Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020

Kazalo

565. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2020, stran 1744.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 61. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47 z dne 26. 7. 2019) je Občinski svet Občine Škofljica na 1. izredni seji dne 9. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.754.854,54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.876.162,41
70 
DAVČNI PRIHODKI
7.054.275,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.137.790,00
703 Davki na premoženje
739.035,00
704 Domači davki na blago in storitve
177.450,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.821.887,41
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
480.920,56
711 Takse in pristojbine
8.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
82.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.240.366,85
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000,00
720 Prihodki od prodaje zalog
50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
150.000,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.678.692,13
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
947.369,30
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
731.322,83
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
16.112.031,02
40 
TEKOČI ODHODKI
3.315.781,67
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
799.397,34
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.804,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.273.280,33
403 Plačila domačih obresti
45.300,00
409 Rezerve
100.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.946.548,87
410 Subvencije
391.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.708.450,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
148.521,48
413 Drugi tekoči domači transferi
698.577,39
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.690.459,81
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.690.459,81
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
159.240,67
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
84.424,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
74.816,67
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–5.357.176,48
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-403-404)
–5.311.926,48
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
1.613.831,87
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.900.000,00
50 
ZADOLŽEVANJE
2.900.000,00
500 Domače zadolževanje
2.900.000,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
272.032,80
55 
ODPLAČILA DOLGA
272.032,80
550 Odplačila domačega dolga
272.032,80
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.729.209,28
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.627.967,20
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
5.357.176,48
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.729.209,28
2. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Škofljica.
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah in ta odlok.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan na predlog strokovne službe, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 5% obsega celotnega finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika;
– med posameznimi glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu;
– med posameznimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 20% obsega podprograma v sprejetem proračunu;
– med posameznimi proračunskimi postavkami, ki jih obsega ta odlok ali novimi proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma v celoti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2020 poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah kakor tudi z zaključnim računom.
4. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v višini 2,900.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
5. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2020 ne sme zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2020 ne sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 54.000,00 EUR;
– za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– z dobo odplačila glavnice do 5 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 135.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 61.200,00 EUR;
– financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ;
– z dobo odplačila glavnice do 7 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 630.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 90.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 216.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-04/2020
Škofljica, dne 9. marca 2020
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost