 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na novogradnjo na delu zemljišča s parc.št.: 90/9, k.o. 1350 – Senovo, in se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15 in 40/17 – obv. razl., v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SEN 0414 z namensko rabo SS (stanovanjske površine).
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1404.
II. 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od podrobnega prostorsko izvedbenega pogoja, določenega za del EUP SEN 0414 v grafični prilogi OPN št. 2.2.5 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji« Stanovanjska površina ob Partizanski ulici na Senovem, list A1, ki določa lokacijo gradbene meje znotraj gradbene parcele, in sicer tako, da se za konkretno investicijsko namero dopusti gradbena meja z odmikom od zahodne meje gradbene parcele min. 11,5 m in od južne meje gradbene parcele min. 19,00 m.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2019-O509
Krško, dne 5. marca 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko

AAA Zlata odličnost