Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020

Kazalo

592. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Koper, stran 1772.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Koper 
Št. 3505-1/2020
Koper, dne 6. marca 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. marca 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Koper 
1. člen 
(1) Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jo Mestna občina Koper zaračuna investitorju oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Mestna občina Koper ali pravne osebe javnega prava, katere ustanoviteljica je občina in društva v javnem interesu.
(2) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja oziroma pobudnika za:
– individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev,
– omogočanje začasne rabe prostora.
2. člen 
(1) Vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve investitor oziroma pobudnik vloži na obrazcu Mestne občine Koper s priloženim elaboratom. Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko investitor oziroma pobudnik prejme sklep o plačilu.
(3) Investitor oziroma pobudnik je dolžan v roku 15 dni od vročitve sklepa poravnati na podlagi tega odloka določeno višino nadomestila stroškov. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(4) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške nastale v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer: preveritev skladnosti elaborata, priprava sklepa, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne razgrnitve, pisno obveščanje lastnikov sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi, pripravo stališč do pripomb, sprejem sklepa na občinskem svetu, objavo v uradnem glasilu in evidentiranje v prostorskem informacijskem sistemu ter s tem povezanimi materialnimi stroški.
3. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev 2.500,00 EUR
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.
4. člen 
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja samo izvedbo postopka, ne pa njenega sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobudnik ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske preveritve.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2020
Koper, dne 5. marca 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulla determinazione dei costi di verifica urbanistica nel Comune città di Capodistria 
N. 3505-1/2020
Capodistria, 6 marzo 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Visto l'articolo 132, comma 2, della Legge sulla pianificazione territoriale (ZUreP-2) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17) e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante la seduta del 5 marzo 2020, ha accolto il seguente
D E C R E T O 
sulla determinazione dei costi di verifica urbanistica nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
(1) Il presente decreto determina l'ammontare dei costi di verifica urbanistica che il Comune città di Capodistria addebita al singolo investitore o ad un proponente, come indennizzo per i costi derivanti dalla procedura di verifica urbanistica, salvo nel caso in cui l'investitore o il proponente sia il Comune città di Capodistria oppure un ente di diritto pubblico fondato dal comune ossia un'associazione di interesse pubblico.
(2) La verifica urbanistica viene effettuata su iniziativa dell'investitore o del proponente per:
– la singola deroga alle condizioni di assetto territoriale,
– per l'uso temporaneo delle aree.
Articolo 2 
(1) L'investitore o il proponente devono presentare la domanda per l'esecuzione della verifica urbanistica sul modulo del Comune città di Capodistria con allegato l'elaborato. Esso deve essere preparato da una persona con qualifica di pianificatore territoriale.
(2) L'obbligo di pagamento dell'indennizzo per i costi della verifica urbanistica si genera quando l'investitore o il proponente ricevono la delibera sul pagamento.
(3) In base al presente decreto, l'investitore o il proponente sono tenuti a saldare un determinato importo dell'indennizzo entro 15 giorni dalla notifica della delibera. Il pagamento dell'indennizzo per i costi di verifica urbanistica è un prerequisito per la valutazione dell'elaborato e l'emissione di una delibera sulla verifica urbanistica.
(4) Il pagamento dell'indennizzo comprende tutti i costi sostenuti in relazione alla procedura di verifica urbanistica, vale a dire: verifica della conformità dell'elaborato, preparazione della decisione, ottenimento dei pareri degli enti preposti alla pianificazione del territorio, attuazione dell'esposizione al pubblico, notifica scritta ai proprietari di terreni adiacenti riguardo l'esposizione al pubblico, preparazione delle posizioni sulle osservazioni, adozione della delibera nel consiglio comunale, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e registrazione nel sistema di informazione territoriale e i relativi costi materiali.
Articolo 3 
I costi per ciascuna singola verifica urbanistica sono i seguenti:
– per ogni singola verifica in deroga alle condizioni di assetto territoriale EUR 2.500,00,
– per l'uso temporaneo delle aree EUR 2.000,00.
Articolo 4 
(1) La convalida della verifica urbanistica è di competenza del consiglio comunale, pertanto il pagamento dell'indennizzo garantisce solamente il completamento della procedura e non la sua approvazione.
(2) In caso di interruzione della procedura o ritiro della domanda, il proponente non ha diritto al rimborso dei costi della verifica urbanistica già saldati.
Articolo 5 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-1/2020
Capodistria, 5 marzo 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost