Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

143. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 486.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep) kot del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 in zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 6837 z dne 18. septembra 2019 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014SI06RDNP001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »je ministrstvo« nadomesti z besedilom »je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedilom »kupoprodajno pogodbo« dodata pika in nov stavek, ki se glasi: »Dokazilo iz te točke se priloži vlogi na javni razpis«.
V 5. točki se besedilo »87/14 in 15/16« nadomesti z besedilom »87/14, 15/16 in 78/18«.
V šestem odstavku se za besedo »izobrazbi« dodata vejica in besedilo »ki se priloži vlogi na javni razpis«.
V prvi alineji se za besedo »dejavnosti« črtata vejica in besedilo »kar upravičenec dokazuje z izjavo«.
4. člen 
V 9. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. od oddaje vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka ne sme zmanjšati obsega zemljišč kmetijskega gospodarstva, s katerim je vstopil v podukrep iz te uredbe in jih je imel v lasti ob oddaji vloge na javni razpis, razen ob morebitni razlastitvi, odtujitvi ali omejitvi lastninske pravice v javno korist, če služnostni upravičenec ali lastnik nepremičnine postane Republika Slovenija, občina ali izvajalec javne službe;«.
5. člen 
V 11. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za podukrep iz te uredbe je v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih 63.650.000 eurov, in sicer 50.920.000 eurov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 12.730.000 eurov iz sredstev proračuna Republike Slovenije.«.
6. člen 
14. člen se črta.
7. člen 
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži na način, določen v drugem in tretjem odstavku 13. člena te uredbe.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
8. člen 
V Prilogi 3 se v 9. cilju »SODELOVANJE IN DVIG KAKOVOSTI PROIZVODOV« točka 9.3 črta.
Dosedanji točki 9.4 in 9.5 postaneta točki 9.3 in 9.4.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(končanje postopkov) 
(1) Postopki, začeti na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se od 1. julija 2020 zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18 in 50/19), vložijo v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 16. člena uredbe.
10. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjeni drugi odstavek 16. člena uredbe se začne uporabljati 1. julija 2020.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2020
Ljubljana, dne 23. januarja 2020
EVA 2019-2330-0108
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik