Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020

Kazalo

479. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04), stran 1397.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) ter 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 27. februarja 2020 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04) 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04) (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del programa opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Karta 1: Območje opremljanja, merilo 1:1000;
– Karta 2A: Obračunsko območje cestnega omrežja, merilo 1:1000;
– Karta 2B: Obračunsko območje vodovodnega omrežja, merilo 1:1000;
– Karta 2C: Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja, merilo 1:1000;
– Karta 2D: Obračunsko območje javnih površin, merilo 1:1000;
– Karta 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in katerih stroški so upoštevani v programu opremljanja, merilo 1:1000;
– Karta 4A: Prikaz nove komunalne opreme – cestno omrežje in javne površine, merilo 1:1000;
– Karta 4B: Prikaz nove komunalne opreme – vodovodno omrežje, merilo 1:1000;
– Karta 4C: Prikaz nove komunalne opreme – kanalizacijsko omrežje, merilo 1:1000 in
– Karta 4D: Prikaz nove komunalne opreme – ostala GJI, merilo 1:1000.
(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v predpisu, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja obsega območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04).
(2) Območje opremljanja je prikazano na grafičnem prikazu:
– Karta 1: Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
5. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste z javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija),
– javne površine z objekti za ravnanje z odpadki.
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarske javne infrastrukture:
– elektroenergetsko omrežje in
– elektronsko komunikacijska omrežja.
(3) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnnih prikazih:
– Karta 4A: Prikaz nove komunalne opreme – cestno omrežje in javne površine, merilo 1:1000;
– Karta 4B: Prikaz nove komunalne opreme – vodovodno omrežje, merilo 1:1000;
– Karta 4C: Prikaz nove komunalne opreme – kanalizacijsko omrežje, merilo 1:1000 in
– Karta 4D: Prikaz nove komunalne opreme – ostala GJI, merilo 1:1000.
(4) Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč so prikazana na grafičnem prikazu:
– Karta 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in katerih stroški so upoštevani v programu opremljanja, merilo 1:1000.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
6. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
Opremljanje stavbnih zemljišč je že izvedeno.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
7. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in virih financiranja, znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Vir financiranja
Občinski proračun (EUR)
Ceste z javno razsvetljavo
186.910
37.382
Vodovodno omrežje
14.020
2.804
Kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija)
147.190
52.129
Javne površine z objekti za ravnanje z odpadki
26.385
26.385
Skupaj
374.506
118.701
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
8. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Ceste z javno razsvetljavo
Obračunsko območje 1: cestno omrežje
Vodovodno omrežje
Obračunsko območje 2: vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija)
Obračunsko območje 3: kanalizacijsko omrežje
Javne površine z objekti za ravnanje z odpadki
Obračunsko območje 4: javne površine
(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu 4.
9. člen 
(skupni stroški nove komunalne opreme) 
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški nove komunalne opreme (EUR)
Ceste z javno razsvetljavo
Obračunsko območje 1: cestno omrežje
186.910
Vodovodno omrežje
Obračunsko območje 2: vodovodno omrežje
14.020
Kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija)
Obračunsko območje 3: kanalizacijsko omrežje
147.190
Javne površine z objekti za ravnanje z odpadki
Obračunsko območje 4: javne površine
26.385
Skupaj
374.505
10. člen 
(obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Ceste z javno razsvetljavo
Obračunsko območje 1: cestno omrežje
149.528
Vodovodno omrežje
Obračunsko območje 2: vodovodno omrežje
11.216
Kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija)
Obračunsko območje 3: kanalizacijsko omrežje
95.061
Javne površine z objekti za ravnanje z odpadki
Obračunsko območje 4: javne površine
0
Skupaj
255.804
11. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
Ceste z javno razsvetljavo
Obračunsko območje 1: cestno omrežje
13,65
8,53
Vodovodno omrežje
Obračunsko območje 2: vodovodno omrežje
1,57
0,98
Kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija)
Obračunsko območje 3: kanalizacijsko omrežje
8,05
5,03
Javne površine z objekti za ravnanje z odpadki
Obračunsko območje 4: javne površine
0,00
0,00
Skupaj
23,27
14,54
12. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,6:0,4.
13. člen 
(predhodno sklenjeni sporazumi o plačilu komunalnega prispevka in dokončanje postopkov) 
(1) Če je bil na podlagi predhodno sklenjenega sporazuma o plačilu komunalnega prispevka za urejeno zazidljivo zemljišče odmerjen in plačan komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, se višina poravnanega komunalnega prispevka upošteva pri odmeri komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe ali nove komunalne opreme, ki se odmerja zavezancu zaradi graditve na tem zemljišču. Poravnana višina komunalnega prispevka se ne revalorizira.
(2) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s tem odlokom.
14. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Oprostitev plačila komunalnega prispevka iz petega odstavka 14. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 77/19) v višini 30 % za dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega stanovanjskega objekta, ne velja na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04).
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Tolmin in na njeni spletni strani.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0023/2018
Tolmin, dne 28. februarja 2020
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost