Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

243. Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme, stran 775.

  
Na podlagi prvega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ter prvega odstavka 14. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06 in 90/12 – ZdZPVHVVR) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih za zagotavljanje varnosti krme 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora krma glede na namen uporabe izpolnjevati za dajanje na trg, uporabo, uvoz in izvoz v skladu z Direktivo 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2002, str. 10), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/1869 z dne 7. novembra 2019 o spremembi in popravku Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti nekaterih nezaželenih snovi v živalski krmi (UL L št. 289 z dne 8. 11. 2019, str. 32), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/32/ES).
(2) Ta pravilnik določa poti obveščanja Evropske komisije in držav članic o proizvodih za prehrano živali, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tega pravilnika, in najvišje vrednosti učinkovin protimikrobnih veterinarskih zdravil in antiparazitikov v neciljni krmi po neizogibnem prenosu za izvajanje:
– petega odstavka 50. člena Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES) in
– petega odstavka 7. člena Uredbe (EU) 2019/4 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme, spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS (UL L št. 4 z dne 7. 1. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/4/EU).
(3) Ta pravilnik določa tudi mikrobiološke kriterije krme, spremljanje prisotnosti mikotoksinov in uporabo orientacijskih vrednosti v proizvodih za prehrano živali, oceno tveganja ter obvladovanje novih tveganj z nezaželenimi snovmi v krmi.
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito
– proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
– proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. analiza tveganja je analiza tveganja iz 10. točke 3. člena Uredbe 178/2002/ES,
2. antiparazitik je antiparazitik iz 13. točke 4. člena Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (UL L št. 4 z dne 7. 1. 2019, str. 43; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/6/EU),
3. dnevni obrok je dnevni obrok iz točke (f) drugega odstavka 2. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1831/2003/ES),
4. dajanje na trg je dajanje v promet iz 8. točke 3. člena Uredbe 178/2002/ES,
5. dopolnilna krmna mešanica je dopolnilna krmna mešanica iz točke (j) drugega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229 z dne 1. 9. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2018/1903 z dne 5. decembra 2018 o popravku prilog IV, VI in VII k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi ter o popravku nekaterih jezikovnih različic prilog II, IV, V in VI k navedeni uredbi (UL L št. 310 z dne 6. 12. 2018, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 767/2009/ES),
6. krmna mešanica je krmna mešanica iz točke (h) drugega odstavka 3. člena Uredbe 767/2009/ES,
7. krmni dodatek je krmni dodatek iz točke (a) drugega odstavka 2. člena Uredbe 1831/2003/ES,
8. navzkrižna kontaminacija je navzkrižna kontaminacija iz točke (d) drugega odstavka 3. člena Uredbe 2019/4/EU,
9. neciljna krma je neciljna krma iz točke (c) drugega odstavka 3. člena Uredbe 2019/4/EU,
10. neželena snov je katerakoli snov ali proizvod, razen povzročiteljev bolezni, ki je prisotna v oziroma na proizvodu za prehrano živali in predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi ali živali ali za okolje ali bi lahko škodljivo vplivala na proizvodnjo rejnih živali,
11. nosilec dejavnosti poslovanja s krmo je nosilec dejavnosti poslovanja s krmo iz 6. točke 3. člena Uredbe 178/2002/ES,
12. ocena tveganja je ocena tveganja iz 11. točke 3. člena Uredbe 178/2002/ES,
13. popolna krmna mešanica je popolna krmna mešanica iz točke (i) drugega odstavka 3. člena Uredbe 767/2009/ES,
14. posamično krmilo je posamično krmilo iz točke (g) drugega odstavka 3. člena Uredbe 767/2009/ES,
15. proizvodi za prehrano živali so posamična krmila, krmne mešanice, krmni dodatki, premiksi in ostale snovi, namenjene za uporabo ali uporabljene za prehrano živali,
16. protimikrobna snov je protimikrobna snov iz 12. točke 4. člena Uredbe 2019/6/EU,
17. premiks je premiks iz točke (e) drugega odstavka 2. člena Uredbe 1831/2003/ES,
18. tveganje je tveganje iz 24. točke 3. člena Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2127 z dne 10. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb direktiv Sveta 91/496/EGS, 97/78/ES in 2000/29/ES (UL L št. 321 z dne 12. 12. 2019, str. 111), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/625/EU),
19. učinkovina je učinkovina iz 3. točke 4. člena Uredbe 2019/6/EU,
20. zdravilo za uporabo v veterinarski medicini je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini iz 1. točke 4. člena Uredbe 2019/6/EU,
21. živali so živali, ki se jih krmi, redi ali goji za proizvodnjo živil za prehrano ljudi, živali, ki se ne uporabljajo za prehrano ljudi (kot so hišne živali, kožuharji, laboratorijske živali, živali v živalskih vrtovih in cirkusih), in živali, ki živijo prosto v naravi, če se jih krmi s krmo.
4. člen 
(dajanje na trg, uporaba in uvoz) 
Proizvodi za prehrano živali, ki se dajejo na trg, uporabljajo ali uvažajo na ozemlje Republike Slovenije, morajo biti proizvedeni in označeni v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje krme, in ob pravilni uporabi ne smejo predstavljati nevarnosti za zdravje ljudi, živali in za okolje ali škodljivo vplivati na proizvodnost rejnih živali.
5. člen 
(pogoji za zagotavljanje varnosti proizvodov za prehrano živali) 
(1) Proizvodi za prehrano živali se lahko dajejo na trg, uporabljajo ali uvažajo na ozemlje Republike Slovenije, če:
1. vsebnost neželenih snovi ne presega najvišje dovoljene mejne vrednosti, določene v Prilogi I Direktive 2002/32/ES;
2. ustrezajo minimalnim mikrobiološkim kriterijem krme iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. ustrezajo mikrobiološkim kriterijem za krmne proizvode živalskega izvora iz Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2124 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES (UL L št. 321 z dne 12. 12. 2019, str. 73);
4. vsebnost učinkovin protimikrobnih veterinarskih zdravil in antiparazitikov v neciljni krmi po neizogibnem prenosu ne presega najvišje mejne vrednosti iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
5. se v njih ugotovi snovi, za katere ni predpisana najvišja mejna vsebnost, vendar pa ocena tveganja, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, zagotovi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) ali Evropska komisija ne potrdi tveganja za zdravje ljudi oziroma živali ali za okolje.
(2) Proizvodi, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, niso varni v skladu s 15. členom Uredbe 178/2002/ES.
6. člen 
(neželene snovi v dopolnilnih krmnih mešanicah) 
(1) Za dopolnilne in popolne krmne mešanice se uporablja mejna vrednost, ki je določena za nezaželene snovi v krmnih mešanicah v Prilogi I Direktive 2002/32/ES.
(2) Za dopolnilne in popolne krmne mešanice se uporablja prag ukrepanja, ki je določen za nezaželene snovi v krmnih mešanicah v Prilogi II Direktive 2002/32/ES.
(3) Če je mejna vrednost za nezaželene snovi v Prilogi I Direktive 2002/32/ES določena le za popolno krmno mešanico, dopolnilne krmne mešanice ne smejo vsebovati višje vsebnosti nezaželene snovi, kot je določena v Prilogi I Direktive 2002/32/ES za popolne krmne mešanice, ob upoštevanju predpisanega deleža dopolnilne krmne mešanice v dnevnem obroku po navodilih proizvajalca.
7. člen 
(prepoved redčenja) 
Proizvodov za prehrano živali, v katerih so najvišje dovoljene mejne vrednosti neželenih snovi iz Priloge I Direktive 2002/32/ES v krmi presežene ali v katerih so najvišje dovoljene mejne vrednosti učinkovin protimikrobnih veterinarskih zdravil in antiparazitikov v neciljni krmi po neizogibnem prenosu iz Priloge 2 tega pravilnika presežene, se za namene redčenja ne sme mešati z istimi ali drugimi proizvodi za prehrano živali.
8. člen 
(izvoz v tretje države) 
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za proizvode za prehrano živali, ki so namenjeni za izvoz v tretje države.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v tretje države izvozijo ali ponovno izvozijo tudi proizvodi za prehrano živali, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, če so izpolnjeni pogoji iz 12. člena Uredbe 178/2002/ES.
9. člen 
(notranje kontrole proizvajalcev in uvoznikov) 
(1) Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki izvajajo dejavnost proizvodnje krme oziroma uvoza krme, morajo z načrti notranjih kontrol zagotavljati skladnost surovin in proizvodov z zahtevami iz tega pravilnika.
(2) Načrt notranjih kontrol iz prejšnjega odstavka lahko poleg zahtev iz tega pravilnika vsebuje tudi druge zahteve za zagotavljanje varnosti krme, ki jih nosilec dejavnosti poslovanja s krmo določi na podlagi ocene tveganja.
(3) Načrt notranjih kontrol iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati ukrepe za zagotavljanje varnosti surovin in proizvodov (npr. preverjanje kritičnih mest proizvodnega procesa, postopki jemanja vzorcev in pogostost jemanja vzorcev, vrsta in pogostost analiz in v primeru neskladnosti, ukrepi, ki opredelijo nadaljnje ravnanje s surovinami in proizvodi).
(4) Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo ukrepati, ko so prekoračeni pragi za ukrepanje glede neželenih snovi v krmi iz Priloge II Direktive 2002/32/ES. Kjer so pragi za ukrepanje preseženi, izvedejo preiskave, s katerimi se ugotovi vire nezaželenih snovi, in sprejmejo ukrepe za zmanjšanje ali odpravo takih virov v krmni verigi.
(5) Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo pri ugotavljanju in določanju kritičnih mej, ki ločujejo sprejemljivost krme od nesprejemljivosti, na kritičnih kontrolnih točkah uporabljati orientacijske vrednosti iz Priloge Priporočila Komisije z dne 17. avgusta 2006 o prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, toksinov T-2 in HT-2 ter fumonizinov v proizvodih, namenjenih za krmo (UL L št. 229 z dne 23. 8. 2006, str. 7), zadnjič spremenjenega s Priporočilom Komisije (EU) 2016/1319 z dne 29. julija 2016 o spremembi Priporočila Komisije 2006/576/ES glede deoksinivalenola, zearalenona in ohratoksina A v hrani za hišne živali (UL L št. 208 z dne 2. 8. 2016, str. 58).
(6) Če nosilec dejavnosti poslovanja s krmo pri izvajanju notranjih kontrol ali kako drugače ugotovi ali pridobi informacijo, da krma ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika, mora o tem po telefonu, telefaksu ali po elektronski pošti nemudoma obvestiti pristojni območni urad UVHVVR in ukrepati v skladu z 20. členom Uredbe 178/2002/ES.
(7) Če nosilec dejavnosti poslovanja s krmo pri izvajanju notranjih kontrol ugotovi, da je v krmnem proizvodu prekoračen prag za ukrepanje glede nezaželene snovi iz Priloge II Direktive 2002/32/ES, mora o tem obvestiti pristojni območni urad UVHVVR in izvesti ukrepe iz četrtega odstavka tega člena.
10. člen 
(obveščanje Evropske komisije in držav članic) 
(1) Kontaktna točka sistema hitrega obveščanje za živila in krmo (v nadaljnjem besedilu: sistem RASFF) na UVHVVR takoj obvesti Evropsko komisijo in države članice preko sistema RASFF, če se z analizo tveganja ugotovi, da bi lahko proizvodi za prehrano živali neposredno ali posredno vplivali na zdravje ljudi oziroma živali ali na okolje in predvsem, kadar je ugotovljeno, da za proizvode za prehrano živali niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa poteka obveščanje o ugotovljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih v obliki letnih poročil.
(2) Če se ugotovi prekoračen prag za ukrepanje glede nezaželene snovi iz Priloge II Direktive 2002/32/ES v proizvodih za prehrano živali, ki izvirajo iz druge države članice Evropske unije, UVHVVR o ugotovitvi obvesti to državo preko sistema upravne pomoči in sodelovanja v skladu s 102. členom Uredbe 2017/625/EU. Če se z analizo tveganja ugotovi, da bi presežek neželene snovi lahko vplival na zdravje ljudi ali živali ali na okolje, UVHVVR informacijo takoj posreduje Evropski komisiji preko sistema RASFF.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme (Uradni list RS, št. 58/11 in 35/14).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-63/2019
Ljubljana, dne 10. februarja 2020
EVA 2019-2330-0035
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost