Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020

Kazalo

595. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi, stran 1778.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 12. seji, dne 5. 3. 2020, sprejel
O D L O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi 
1. člen
S tem odlokom Občina Krško proračunsko rezervo leta 2020 in 2021 namenja za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve so na dan 31. 12. 2019 znašala 161.066,17 EUR. Trenutno so nerealizirani projekti iz odloka 2019 v znesku 63.000,00 EUR.
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prejemkov proračuna, to je 293.289,00 EUR.
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 (Uradni list RS, št. 1/20) je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prejemkov proračuna, to je 301.282,00 EUR.
Z upoštevanjem nerealiziranih projektov razpoložljiva sredstva sklada proračunske rezerve v letu 2020 znašajo 391.355,17 EUR.
Višina sredstev, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč s tem odlokom, je v letu 2020 v višini 374.000 EUR in za leto 2021 v višini 117.000,00 EUR.
Obveznosti v breme sredstev rezerve se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen 
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravila občinska uprava Občine Krško, razporedijo za: Sanacijo plazu Sotelsko; sanacijo brežine na JP2 Sremič Ban, za sanacijo plazu nad cesto LZ 193241 Pot na Armes, Plaz Golek na LC 191170 ter za svetovalne storitve pri sanaciji plazov:
Plaz
Leto 2020
Leto 2021
1
Sotelsko
170.000,00 EUR
/
2
Zdrs brežine JP2 Sremič Ban
55.000,00 EUR
/
3
Plaz nad cesto LZ 193241 Pot na Armes
90.000,00 EUR
/
4
Plaz Golek na LC 191170
35.000,00 EUR
117.000,00 EUR
5
Svetovalne storitve pri sanaciji posledic naravnih nesreč
24.000,00 EUR
/
SKUPAJ
374.000,00 EUR
117.000,00 EUR
4. člen
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave posledic neurja, prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te prerazporeditve ne smejo presegati 20 % skupnega obsega sredstev, določenega v tem odloku.
5. člen 
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-21/2020-O602
Krško, dne 5. marca 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost