Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, stran 845.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17), 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 10. redni seji, dne 27. 11. 2019, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 9. redni seji dne 19. 12. 2019, Občinski svet Občine Podčetrtek na 9. redni seji dne 6. 12. 2019, Občinski svet Občine Rogatec na 7. redni seji dne 5. 12. 2019, Občinski svet Občine Kozje na 10. redni seji dne 19. 12. 2019 in Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji dne 26. 11. 2019 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/01, 52/03, 116/08, 43/12, 48/13, 37/16) se prvi in drugi odstavek 9. člena spremenita tako, da se glasita:
»Zavod opravlja izobraževanje mladine in odraslih po javno veljavnih in drugih programih, ki so sprejeti na način in po postopku določenim z zakonom ter dejavnost večgeneracijskega centra.
Poleg izobraževanja iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi:
– splošno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje seminarskega tipa,
– svetovalno dejavnost pri:
– vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, 
– vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, 
– vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle, 
– ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter 
– samostojnem učenju, 
– druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge.«
2. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– andragoški zbor in
– strokovni aktiv.«
3. člen 
V šesti alinei prvega odstavka 16. člena se na koncu besedila doda besedna zveza:
»kot drugostopenjski organ,«
4. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda za izobraževanje odraslih;
– imenuje in razrešuje vodjo izobraževalnega področja in vodjo organizacijske enote;
– pripravlja predloga letnega delovnega in finančnega načrta javnega zavoda za izobraževanje odraslih ter predloga poročila o njegovi uresničitvi in je odgovoren za njuno izvedbo;
– pripravi predlog razvojnega programa javnega zavoda za izobraževanje odraslih;
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja;
– vodi delo andragoškega zbora;
– spodbuja oziroma zagotavlja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri delu strokovnih in drugih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive;
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca;
– je odgovoren za presojanje in razvijanje kakovosti in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji javnega zavoda za izobraževanje odraslih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.«
5. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja javnega zavoda za izobraževanje odraslih je lahko imenovan, kdor ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja;
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenja andragoškega zbora in ustanoviteljev.
Po prejemu mnenj svet zavoda odloči o imenovanju direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku roka je lahko ponovno imenovan.«
6. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za strokovnega delavca v skladu z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, vendar največ za eno leto.
Če svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem mandata direktorja ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenujejo vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh ustanovitelji.
Svet zavoda mora v primeru iz prejšnjega odstavka takoj začeti s postopkom za imenovanje direktorja.
Pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja izobraževanje odraslih, lahko ista oseba v zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat zaporedoma.«
7. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor lahko imenuje vodjo izobraževalnega področja in vodjo organizacijske enote.
Za vodjo izobraževalnega področja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca v skladu z zakonom, ki ureja izobraževanje odraslih, in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.
Vodja izobraževalnega področja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor in obsegajo vsaj:
– vodenje dela strokovnega aktiva,
– načrtovanje in organiziranje izobraževanja odraslih,
– analiziranje izobraževalnega dela in njegovih rezultatov,
– spremljanje napredovanja udeležencev,
– opravljanje in organiziranje dejavnosti svetovanja in
– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.
Vodjo izobraževalnega področja razreši direktor. Direktor vodjo izobraževalnega področja, ki ga razreši, seznani z razlogi za razrešitev.
Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj tri leta delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.
Vodja organizacijske enote opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi strokovno delo organizacijske enote ter je odgovoren zanj,
– pripravi predlog programa razvoja in letnega programa dela ter odgovarja za njuno izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa organizacijske enote in pripravlja predlog letnega poročila,
– vodi delo andragoškega zbora, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– zagotavlja zakonitost dela organizacijske enote v okviru svojih pooblastil,
– skrbi za kakovost izvedbe programov in dejavnosti in drugih nalog organizacijske enote,
– odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev organizacijske enote,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
8. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna organa zavoda sta:
– andragoški zbor in
– strokovni aktiv.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo določbe zakona, ki ureja izobraževanje odraslih in drugi akti zavoda.
Strokovna organa sprejmeta poslovnik o svojem delovanju.«
9. člen 
Členi 30., 31., 32. in 33. se črtajo.
10. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaposleni v zavodu so strokovni delavci v javnoveljavnih programih za izobraževanje odraslih, strokovni delavci v dejavnostih in drugi delavci, ki opravljajo administrativna, tehnična in druga dela.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci iz prvega odstavka tega člena določa zakon, ki ureja izobraževanje odraslih.
Podrobnosti glede pogojev in dodatnih zahtev za zasedbo delovnih mest zavod uredi z internim aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«
11. člen 
Zavod uskladi svoje splošne akte s tem odlokom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2019-06
Rogaška Slatina, dne 19. decembra 2019
 
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš

AAA Zlata odličnost