Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2020 z dne 15. 3. 2020

Kazalo

561. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP GA-05 Ig Gabrovka, stran 1740.

  
Na podlagi 53., 289., 116. in 119. člena v zvezi s 110. členom Zakona o urejanju prostora – 2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) župan Občine Litija sprejema
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP GA-05 IG Gabrovka 
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem sklepom se določa začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za EUP GA-05 Gabrovka in potrjujejo Izhodišča za pripravo OPPN, ki so priloga temu sklepu.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 823/3, 825/2, 831/2, 834/2, 834/5, 834/6, 834/7, 835/3, 859, 860/3, 861, 862, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6, 920/2, 920/3, 920/6, 920/7, 920/8, 921/2, 937/7, 1839/3, 1839/4, 1839/5, 1839/6, 1839/7, 1839/8, 1839/9, 1857/1, 1857/2, 1864/3 vse k.o. Vodice (1844). Območje OPPN meri pribl. 2,4 ha m2.
Načrtovanje priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo in druge infrastrukturne ureditve lahko segajo tudi izven območja OPPN.
Gospodarska cona je v OPN Občine Litija, v enoti urejanja prostora EUP GA-05, z namensko rabo IG.
Z OPPN se načrtuje ureditev območja za gospodarske dejavnosti. Predmet urejanja je določitev pogojev za gradnjo objektov, zunanjih ureditev in infrastrukturnih priključkov.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve pridobi pobudnik OPPN.
4. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so naslednji:
1. faza: izhodišča in sklep o pripravi OPPN, odločitev o CPVO
60 dni
2. faza: osnutek OPPN 
30 dni
3. faza: prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
30 dni
4. faza: dopolnjeni osnutek OPPN
30 dni
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
6. faza: stališča do pripomb in predlogov javnosti
30 dni
7. faza: predlog OPPN
15 dni po potrditvi stališč 
in pripomb na OS
8. faza: druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
30 dni
9. faza: sprejem OPPN na OS
na seji OS.
Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Vojkova 52, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija (za področje lokalnih cest)
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Litja d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (za lokalne ceste, vodovod, kanalizacijo, odpadke, javno razsvetljavo)
9. CEROZ d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku
10. Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
11. Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto
12. Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija, Stegne 19, 1000 Ljubljana
ter dodatno za CPVO:
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, Ljubljana
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
15. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
16. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana.
V postopku priprave OPPN bo na podlagi določb Statuta Občine Litija sodelovala tudi KS Gabrovka, Gabrovka 23, 1274 Gabrovka, kot predstavnik lokalne skupnosti na obravnavanem območju. V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Občine Litija.
Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni in na javni obravnavi v času javne razgrnitve. V tem času lahko javnost poda pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam. Pripombe javnosti bo občina preučila in sprejela stališča do pripomb, ki bodo javno objavljena v prostorskem informacijskem sistemu Občine Litija in na krajevno običajen način v uradnem glasilu Občine Litija in na spretni strani občine.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanja prostora) 
Podatke za pripravo OPPN posredujeta oziroma pridobita Občina Litija in izbrani pooblaščeni načrtovalec iz javno dostopnih evidenc.
Geodetski načrt območja OPPN, strokovne rešitve prostorske ureditve in druge strokovne podlage za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik.
Pripravo vseh strokovnih podlag za OPPN in izdelavo strokovnih gradiv OPPN financira pobudnik.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z izhodišči za načrtovanje OPPN na uradni spletni strani Občine Litija www.litija.si.
Št. 350-1/2019-45
Litija, dne 9. marca 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost