Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

141. Sklep o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Šmartno jug – 2. del, stran 484.

  
Na podlagi 110., 119., 123. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) sprejemam
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Šmartno jug – 2. del 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Šmartno jug – 2.del (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. 
ID številka OPPN 
Ministrstvo za okolje in prostor je dodelilo spremembam in dopolnitvam OPPN identifikacijsko številko: 1503.
3. 
Potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN, ki jih je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., pod številko projekta 19164-00 v mesecu oktobru 2019.
4. 
Območje sprememb in dopolnitev in predmet načrtovanja 
Na območju je v veljavi OPPN za območje urejanja Šmartno jug – 2. del (Uradni list RS, št. 55/11), ki načrtuje gradnjo štirih stanovanjskih objektov. Naročnik želi dve gradbeni parceli združiti in namesto dveh objektov zgraditi en stanovanjski objekt z malo drugačnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, kot so določeni v veljavnem OPPN. Za izvedbo načrtovane investicije je treba izvesti spremembo in dopolnitev OPPN.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Rešitve pripravo sprememb in dopolnitev bodo pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, strokovnih podlag ter investicijskih namer pobudnika.
6. 
Vrsta postopka 
Spremembe in dopolnitve OPPN se skladno s 123. in 268. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
7. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev in njegovih posameznih faz 
Rok za sprejem sprememb in dopolnitev je predviden eno leto od objave tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki. V primeru, da bo v postopku treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se postopek podaljša za najmanj en mesec v vsaki fazi.
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN:
Faza
Rok
1. osnutek sprememb 
in dopolnitev
1 mesec po objavi sklepa
2. dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev OPPN
2 meseca po objavi sklepa
3. javna razgrnitev, javna obravnava in obravnava osnutka sprememb 
in dopolnitev na Občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji
2 meseca po dopolnitvi osnutka sprememb 
in dopolnitev OPPN
4. predlog sprememb 
in dopolnitev OPPN
2 meseca po sprejemu osnutka sprememb 
in dopolnitev na Občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji
5. sprejem sprememb 
in dopolnitev na Občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji
2 meseca po pripravi predloga sprememb 
in dopolnitev OPPN
8. 
Nosilci urejanja prostora za podajo mnenj, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev.
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
5. Ministrstvo za zdravje,
6. Zavod RS za varstvo narave.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Občina Šmartno pri Litiji,
2. Javno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.,
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
4. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
9. 
Načrt vključevanja javnosti 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev OPPN z objavo tega sklepa in izhodišč iz 3. točke tega sklepa na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Občina Šmartno pri Litiji pripravi javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev OPPN, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, spletnim naslovom, kjer je osnutek sprememb in dopolnitev objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Občina Šmartno pri Litiji prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča, skupaj z usklajenim predlogom sprememb in dopolnitev OPPN, objavi na svoji spletni strani.
Spremembe in dopolnitve OPPN občinski svet sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. 
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat lastništva zemljišč,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta,
– elaborat ekonomike,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku sprememb in dopolnitev OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku sprememb in dopolnitev OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
11. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med Občino Šmartno pri Litiji in investitorjem.
12. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 3. točke tega sklepa objavi na spletni strani Občina Šmartno pri Litiji in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2010-42
Šmartno pri Litiji, dne 13. januarja 2020
 
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko