Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

133. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice (za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33), stran 469.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP2, ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 31. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice (za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33)
1. Predmet sklepa in potrditev izhodišč za pripravo SD OPPN Špice 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice (za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33) (Uradni list RS, št. 60/13), v nadaljevanju: SD OPPN Špice, ki ga je izdelal Populus prostorski inženiring d.o.o., Barjanska 66, 1000 Ljubljana, št. projekta 369-05-12, sprejet na Občinskem svetu Občine Postojna, dne 9. julija 2013, št. sklepa 03201-5/2013-18 in se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPPN Špice.
2. Območje SD OPPN Špice in predmet načrtovanja 
Območje predvidenega SD OPPN Špice je z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14 – DPN_Pocek, 15/15, 27/16, 9/17, 75/17 – odl._US, 27/18, 48/18, 3/19, 45/19 in 64/19) – v nadalj.: OPN Postojna, opredeljeno kot območje dveh enot urejanja prostora (EUP) PO-103 in PO-131, (v času sprejema OPPN Špice sta bili to EUP PO 37/1 in PO 37/2). SD OPPN Špice se ne nanašajo na območje EUP PO-132 (v OPPN Špice opredeljeno kot EUP PO 33). Obe predmetni enoti urejanja prostora (EUP PO-103 in PO-131) sta po podrobnejši namenski rabi opredeljeni kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), ki se urejata z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).
Večje spremembe in dopolnitve OPPN Špice se nanašajo na sledeče prostorske enote:
– V OPPN Špice je načrtovana večja ploščad za pristajanje helikopterjev in s spremembami in dopolnitvami se načrtuje sledeča preureditev tega dela območja:
– P4 – območje gasilnega in reševalnega centra: prostorska enota P4 se poveča z ureditvijo skupnega večnamenskega prostora, v velikosti cca. 2 500 m2, za ureditev parkirišč in gradnjo objektov namenjenih predvsem za potrebe delovanja civilne zaščite, gasilcev in zdravstvene reševalne postaje in druge sorodne spremljajoče dejavnosti, ki so v skladu z namensko rabo območja – CU (območje centralnih dejavnosti),
– P13 in P14 – območje cest: v velikosti cca 2 000 m2, del območje ceste D in del območja ceste B, ki se načrtuje tako, da se naredi samo en priključek na obvozno cesto P12,
– P7 – območje za gradnjo objektov s poslovnimi, oskrbnimi, gostinskimi in storitvenimi dejavnostmi: prostorska enota P7 se poveča v velikosti cca 4000 m2.
– V območju P5 je zgrajena obstoječa kotlovnica. Investitor bi želel kotlovnico dozidati in prizidati. V veljavnem izvedbenem aktu so določila, ki onemogočajo izvedbo investicijsko namero posodobitve, dograditve in preureditve območja, zato se v spremembah in dopolnitvah OPPN Špice pripravijo ustrezna določila:
– P5 – območje širitve kotlovnice: prostorske enote P5 se poveča v velikosti cca 3500 m2. Okoli celotnega območja je potrebno zagotoviti visoko zeleno bariero in s tem maksimalno zmanjšati vizualno, hrupno, prašno obremenjevanje okolja.
– V območju prostorske enote P6, ki je v velikosti 5587 m2, je že zgrajen in v uporabi manjša ploščad za pristajanje helikopterjev, zato je potrebno OPPN Špice ustrezno spremeniti in dopolniti:
– P6 – območje obstoječega helidroma: Večji helidrom je bil v OPPN Špice načrtovan v območju ob območju P4, zgradil se je manjši na delu območje P6 v velikosti cca 2500 m2. Sprememba in dopolnitev se nanaša na prilagoditev določil v izvedbenem aktu obstoječemu stanju v naravi in prilagoditev določil za poseganje v preostali prostor v tem območju.
– Prostorska enota P11, v velikosti 51 248 m2 je območje zelenih površin. V tem območju se načrtuje s spremembami in dopolnitvami sledeče ureditve:
– Območje 11a: Za del prostorske enote P11, v velikosti cca 21 000 m2 se pripravijo določila za ureditev rekreacijskih površin za šport, rekreacijo in razvedrilo. V tem delu območja P11 se uredi vodni park.
– Območje 11b: v velikosti cca 4 000 m2 se pripravijo določila za ureditev rekreacijskih površin za šport, rekreacijo in rehabilitacijo. V tem delu območja P11 se zgradi bazen s spremljajočimi dejavnostmi. Bazenski kompleks bo med drugim nudil in omogočal izvajanje plavalnega opismenjevanja otrok iz območja Občine Postojna, regije in tudi širše, pogoje za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa ter zagotovila infrastrukturo, ki omogoča zdravo preživljanje prostega časa, kot tudi infrastrukturo, v kateri bo mogoče organizirati državna tekmovanja v plavanju in omogočal razvoj zdravstveno-rehabilitacijskih dejavnosti. Vzpostavljeni bodo pogoji, ki bodo privabili širšo javnost in omogočen bo nadaljnji razvoj celotne regije.
– Območje 11c in 11d: v velikosti cca 12 000 m2 se pripravijo določila za ureditev parkirišča za osebna vozila in avtobuse. Uredi se novi cestni priključek na obvozno cesto P12.
– Območje 11e: v velikosti cca 10 000 m2 je prostor za izgradnjo objekta z nastanitvenimi kapacitetami za potrebe zdravstva, doma starejših občanov in podobno, ki so v skladu z namensko rabo območja – CU (območje centralnih dejavnosti).
– Območje 11f: v celotnem območje P11 se preuredi potek pešpoti, ki povezujejo zdravstveni dom, bolnišnico, srednje šolski center in športni park. 
– Preostalo območje P11 ostanejo zelene površine v skupni velikosti cca 6 000 m2.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev in seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUReP-2 in ostalo veljavno zakonodajo ter podzakonskimi akti.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti, ki jih zagotovi investitor:
– idejna zasnova umestitve objektov v prostor,
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– izhodišča za pripravo SD OPPN Špice,
– elaborat ekonomike.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPPN Špice izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
4. Vrsta postopka 
Pravna podlaga za pripravo in sprejem SD OPPN Špice je 119. člen ZUreP-2 ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.
5. Roki za pripravo SD OPPN Špice in njegovih posameznih faz 
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo SD OPPN Špice:
NOSILEC
VRSTA NAČRTA/AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
občina
Priprava prikaza stanja prostora in Izhodišč za izdelavo SD OPPN Špice 
December 2019
občina
Sprejem in objava sklepa skupaj z Izhodišči o pripravi SD OPPN Špice
December 2019
občina ob sodelovanju izdelovalca
Izvedba sodelovanja javnosti ter posvetovanja z nosilci urejanja prostora 
Januar 2020
občina / NUP
Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje
Zakonski rok 30 dni – predvidoma februar–marec 2020
občina / MOP
Pridobitev odločitve ali je potrebno za OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje
Zakonski rok 21 dni – predvidoma marec 2020
izdelovalec
Izdelava osnutka SD OPPN Špice za pridobitev mnenj 
30 dni od objave sklepa ter 10 dni od prejema mnenj in odločbe – predvidoma april 2020
občina
Pridobitev mnenj
Zakonski rok 30 dni – predvidoma maj 2020
izdelovalec
Izdelava elaborata ekonomike
10 dni od prejema mnenj – predvidoma junij 2020
izdelovalec
Dopolnitev osnutka SD OPPN Špice
10 dni od prejema mnenj – predvidoma julij 2020
občina v sodelovanju z izdelovalcem
Javna razgrnitev 
Zakonski rok 30 dni – predvidoma avgust 2020
občina v sodelovanju z izdelovalcem
Priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve
Predvidoma september 2020
izdelovalec
Izdelava predloga SD OPPN Špice za mnenja
21 dni od sprejema stališč – predvidoma oktober 2020
občina
Pridobivanje mnenj 
Zakonski rok 30 dni – predvidoma november 2020
izdelovalec
Izdelava usklajenega predloga SD OPPN Špice za obravnavo in sprejem na OS
5 dni od prejema mnenj – predvidoma december 2020
občina
Sprejem na OS Občine Postojna
Predvidoma december 2020
občina
Objava odloka v Uradnem listu RS in uveljavitev
Predvidoma december 2020
izdelovalec
Izdelava končnega dokumenta OPPN
Predvidoma december 2020
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja mnenj naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN Špice 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Načrt vključevanja javnosti 
Javnost se v postopek vključuje skladno s 112. členom ZUreP-2. Dopolnjen osnutek SD OPPN Špice se javno objavi ter javno razgrne. Med javno razgrnitvijo bo Občina Postojna zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
8. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-12/2019-3
Postojna, dne 31. decembra 2019
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič