Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

245. Pravilnik o spremembah Pravilnika o radijski opremi, stran 781.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o radijski opremi 
1. člen 
V Pravilniku o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/16) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost radijske opreme na trgu in njeno dajanje v uporabo v skladu z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L št. 153 z dne 22. 5. 2014, str. 62), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1139/EU), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/53/EU).«.
2. člen 
V Prilogi 1 se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Naslednja letalska oprema, kadar ta oprema spada na področje uporabe Uredbe 2018/1139/EUin je namenjena izključno za uporabo med letom:
a) zrakoplovi, razen brezpilotnih, ter z njimi povezani motorji, propelerji, deli in nenameščena oprema;
b) brezpilotni zrakoplovi ter z njimi povezani motorji, propelerji, deli in nenameščena oprema, katerih projektiranje je bilo certificirano v skladu s prvim odstavkom 56. člena Uredbe 2018/1139/EU in so namenjeni za upravljanje izključno na frekvencah, ki so na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in na njegovi podlagi izdanih predpisov razporejene za zaščiteno letalsko uporabo.«.
Opomba 2 se črta.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-214/2019/17
Ljubljana, dne 11. februarja 2020
EVA 2019-2130-0016
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost