Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2020 z dne 18. 3. 2020

Kazalo

587. Odlok o spremembi Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov, stran 1769.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 10. seji dne 3. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov 
1. člen 
V celoti se spremeni 32. člen Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 76/12), tako da se po novem glasi:
»Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški objekt znaša za obdobje enega meseca najmanjša velikost posode in najmanjša frekvenca odvoza določena s tem odlokom.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak prazen stanovanjski objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za obdobje enega meseca tretjina najmanjše velikosti posode in najmanjša frekvenca prevoza določena s tem odlokom.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0001/2020-1
Horjul, dne 4. marca 2020
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost