Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020

Kazalo

478. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin, stran 1394.

  
Na podlagi 3. člena in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 27. februarja 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu, Ulica padlih borcev 2 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) na področju glasbenega šolstva ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Tolmin (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen 
(1) Ime zavoda je: Glasbena šola Tolmin.
(2) Sedež zavoda je: Tolmin, Prešernova ulica 4a.
(3) Zavod organizira delo v Tolminu, kjer je sedež zavoda, na Mostu na Soči in v Podbrdu.
(4) Zavod organizira delo tudi občinah Bovec in Kobarid.
3. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno ter za svoje obveznosti odgovarja do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno, subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu iz proračuna v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
4. člen 
Zavod je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin, p.o., Dijaška ul. 12b in z uveljavitvijo tega odloka prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
5. člen 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku številka 1/2748/00. Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Dejavnost zavoda
6. člen 
(1) Dejavnosti zavoda kot javne službe so po standardni klasifikaciji naslednje:
– P/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje.
(2) Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso javna služba:
– J/58.110 izdajanje knjig
– J/58.140 izdajanje revij in druge periodike
– J/59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R/90.0 kulturne in razvedrilne dejavnosti
– R/90.010 umetniško uprizarjanje
– R/90.030 umetniško ustvarjanje
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve.
7. člen 
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
8. člen 
(1) Zavod opravlja osnovno glasbeno in plesno izobraževanje za učence v oddelkih, skupinah in individualno.
(2) Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
(3) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
(4) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
9. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
III. ORGANI ZAVODA 
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
11. člen
(1) Sveta zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki staršev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.
(3) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in se jih voli iz skupin:
– pedagoških delavcev
4 člane,
– upravno-administrativnih delavcev in tehničnih delavcev
1 člana.
(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma učencev v zavodu.
(7) Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
12. člen 
(1) Svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji.
(2) Svet odloča na sejah z večino glasov vseh članov.
13. člen 
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Volitve članov sveta zavoda 
14. člen 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen če se svet staršev odloči za tajne volitve.
(2) Za izvedbo tajnih volitev imenuje svet staršev komisijo, v kateri ne smejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
(3) Na seji mora biti prisotnih najmanj polovica vseh članov sveta staršev. Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število glasov. V primeru enakega števila glasov za tretjega člana, se postopek volitev med temi kandidati ponovi.
15. člen 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 120 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih skupin delavcev zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
(2) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana in njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik, ne sme biti kandidat za predstavnike delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
(3) Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
16. člen 
(1) Kandidate predstavnikov delavcev v svet zavoda predlagajo učiteljski zbor in reprezentativni sindikat zavoda. Pravico predlagati kandidate predstavnikov delavcev v svet zavoda imajo tudi najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
(2) Predlogi kandidatov delavcev v svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po sprejemu sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati, ki so predstavniki delavcev v svetu zavoda, morajo imeti pasivno volilno pravico.
17. člen 
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
(2) Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(3) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po skupinah iz 11. člena tega odloka in po abecednem vrstnem redu priimkov z navedbo števila kandidatov, ki se jih izvoli iz posamezne skupine. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov za katere se želi glasovati.
(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, na kateri je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen 
(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, skladno z 11. členom tega odloka. Izvoljeni so tisti kandidati iz posameznih skupin, ki so dobili v skupini največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste skupine dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima v zavodu daljšo delovno dobo.
(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna komisija v roku 5 dni od dneva glasovanja objavi pisno poročilo o rezultatih volitev.
Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda 
19. člen 
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahtevo za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve.
(3) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic iz formalnih razlogov, v 30 dneh od prejema zahteve za odpoklic, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
(4) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
(5) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
2. Ravnatelj
20. člen
(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda in opravlja naloge v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje.
3. Strokovni organi
21. člen
(1) Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
(2) Naloge strokovnih organov določa zakon.
4. Svet staršev
22. člen
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
(2) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Svet staršev ima predsednika in namestnika, ki ju izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji. Naloge Sveta staršev določa zakon.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELOVANJE ZAVODA 
23. člen 
(1) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so last ustanovitelja:
– stavba na naslovu Prešernova 4a, 5220 Tolmin, stoječa na parc. št. 740/6 k.o. 2248 Tolmin, v kateri se nahajajo prostori zavoda;
– atrij pred stavbo, ki se nahaja na parc. št. 739/3 k.o. 2248 Tolmin,
– dele parc. št. 740/7 k.o. 2248 Tolmin, ki v naravi predstavljajo zemljišče med atrijem in stavbo iz druge alineje, zemljišče prek katerega vodi pot do vhoda v šolo ter prostora ob južni in zahodni steni glasbene šole, kar pomeni, da zavod ne upravlja le s skrajnim vzhodnim delom zgoraj navedene parcele, ki v naravi predstavlja pločnik ob Prešernovi ulici.
(2) Ustanovitelj sklene z zavodom pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje.
24. člen 
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. Zavod samostojno upravlja s sredstvi iz prejšnjega odstavka, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali pa ga obremeniti z bremeni brez soglasja ustanovitelja.
(2) Zavod je dolžan upravljati premoženja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz državnega proračuna in proračuna ustanovitelja, iz plačil staršev, iz donacij, sponzorjev in drugih virov v skladu z zakonom.
(2) Ustanovitelj zagotavlja v skladu z zakonom sredstva za opravljanje dejavnosti na območju ustanovitelja.
(3) Opravljanje dejavnosti izven območja ustanovitelja lahko zavod uredi s pogodbo.
(4) Prispevek staršev določi zavod v soglasju z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje.
26. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
27. člen 
(1) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč standarde in normative, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelj oziroma država.
(2) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
28. člen 
(1) Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo nadstandardni programi in storitve in deluje v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Vire sredstev sklada in njegovo upravljanje določa zakon.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA 
29. člen 
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– poroča ustanovitelju o uresničevanju programa, o poslovanju ter predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne načrte na področju dejavnosti, ki jo opravlja v skladu s tem odlokom,
– zagotavlja ustanovitelju druge podatke v skladu z zakonom in tem odlokom.
30. člen 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– usklajuje program dejavnosti zavoda, ki je v pristojnosti občine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje dejavnosti in razvoja zavoda iz pristojnosti občine,
– uresničuje druge pravice in obveznosti iz pristojnosti občine v skladu z zakonom in tem odlokom.
VI. NADZOR 
31. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v zavodu izvaja šolska inšpekcija.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda na področjih, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
32. člen 
(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije
(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Zavod mora svoje splošne akte uskladiti z določbami tega odloka najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka.
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi dosedanji akti o ustanovitvi zavoda.
35. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2016
Tolmin, dne 28. februarja 2020
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost