Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

281. Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, stran 878.

  
Na podlagi tretjega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) ob predhodnem soglasju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-1/2019-DI/5 z dne 6. 12. 2019 Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, za katere se objavi javni razpis za podelitev koncesij, trajanje koncesij in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljitev razlogov za podelitev koncesij v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19).
2. člen 
Koncesija se v skladu s to uredbo podeli na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti na območju naslednjih občin (v nadaljnjem besedilu: območje): Ljubljana, Velenje, Krško, Izola, Črnomelj, Lenart, Nazarje, Sežana in Bovec.
II. PREDMET IN PREDVIDENI OBSEG KONCESIJSKE DEJAVNOSTI TER RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE 
3. člen 
Predmet koncesije je opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, in sicer v predvidenem skupnem obsegu 9,70 programa.
4. člen 
(1) Koncesija se podeli na naslednjih območjih in v naslednjih predvidenih obsegih:
1. Ljubljana, v predvidenem obsegu 3,00 programa,
2. Velenje, v predvidenem obsegu 1,00 programa,
3. Krško, v predvidenem obsegu 1,06 programa,
4. Izola, v predvidenem obsegu 1,00 programa,
5. Črnomelj, v predvidenem obsegu 1,00 programa,
6. Lenart, v predvidenem obsegu 0,99 programa,
7. Nazarje, v predvidenem obsegu 0,65 programa,
8. Sežana, v predvidenem obsegu 0,50 programa,
9. Bovec, v predvidenem obsegu 0,50 programa.
(2) Koncesija se podeli za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let, na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti.
5. člen 
(1) Koncesija na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti se podeli, ker javni zdravstveni zavodi na območjih, na katerih se podeli koncesija, navedene zdravstvene dejavnosti ne morejo zagotavljati v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe.
(2) Koncesija na območjih in v predvidenih obsegih iz prejšnjega člena se podeli zaradi zagotavljanja potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev in skrajšanja čakalnih dob.
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
6. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje in portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora vsebovati podatke, ki jih določa 44.b člen Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(3) Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje ali na portalu javnih naročil, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena najmanj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
7. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa 44.č člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja med različnimi ponudniki Ministrstvo za zdravje upošteva merila, ki jih določa 44.d člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, in merila, določena v razpisni dokumentaciji.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka pripravi in določi komisija, ki je sestavljena iz treh članov, zaposlenih na Ministrstvu za zdravje. Člane določi minister, pristojen za zdravje, in sicer s pisnim sklepom.
IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD NJENIM IZVAJANJEM IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
8. člen 
(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli Ministrstvo za zdravje z odločbo o izbiri koncesionarja.
(2) Ministrstvo za zdravje in koncesionar medsebojna razmerja uredita s koncesijsko pogodbo, ki se sklene po dokončnosti koncesijske odločbe.
9. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi v 44.i členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
10. člen 
Ministrstvo za zdravje koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo na način in pod pogoji, določenimi v 44.j členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med Ministrstvom za zdravje in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja Ministrstvo za zdravje v skladu s 44.k členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.
V. KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
Ministrstvo za zdravje objavi javni razpis iz 6. člena te uredbe najpozneje v devetdesetih dneh od uveljavitve te uredbe.
13. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-1/2020
Ljubljana, dne 13. februarja 2020
EVA 2019-2711-0062
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti