Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

246. Pravilnik o spremembah Pravilnika o elektromagnetni združljivosti, stran 781.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o elektromagnetni združljivosti 
1. člen 
V Pravilniku o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa zahteve za elektromagnetno združljivost opreme, njeno dajanje na trg in omogočanje dostopnosti na trgu, v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 79), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1139/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. naslednjo letalsko opremo, kadar ta oprema spada na področje uporabe Uredbe 2018/1139/EU in je namenjena izključno za uporabo med letom:
a) zrakoplove, razen brezpilotnih, ter z njimi povezane motorje, propelerje, dele in nenameščeno opremo, in
b) brezpilotne zrakoplove ter z njimi povezane motorje, propelerje, dele in nenameščeno opremo, katerih projektiranje je bilo certificirano v skladu s prvim odstavkom 56. člena Uredbe 2018/1139/EU in so namenjeni za upravljanje izključno na frekvencah, ki so na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in na njegovi podlagi izdanih predpisov razporejene za zaščiteno letalsko uporabo;«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-232/2019/10
Ljubljana, dne 12. februarja 2020
EVA 2019-2130-0018
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost