Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020

Kazalo

542. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica, stran 1483.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 10. redni seji dne 12. 3. 2020 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
(1) S tem Odlokom Občina Sodražica (v nadaljevanju: Odlok) določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem Odloku, imajo naslednji pomen:
DL – državna liga
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez
OŠ – osnovna šola
OŠZ – občinska športna zveza
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred
Zavod VIZ – zavod s področja vzgoje in izobraževanja,
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
– zavodi za šport po zakonu;
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini,
– izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60% udeležencev s stalnim prebivališčem v občini.
(2) Do sofinanciranja določenih dejavnosti (izvajanja posameznih programov) so lahko upravičeni tudi izvajalci, ki
– imajo sedež izven občine, a izvajajo dejavnost na območju občine, v katero je vključenih najmanj 80% udeležencev s stalnim prebivališčem v občini;
– kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za občino, imajo lahko sedež izven občine in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v občini;
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, 
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa. 
– delujejo v občini najmanj eno (1) leto.
(3) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. Vrsto dejavnosti iz prejšnjega člena, ki se sofinancira v okviru LPŠ, določi občina v Merilih, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
6. člen
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Druge športne prireditve
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Podrobnejša opredelitev področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji«.
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določeni merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost/konkurenčnost in pomen za lokalno okolje v programih športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter programih kakovostnega in vrhunskega športa.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za izbor in finančno vrednotenje programov oziroma področij LPŠ so sestavni del tega Odloka.
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Sodražica.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz treh članov.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem Odloku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev Odloka,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
9. člen 
(JR) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem Odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) JR mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo kraja, časa in osebe, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in merila.
(4) JR se objavi v uradnem glasilu Občine Sodražica in na spletni strani občine.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
11. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
12. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z JR in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranje programov in področij letnega programa športa.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju napravi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
13. člen 
(odločba o izbiri) 
(1) Na osnovi predloga Komisije za izvedbo JR, odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ, izda pristojni organ občinske uprave.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
14. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri, občina vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
15. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz JR in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti primernost merila, pogojev in kriterijev za ocenjevanje vlog. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
16. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
17. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa pa lahko župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
19. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
III. PREHODNI DOLOČBI 
20. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18).
21. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/20
Sodražica, dne 12. marca 2020
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost