Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

115. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli v Celju (čistopis), stran 452.

  
Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)ter 48. in 49. člena Statuta Visoke zdravstvene šole v Celju je Senat Visoke zdravstvene šole na 5. korespondenčni seji dne 20. 1. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli v Celju (čistopis) 
1. člen 
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom ter potrdil o izobraževanju, ki jih izdaja Visoka zdravstvena šola v Celju (v nadaljevanju: visoka šola). Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
DIPLOMA IN PRILOGA K DIPLOMI 
2. člen 
Visoka šola izdaja naslednje vrste potrdil o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
– diplomo o zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje,
– dvojnik diplome in
– potrdilo.
3. člen 
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo visoke šole.
Izda se na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Diploma je rumene barve. V zgornjem desnem kotu diplome je z modro barvo odtisnjeno ime visoke šole.
V zgornji polovici diplome je z modro barvo odtisnjen napis Diploma.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum, kraj in država rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključen študijski program, stopnja pridobljene izobrazbe in podeljeni strokovni naziv.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum in kraj izdaje diplome (Celje), ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/dekanje visoke šole in odtisnjen pečat visoke šole.
Vsi podatki zapisani na diplomi so modre barve.
Vzorec diplome je objavljen v prilogi.
4. člen 
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplome.
5. člen 
Vse diplome, ki jih izda visoka šola, so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije.
Sestavine obrazca priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister pristojen za visoko šolstvo na predlog Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.
6. člen 
Visoka šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc visoke šole razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na obrazcu iz 3. točke, tako, da je v zgornjem levem kotu zapisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne številke diplome navedeni podatki iz 3. točke. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje visoke šole zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja visoke šole podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere je dvojnik diplome izdan. Na hrbtni strani dvojnika diplome je odtisnjen pečat visoke šole.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
POTRDILO 
7. člen 
Po opravljenih obveznostih po javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javno veljavnega programa za pridobitev izobrazbe, izda visoka šola udeležencem potrdilo, ki je javna listina.
8. člen 
Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje: ime visoke šole, ime in priimek udeleženca, državo, kraj in datum rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko je opravil udeleženec vse obveznosti po programu, trajanje programa v številu ur ter ovrednotenje programa s kreditnimi točkami po sistemu ECTS.
Potrdilo o opravljenem delu javno veljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter pečat visoke šole.
9. člen 
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa sta določena s celostno grafično podobo visoke šole.
Na potrdilu je odtisnjen pečat visoke šole.
10. člen 
S sprejemom tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli v Celju. Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 20. januarja 2020
Dekan VZŠCE 
izr. prof. dr. Gorazd Voga 
Slika 1

AAA Zlata odličnost