Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020

Kazalo

564. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (ID 1595), stran 1743.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom ter 268. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice dne 13. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (ID 1595) 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenske Konjice določa postopek priprave tekstualnih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (Uradni list RS, št. 32/19) – v nadaljevanju: Odlok o SD OPPN).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje SD OPPN akta se nanaša na parceli številka 87/1 in 1936 – del, obe k. o. 1115 Slovenske Konjice. Meja veljavnega OPPN se s predlaganimi SD OPPN ne spreminja, prav tako ne potek predvidene infrastrukture. Predvidene SD OPPN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov Odloka o OPPN.
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o OPPN je podal investitor Lambrechtov dom Slovenske Konjice. V dozidavi k Lambrechtovemu domu je potrebno predvideti izvajanje domskih dejavnosti kot krovne klasifikacije predvidenega objekta. Dopolnjena krovna klasifikacija dozidave kot stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine bo omogočala širšo uporabo stavbe, skladno s potrebami investitorja. Zaradi dopolnitve OPPN se vplivi nameravane gradnje na okolje ne bodo povečali. Nameravana gradnja ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer na območju, tehnične značilnosti gradnje se ne bodo spremenile.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
SD OPPN se bodo pripravile na podlagi pobude investitorja. Izhodišče za pripravo SD OPPN, ki se s tem sklepom potrdijo, je izdelala družba Arhiteza d.o.o. pod številko projekta 20/2017 v mesecu februarju 2020 in bodo sestavni del Odloka o SD OPPN.
4. člen 
(vrsta postopka za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN) 
Za potek priprave in sprejema Odloka o SD OPPN bo upoštevan redni postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2).
5. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in njegovih posameznih faz) 
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave Odloka o SD OPPN:
– Priprava in objava sklepa v Uradnem listu RS marec 2020
– Javna objava sklepa v prostorskem informacijskem sistemu in obvestilo o novem postopku preveritve celovite presoje vplivov na okolje ter določitev ministrstva, pristojnega za okolje ali je za SD OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje 21 dni
– Priprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka OPPN 7 dni
– Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, v kolikor bo ta potrebna, podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na okolje 30 dni
– MOP poda mnenje ali je OP ustrezno 30 dni
– Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o SD OPPN 7 dni
– Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Javna razgrnitev in javna obravnava z evidentiranjem vseh pisnih pripomb 30 dni
– Proučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni
– Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni po zaključku javne obravnave
– Izdelava predloga odloka o SD OPPN 7 dni
– Ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga sprememb OPPN na okolje sprejemljivi v skladu s področja varstva okolja, če je bilo za to potrebno izvesti celovito presojo vlivov na okolje 30 dni
– Izdelava usklajenega predloga odloka 7 dni
– Sprejem in objava odloka v Uradnem listu RS junij 2020.
Predvideni roki se zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Nosilcev urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na SD OPPN, zaradi narave sprememb navedenih v 2. členu tega sklepa, ne bo potrebno ponovno pozvati.
Z javno objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu bodo obveščeni o objavi državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost bo vključena v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN) 
Za pripravo SD OPPN se uporabijo podlage veljavnega OPPN in strokovne podlage za spremembe in dopolnitve OPPN, ki jih je izdelala družba Arhiteza d.o.o. pod številko projekta 20/2017 v mesecu februarju 2020. Obveznosti udeležencev ostajajo nespremenjene. Izdelavo SD OPPN bo financiral investitor.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na svetovnem spletu ter se objavi na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0006/2020
Slovenske Konjice, dne 13. marca 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost