Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

135. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah, stran 478.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 92/12) je župan Občine Radeče dne 10. 1. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah
1. člen 
(pravna podlaga) 
S tem sklepom določa župan Občine Radeče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11, 7/15).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz Občinskega prostorskega načrta (OPN) Radeče (Uradni list RS, št. 99/11, 7/15) ter na pobudi investitorjev priprave OPPN z dne 19. 12. 2019.
Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
OPN za celotno enoto urejanja prostora (EUP) RA 11/8 v 126. členu določa postopek izdelave OPPN.
Podrobna namenska raba zemljišč znotraj EUP je SS – stanovanjske površine.
Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se uporabljajo usmeritve iz 116. člena OPN za enostanovanjsko gradnjo, in sicer:
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: enostanovanjske in dvostanovanjske (kot samostoječe hiše, vile in atrijske hiše), gradbeno inženirski objekti in nezahtevni in enostavni objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjen gradnji je max 0,6
– predlagana max. etažnost je K+P+1+M, s tem, da je klet na ravnem terenu največ 0,6 m nad koto najvišjega okoliškega terena ali v celoti vkopana. Na strmem terenu je klet v celoti ali delno vkopana. Etažnost stavb je v tem primeru največ K+P+M. Kolenčni zid do 1,00 m, lahko je višji, kolikor se skrije pod napuščem strehe, ali se le delno vizualno poudari kot arhitektonski oblikovni element fasade.
– predlagano oblikovanje objektov je: Vsi objekti morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim bolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico. Tlorisni gabariti: pravokotne, kvadratne ali druge tlorisne oblike. Možno je dodajati dodatne volumne. Fasade objektov naj bodo bele, v pastelnih barvah – odtenki zemeljskih barv ali v naravni barvi materiala. Streha naj bodo enokapnice, dvokapnice ali večkapnice, z možnostjo kombiniranja z ostalimi vrstami streh (ravna streha). Dovoljene so frčade, strešna okna in ostali strešni elementi osvetlitve mansarde. Barva kritine v naravni opečnati barvi ali v temno sivem odtenku. Naklon strešin od 30° do 45°, napušči naj bodo minimalni.
– parcelacija se prilagaja že obstoječi parcelaciji, tipologiji zazidave oziroma terena, namenu, velikosti objektov, priključevanju na GJI, dostopom in dovozom. Pri novih parcelacijah zazidljivi del parcele ne sme biti manjši od 400 m2.
– vsi objekti razen tistih, ki jih določa zakon, morajo biti priključeni na javno gospodarsko infrastrukturo (minimalno: dovoz, vodovod, elektriko, odvoz odpadkov, priključitev na kanalizacijo ali lastno ČN), ki se mora smiselno navezovati na obstoječo infrastrukturo in druge ureditve.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
Predmet načrtovanja OPPN je umestitev stanovanjskih objektov (klasifikacija stavb razred CCSI 11100 in CCSI 11210) s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo in priključitvijo nanjo.
Območje OPPN meri cca 3 ha in obsega zemljiške parcele:
k.o. 1862 RADEČE – 192/1 (del), 192/2, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16 (del), 192/17 (del), 192/18 (del), 192/19, 193/6, 193/21 (del), 194/2, 589 (del);
k.o. 1866 HOTEMEŽ – 362/9, 362/10, 362/16 (del), 362/17, 363/1, 363/6 (del), 363/7, 363/8, 364/1, 365/1, 365/2, 366/3, 366/5, 366/7, 366/8 (del), 366/9 (del), 366/10 (del), 366/11, 366/12 (del), 366/13 (del), 366/14, 366/15, 366/16, 366/17, 367/3, 367/7, 367/9, 367/12, 367/14, 378/1 (del), 379/1 (del), 379/4.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN ter geološkim poročilom zagotovi investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine in v Uradnem listu, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
januar 2020
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic NUP 
30 dni, hkrati 
s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka OPPN 
60 dni po prejemu vseh smernic 
iz faze (4)
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP 
na osnutek OPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni 
(+30 dni, 
v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
30 dni
(11) Objava osnutka OPN in OP na spletni strani občine in 
javna razgrnitev ter javna obravnava
30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb 
in predlogov javnosti
15 dni
(13) Izdelava predloga OPPN na podlagi stališč iz faze (12)
30 dni / po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni 
(+30 dni, 
v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14))
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem OPPN (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi
30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Vojnik na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Novo mesto
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Elektro Ljubljana d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
4. Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
5. Plinovodi d.o.o. Ljubljana
6. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
7. Ansat d.o.o. Krško
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode Novo mesto
– Zavod RS za varstvo narave
– Ministrstvo za zdravje
– Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Radeče, https://www.radece.si/.
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je predvideno v 111. členu, faza (6), in sicer na javnem posvetu ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je predvideno v 112. členu, faza (11).
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Podatke in sredstva za izdelavo OPPN zagotovi investitor.
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN in objave v uradnem glasilu in izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik oziroma investitor.
Sredstva za izdelavo geodetskega načrta, elaborata ekonomike in pripravo vseh strokovnih rešitev zagotovi investitor.
10. člen 
(določitev objave) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Radeče skladno z 298. členom ZUreP-2 objavi ta sklep na svetovnem spletu (spletni strani Občine Radeče, https://www.radece.si/).
Št. 3503-18/2020
Radeče, dne 10. januarja 2020
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun